ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN,PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦVỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sauđây viết tắt là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ). Để triển khai thực hiện nghiêmtúc các quy định của pháp luật về công tác thống kê, nhằm nâng cao nhận thứccủa cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; cánhân, tổ chức phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; cá nhân, tổ chức đượcđiều tra thống kê về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dung của Nghị địnhsố 79/2013/NĐ-CP qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành phápluật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp được những thông tin thống kêtrung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đảm bảo các hoạt độngtrong công tác thống kê được triển khai, thực hiện đúng quy định của pháp luật,tránh những hành vi vi phạm đã nêu trong Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.

Để thống nhất tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triểnkhai thực hiện tốt Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBNDtỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố và giám đốc các doanh nghiệp chỉ đạo, triển khai thực hiệncác nội dung sau đây:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quanbáo chí, thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cácquy định, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan nắm được, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghịđịnh và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chếđộ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thốngkê.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứchức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chủ động tổ chức hướng dẫn, triểnkhai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị định đến các đơn vị trực thuộc vàcán bộ, công chức của sở, ban, ngành, doàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, xã,phường, thị trấn thuộc quyền quản lý.

3. Cục Thống kê tỉnh:

3.1. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hànhkế hoạch tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP tới các tổ chức, cá nhân để thống nhất triển khai thực hiện.

3.2. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, trìnhUBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm đảm bảo cho công tác tuyên truyền Nghị địnhsố 79/2013/NĐ-CP được thường xuyên (in ấn tài liệu tuyên truyền...) tới các tổchức, cá nhân, đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể lớn, các cơ quan phảithực hiện báo cáo theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấpxã; tập huấn cho Hệ thống Thống kê tập trung.

3.3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể củatỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn côngtác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban,ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc cácdoanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chỉthị này. Giao Cục Thống kê chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quangiúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quảtriển khai thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Thi. 120bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh