ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Khu vựcTrung Trung Bộ, trong năm 2013, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạtđộng trên biển Đông có khả năng từ 11 - 13 cơn, xấp xỉ và cao hơn so với trungbình nhiều năm; thời gian bắt đầu xảy ra sớm hơn nhưng thời gian kết thúc tươngđương quy luật trung bình nhiều năm. Trong đó có từ 05 - 07 cơn ảnh hưởng đếnViệt Nam, 03 - 04 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, có khả năng 01- 02 cơn bão ảnh hưởng rất mạnh đến khu vực Trung Trung Bộ. Mùa lũ năm 2013 cókhả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm, ở mức báo động II đến báo độngIII, có nơi cao hơn báo động III và ở mức xấp xỉ và cao hơn đỉnh lũ trung bìnhnhiều năm;

Để chủ động ứng phó với tình hình lụt, bão nêutrên, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2013,Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Trong tháng 7/2013, tổ chức tổng kết, đánh giárút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB vàTKCN) năm 2012; qua đó rà soát, bổ sung, điều chỉnh Phương án phòng, chống lụt,bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 phù hợp và sát với thực tế ở địa phương, trongđó lưu ý phải xây dựng phương án sơ tán dân ở những nơi có nguy cơ cao bị ngậpsâu, sạt lở đất do mưa lũ và phương án sơ tán dân do ảnh hưởng của gió bão.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy PCLB và TKCNtheo Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ quy định về tổchức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, BanChỉ huy PCLB và TKCN các Bộ, ngành và địa phương; bổ sung các phương tiện kỹthuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành củaBan Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai trong mọitình huống.

- Tổ chức, thực hiện công tác PCLB và TKCN tại địaphương theo phương châm “bốn tại chỗ”, trong đó lưu ý công tác dự trữlương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, thuốc y tế,… ở những khu vực dễ bị côlập, chia cắt dài ngày khi xảy ra thiên tai. Củng cố, thành lập các Đội xungkích PCLB cấp thôn, xã nhằm chủ động trong công tác cứu nạn, cứu hộ khi thiêntai bão lũ xảy ra trên địa bàn. Tổ chức canh gác, ngăn chặn kịp thời người vàcác phương tiện đi lại trên các tuyến đường giao thông thường bị ngập nước khixuất hiện lũ lụt.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo,triển khai thực hiện công tác PCLB, trong đó đặc biệt lưu ý việc tổng hợp, báocáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra phải thực hiện đúng theo biểu mẫuquy định được ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-PCLBTW ngày 24/2/2012 củaBan Chỉ đạo PCLB Trung ương về việc ban hành Quy chế về chế độ thông tin, báocáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão, lũ và đúng với thực tế.

2. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh chủ trì, phối hợp với BanChỉ huy TKCN tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác PCLBvà TKCN năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Theo dõi sát sao tình hình thờitiết để tham mưu, chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống, ứng phó và khắcphục hậu quả do thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tìnhhình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấpthẩm quyền theo đúng quy định.

- Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và kịp thời chỉ đạocác địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trongcông tác PCLB và TKCN.

- Theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cáccấp thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban PCLB theo thời gian quy định tại Quyếtđịnh số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009 của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương về trựcban PCLB của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ huy PCLBvà TKCN các cấp, các ngành.

3. Ban Chỉ huy TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với cácđơn vị có liên quan

- Lập kế hoạch, phương án cụ thể về công tác TKCN,trong đó chú ý kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi đối với các tàu đánh bắt xa bờ.

- Kiểm tra, rà soát lại lực lượng, các phương tiện,vật tư cấp thiết phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ, đề xuất với UBND tỉnh,Ủy ban Quốc gia TKCN kịp thời hỗ trợ, bổ sung.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm

- Phối hợp với các địa phương và đơn vị có liênquan kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các tàu đánh bắt cá của ngư dân trongtỉnh, đặc biệt đối với các tàu cá đánh bắt xa bờ; kiên quyết xử lý, nghiêm cấmra khơi đối với các tàu cá không đảm bảo an toàn theo quy định hàng hải hoặckhi có lệnh cấm ra khơi do thời tiết xấu của UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ huy PCLBtỉnh.

- Thực hiện việc bắn pháo hiệu báo bão, ATNĐ theoquy định tại Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chínhphủ; tổ chức trực đài thông tin vô tuyến, phối hợp với các Đài thông tin Duyên hảiven biển để liên lạc, nắm chắc số lượng và tình hình hoạt động các tàu thuyềncủa ngư dân trong tỉnh trên biển; thường xuyên thông tin, hướng dẫn tàu thuyềndi chuyển đến nơi an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm khi xuất hiện bão, ATNĐtrên biển Đông.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vịcó liên quan kịp thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn đối với tàu đánh bắt cá,tàu hàng trong và ngoài tỉnh bị nạn trên vùng biển Quảng Nam.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp vớicác lực lượng vũ trang trên địa bàn và các địa phương xây dựng kế hoạch hiệpđồng, phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu giúp dân khithiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, báo cáo UBND tỉnh vàBan Chỉ huy PCLB tỉnh trước ngày 01/8/2013.

6. Công an tỉnh chịu trách nhiệm

- Chỉ đạo các lực lượng của ngành, phối hợp với cácđịa phương có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong vàsau thiên tai; tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng vũ trang, địaphương tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, khắc phục hậu quả dothiên tai gây ra.

- Bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương tổchức chốt chặn những vị trí trên các tuyến giao thông huyết mạch có nguy cơ mấtan toàn cho người và phương tiện khi xảy ra thiên tai.

- Phối hợp với Thanh tra giao thông hướng dẫn, phânluồng các phương tiện đi lại đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông bị ngậpsâu khi có mưa lũ.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịutrách nhiệm

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; chỉđạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai công tác đảm bảo an toàn hồ chứanước trên địa bàn tỉnh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa nước, đê,kè, nhất là các hồ bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đồng thời chỉ đạocác địa phương, đơn vị hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa đê, kè, hồ chứa nướctrước ngày 31/8/2013;

+ Chỉ đạo các chủ đập xây dựng phương án PCLB hồchứa nước (kể cả việc sơ tán dân vùng hạ lưu đập khi xảy ra tình huống nguyhiểm), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đánh giá việc vận hành, điều tiết hồ theo quytrình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyềnđiều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo với tình hình thực tế. Đối với các hồchứa nước chưa có quy trình vận hành, chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa phải tiếnhành xây dựng quy trình vận hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo đẩy nhanhtiến độ thực hiện các dự án di dời dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm đảm bảo kếhoạch và hoàn thành trước ngày 01/9/2013.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định vềquản lý, đăng kiểm tàu thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân theo phân cấp, xử lýnghiêm đối với các phương tiện tàu cá vi phạm quy định an toàn hàng hải; hướngdẫn kỹ thuật neo đậu tàu thuyền trong các khu trú bão An Hòa, Hồng Triều, CùLao Chàm.

8. Sở Công Thương chịu trách nhiệm

- Theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý,đơn vị thi công các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành hoặc đang thi côngdở dang phải xây dựng Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du, Phương ánBảo vệ đập, Phương án PCLB đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa bão trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt; ký kết Quy chế phối hợp vận hành công trình trong mưa lũvới các địa phương ở hạ du theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010của Bộ Công thương về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vịcó liên quan tổ chức kiểm tra trước lũ về tình hình an toàn các công trình hồthủy điện đã đưa vào tích nước, vận hành khai thác và các hồ thủy điện đang thicông, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, Ban Chỉ huyTKCN tỉnh trước ngày 31/8/2013.

-Theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc vận hành tíchnước, xả lũ của các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2013;thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB tỉnh để theo dõi,chỉ đạo.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức dựtrữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trước mùa mưa lũ tại cácvùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt khi có mưa lũ.

9. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo hoànthành các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành quản lý; có phương án đảm bảogiao thông đối với các công trình đang thi công dở dang.

- Có kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vậttư cần thiết, kịp thời xử lý sự cố các tuyến giao thông huyết mạch, đảm bảo đilại thông suốt, an toàn trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với Công an tỉnh và UBND địa phương cáccấp tổ chức cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại đối với những đoạn đườngthường xuyên bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc bị sạt lở do thiên tai gây ra.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổchức lực lượng kiểm tra, kiểm soát điều kiện an toàn các bến đò, các phươngtiện đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, các hồ chứa nước trước, trong vàsau mùa mưa lũ.

10. Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam tăngcường công tác thu thập số liệu bão, lũ; dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xácxu thế thời tiết, diễn biến của thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy phòng,chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BanChỉ huy PCLB tỉnh, Ban Chỉ huy TKCN tỉnh, Trung tâm Khí tượng thủy văn QuảngNam chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các đài địa phương thông tin, thông báokịp thời, nhanh chóng tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai, các nội dungCông điện, văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, BanChỉ huy PCLB tỉnh, Ban Chỉ huy TKCN tỉnh đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàntỉnh biết để chủ động phòng, tránh.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam

- Thông tin kịp thời tình hình, diễn biến của thờitiết, thiên tai do Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam cung cấp, các Côngđiện và văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉhuy PCLB tỉnh, Ban Chỉ huy TKCN tỉnh đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trênđịa bàn tỉnh biết để chủ động phòng, tránh.

- Có kế hoạch cử phóng viên xuống các địa bàn nắmbắt thông tin, phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương đưa tin kịpthời về diễn biến thiên tai, tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên taitrên địa bàn tỉnh.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tráchnhiệm theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại của nhân dân vùng bị thiên tai,những người bị rủi ro do thiên tai ngoài vùng cư trú, chủ động phối hợp vớiUBND các địa phương kịp thời tổ chức công tác cứu trợ theo quy định, đồng thờiđề xuất UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm sớm ổn địnhđời sống nhân dân vùng bị thiên tai; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện cứu trợ tại các địa phương phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định hiệnhành của Nhà nước, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

14. Sở Y tế có phương án chuẩn bị đội ngũ y, bác sỹvà cơ số thuốc dự phòng để khám chữa bệnh cho nhân dân, đề phòng dịch bệnh xảyra tại những khu vực bị thiên tai; chuẩn bị và hỗ trợ kịp thời thuốc khử trùngnước phục vụ sinh hoạt tại những khu dân cư bị ngập sâu do lũ lụt.

15. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địaphương thường xuyên theo dõi diễn biến của thiên tai qua các phương tiện thôngtin đại chúng, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam và Văn phòng thường trựcBan Chỉ huy PCLB tỉnh để chủ động cho học sinh nghỉ học đối với những khu vựcđược cảnh báo bị ảnh hưởng của thiên tai và có nguy cơ cao gây mất an toàn tínhmạng của học sinh khi đi học.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cácđịa phương có phương án giải quyết tốt môi trường, không để bị ô nhiễm, phátsinh dịch bệnh đối với những khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

17. Trung tâm Viễn Thông Quảng Nam có phương ánchuẩn bị dự phòng nhân lực, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố kịp thời, đảmbảo thông tin liên lạc tại các địa phương và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCNcác cấp khi xảy ra thiên tai.

18. Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch đảm bảoan toàn về điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, các cơ quan, doanhnghiệp trong mùa mưa bão; có phương án khắc phục kịp thời các sự cố về điện dothiên tai gây ra.

19. Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện đãđưa vào khai thác, vận hành có trách nhiệm

- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật đối vớicông trình thủy công, khi phát hiện những vấn đề bất thường hoặc các nguy cơtiềm ẩn không an toàn phải lập tức báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền biết đểchỉ đạo khắc phục; đồng thời triển khai ngay các biện pháp xử lý ban đầu nhằmngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra.

- Ngoài việc thực hiện quy trình vận hành được cấpcó thẩm quyền phê duyệt, còn phải chấp hành nghiêm túc các nội dung chỉ đạo củaUBND tỉnh Quảng Nam trong công tác bảo đảm an toàn công trình và giảm lũ chovùng hạ du.

- Trước khi xả lũ phải thông tin cho chính quyềnđịa phương các cấp, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh biết; khi xả lũ cần phải theo dõichặt chẽ diễn biến và xu thế thời tiết, phối hợp với địa phương nắm bắt kịpthời tình hình ngập lụt ở hạ du, vận dụng linh hoạt trong việc điều tiết, tậndụng tối đa dung tích phòng lũ của công trình nhằm làm giảm lũ, chậm lũ, hạnchế đến mức thấp nhất thiệt hại cho vùng hạ du.

20. Các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức tổng kếtrút kinh nghiệm công tác PCLB năm 2012, trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụtrọng tâm trong năm 2013. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉđạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả dothiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời phải chuẩn bị lực lượng,phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiêntai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, điều động của Chủ tịch UBND tỉnh, TrưởngBan Chỉ huy PCLB tỉnh và Trưởng Ban Chỉ huy TKCN tỉnh.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhlà cơ quan đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong vàngoài tỉnh, phối hợp với các địa phương, Hội, Đoàn thể tổ chức tiếp nhận hàngcứu trợ, cứu trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàntỉnh Quảng Nam nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thịnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh