UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM NĂM HỌC 2013 - 2014

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp nămhọc 2013 - 2014; căn cứ tình hình thực tế về giáo dục và đào tạo của tỉnh CaoBằng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng công tác giáo dụcvà đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâmcủa năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọngtâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dụcchuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 13ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Tỉnh ủy về thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) vànâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 11 tháng 7năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trungưong Đảng (khóa XI) về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững kếtquả PCGD tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) tạo nền móng vững chắc cho việc nângcao chất lượng giáo dục; hoàn thành PCGD THCS tại 3 xã còn lại: Vần Dính (HàQuảng), Phan Thanh (Nguyên Bình), Hồng An (Bảo Lạc); ưu tiên các nguồn lực đểthực hiện công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đảm bảo chất lượng, phấn đấunăm 2014 có 70% số xã đạt chuẩn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốcgia, hoàn thành đúng tiến độ theo tinh thần Nghị quyết số 13 ngày 09 tháng 02năm 2012 của Tỉnh ủy.

3. Tổ chức tốt các kỳ thi, đảm bảo an toàn,nghiêm túc, đúng quy chế. Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài cáccơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyênnghiệp. Tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát các trường, các trung tâm thựchiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, thực hiện cácđiều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm trachuyên môn ở các cấp học, bậc học; phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếunạn tố cáo. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trướcchương trình lớp 1 và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnhCao Bằng.

4. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện đảmbảo chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất để triển khai Kếhoạch số 1689/KH-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 về việc dạy và học ngoại ngữtrong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2020.

5. Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực,phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các trường vùng sâu, vùngxa. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, công tác giáodục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh, sinh viên nâng cao chất lượnggiáo dục toàn diện.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ họcsinh bán trú, học 2 buổi/ngày, ưu tiên cho mẫu giáo 5 tuổi. Giảm tỷ lệ trẻ suydinh dưỡng (đảm bảo ở tất cả các địa phương đạt tỉ lệ từ 96% trở lên), giảm tỷlệ suy dinh dưỡng xuống dưới 8% ở thể nhẹ cân và thấp còi.

Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáovùng dân tộc thiểu số, đảm bảo 100% trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số được chuẩn bịtiếng Việt trước khi vào lớp 1; quan tâm ưu tiên đối với trẻ dân tộc thiểu số,trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học,đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ họcsinh yếu kém còn dưới 10%; học sinh bỏ học còn dưới 0,8%; tăng tỷ lệ học sinhkhá, giỏi lên trên 35%; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục trường Trung họcphổ thông Chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú.

6. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quảQuyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020’’. Tiếp tục chỉđạo thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệncủa các trung tâm giáo dục thường xuyên, củng cố mô hình hoạt động trung tâmgiáo dục thường xuyên cấp huyện theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiệnnhiều nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề; củng cố hoạtđộng của các trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời củangười dân.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hướngnghiệp cho học sinh. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạotrung cấp chuyên nghiệp; chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội và các giảipháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệpvà đào tạo nghề.

8. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, đầu tư pháttriển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứngyêu cầu phát triển của đất nước.

Tiếp tục tổ chức đánh giá, phân loại giáo viênvà cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn, nhất là các trường chuyên biệt vàtrung tâm Giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chấtlượng đội ngũ nhà giáo qua việc kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nhằmthúc đẩy phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệpvụ;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sáchđối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên, đặc biệt làcác chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số.

9. Tiếp tục củng cố hệ thống trường, lớp học;đẩy mạnh công tác xã hội hóa để phát triển mạng lưới trường mầm non; triển khaithực hiện Đề án phát triển trường Trung học phổ thông Chuyên giai đoạn 2010 -2015, Đề án củng cố và phát triển các trường dân tộc nội trú; đẩy mạnh thựchiện Đề án phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú.

10. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, chỉđạo về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giáo dục và đạo tạo; tăng cường công táctham mưu với các cấp có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thểđể triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

11. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi,đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quảthực hiện với Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túcChỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hùng