UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦACÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong thời gian qua việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáocủa các ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng, cơ bản đảm bảo được yêu cầucung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạnchế, như: Việc gửi báo cáo không đúng thời gian quy định, nội dung tổng hợpchưa đầy đủ, thiếu chính xác, mức độ khái quát thấp, chưa phản ánh được bảnchất vấn đề; sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn mangtính hình thức, thiếu thống nhất; phương thức gửi và nhận báo cáo còn phụ thuộcnhiều vào giấy tờ hành chính. Đặc biệt, một số nội dung, sự vụ đột xuất phátsinh của ngành, địa phương chưa được thông tin báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịpthời đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, giải quyết công việc chung của UBNDtỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do thủ trưởngcơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiệnchế độ thông tin, báo cáo; kỷ cương không nghiêm, việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng, thiếu đồng bộ. Cán bộlàm công tác tổng hợp báo cáo ít được quan tâm bồi dưỡng về khả năng khai thác,phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

Để nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo đáp ứng yêu cầuchỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tình hình mới, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

1. Chấp hành nghiêm túc chế độthông tin, báo cáo; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vềtính chính xác trong báo cáo; đảm bảo yêu cầu về thẩm quyền, hình thức và nộidung; phản ánh được những kết quả nổi bật, đồng thời đánh giá những vấn đề cònyếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nêu kiến nghị vướng mắc phát sinh (nếucó), đề xuất hướng giải quyết.

2. Tổ chức theo dõi, tổng hợp, báo cáo kếtquả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnhgiao hằng năm; trong đó có đánh giá tiến độ, phần trăm (%) đã thực hiện, kếtquả triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, các ý kiến chỉ đạocủa Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Lập và gửi cácbáo cáo định kỳ theo đúng thời gian qui định (tính theo dấu công văn đến củaVăn phòng UBND tỉnh), cụ thể như sau:

- Báo cáo tháng: Chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng.

- Báo cáo quí: Chậm nhất vào ngày 20 tháng cuối quí.

- Báo cáo 06 tháng: Chậm nhất vào ngày 20/6.

- Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 20/12.

(Thời gian trên có thể thay đổi (sẽ có văn bản yêu cầu cụthể) để kịp thời phục vụ các Kỳ họp của HĐND tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụTỉnh ủy)

Báo cáo định kỳ gửi bản giấy đến các đơn vị: Văn phòng UBNDtỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh; đồng gửi bản điện tử (trừnhững văn bản theo quy định của nhà nước không cho phép hoặc mật, tuyệt mật) vàođịa chỉ Email: [email protected] để tổng hợp, báocáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Củng cố hệ thống thông tin nội bộ, nắm chắc tình hình,công việc chủ yếu diễn ra liên quan đến lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tổng hợp,báo cáo ngay Uỷ ban nhân dân tỉnh những vấn đề đột xuất, những vấn đề phức tạpnảy sinh liên quan như: Thiên tai, dịch bệnh, diễn biến bất thường về an ninh,trật tự, tôn giáo, chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng,.. đồng thời theo dõi chặt chẽ diễnbiến, tổ chức xử lý, giải quyết theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và thườngxuyên cập nhật thông tin báo cáo kết quả theo quy định.

4. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi đi công tác nước ngoài theođúng quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; khi đi công tác, làm việc với các tỉnh,thành khác và các Bộ, ngành Trung ương từ 03 ngày trở lên phải báo cáo và đượcsự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh phụ trách lĩnh vực (Quy định tại khoản 2, điều 38, Quy chế làm việcUBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016).

5. Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá tình hình thựchiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị mình; chấnchỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quảnlý; đề xuất các biện pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo.

Củng cố, bồi dưỡng nâng cao trình độ thu thập, xử lý thôngtin, biên tập báo cáo cho cán bộ làm công tác tổng hợp. Tăng cường công tácphối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các ngành và địa phương khác đảm bảohiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Trang bị cácphương tiện kỹ thuật cần thiết, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tintrong công tác thông tin, báo cáo.

Đối với những đơn vị đã xây dựng Trang thông tin điện tử, Websitephải thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chiến lược,quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin chỉ đạo,điều hành thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách; công khai các quy định vềtrình tự thủ tục hành chính, các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử, tạođiều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện và theo dõi,giám sát việc thực hiện của cơ quan hành chính nhà nước.

Những đơn vị chưa xây dựng Trang Thông tin điện tử, Websitecăn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày10/4/2007 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh triểnkhai xây dựng để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin.

6.Thực hiện nghiêm túc Quy chếphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quyết địnhsố 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế quản lý, vậnhành và sử dụng hệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh Thái Nguyên ban hành tạiQuyết định số 957/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh.

7. Coi kếtquả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng côngtác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức khôngchấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quyđịnh.

8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chế độthông tin, báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ,Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các Sở,Ban, ngành, đơn vị và địa phương. Nêu cụ thể những đơn vị, địa phương làm tốtvà những đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin báocáo; hoặc báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác, không bảo đảm nội dung, chấtlượng theo yêu cầu. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp cảitiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo.

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử củatỉnh) cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về kinh tế - xãhội; các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản quyphạm pháp luật; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội,.. trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên để mọi tổ chức, cánhân biết, đồng thời quảng bá hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên trong nước và nướcngoài.

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin (Cổng Thông tin điện tử củatỉnh) xây dựng chuyên mục "Dân hỏi, các cơ quan chức năng trả lời"để tiếp thu và kịp thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp và công dân.

9. Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông có trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc pháttriển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh TháiNguyên; tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyềnđiện tử, chính phủ điện tử.

10. Trưởng ban Ban Thi đua - Khenthưởng tỉnh tiếp nhận đánh giá của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quảthực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các Sở, Ban, ngành, địa phương, đưa thànhmột tiêu chí để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồngThi đua khen thưởng tỉnh trong việc bình xét thi đua, khen thưởng đột xuất vàthường xuyên.

Giám đốc các Sở, Ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên,thị xã Sông Công và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh TN;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể ở tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy và Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan Báo, Đài PTTH địa phương;
- Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP và các PVP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH.Hiên, Trường, HCTC.
hienvx/CT.01/170b

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long