YBANNHÂNN
TNH QUẢNG NGÃI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 13/CT-UBND

QuảngNgãi,ngày04tháng4năm2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ,KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ SAN HÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Sanhôlàcácsinhvậtbiển(Anthozoa)tồntạidướidngcácthpolipnhgiốnghảiqu, thưngsốngthànhcácquầnthgồmnhiềucáthgiốnghệtnhau.Các cáthnàytiếtracacbonatcanxi đtạobxươngcứng,xâynêncác rạnsan hô tạicác vùngbiểnnhiệtđi.Rạnsanhôlàcáchsinhtháibiểncckđadng,lànơisinhsn,sinhtrưngvàtnglýtưngca hơn4.000loàicá,vôsloàithânmm,giáp xácvànhiềuđộngvậtkhác,sanhôcònlà láchắnđể bảovbbin. Sanhôđược sdụngrộngrãi, sảnxuấtiphụcvụchosản xuất nôngnghip,nuôi trồng thủysản vàđờisốngca con ngưi.

QungNgãi,sanhôphânbtậptrungchyếuởvùngvenbiểntừSaKđếnDungQuất và xung quanh đảoLýSơn tạo thành hsinhthái biển khá đặcsắc. Trongthờigianqua,mtsđịaphươngvenbin,hảiđảođãtriểnkhaicôngtác tuyêntruyềnvtáchạicaviệckhaithácsanhôbin.Tuy nhiên,hiệnnay trênđịabàncáchuyệnvenbiểndiễnratìnhtrạngmtsngườidânvìlợiíchcánhân đãkhai thác, vậnchuyểntráiphépsan, làmảnhhưngnghiêmtrọngđếnmôitrưngbin,cạnkiệtnguồnlợithủysảnvenbờ,gâymấtanninhtrậtttrênbin,ảnhhưngrất lớnđếnđờisốngcangưdânđánhbắthảisảnvenbờ, nhấtlà ngư dânnghèokhôngcó phương tiện sản xut.

ThchiệnNghđịnhs31/2010/NĐ-CPngày29/3/2010caChínhphQuy địnhvx phạtviphạmhànhchínhtronglĩnh vc thủysn.Đquản,khai thácvà bảovsanhôtrênđịabàntỉnhQungNgãicóhiệuquả,đảmbảopháttriểnkinhtế, bảo vmôi trưngbiển bền vng;Ch tịchUBNDtỉnhQung Ngãich thị:

1.Nghiêmcấm mihànhvikhaithác,hủy hoạitàngtr,vậnchuyn,muabántráiphépcácrạnđángm,sanhôhoặcrạnsanhôvàhsinhcảnhkhácdướimihìnhthc;trừtrưnghợpđượccấpcóthẩmquyềnchophéptheoquyđịnhcapháp luật và hành vi neo đậu tàucátrong trưng hợp bất khkháng.

2.Sở Tài nguyên vàMôitrưng:

-PhốihợpvớiSởNôngnghiệpvàPháttriểnnôngthôn, chínhquyềnđịa phươngtổchctuyêntruyềnsâurộngtrongnhândânLuậtThủysn,Nghđịnhs31/2010/NĐ-CPngày29/3/2010caChínhphQuyđịnhvxphạtviphạmhànhchính trong lĩnh vc thủysn.

-ChđạoThanhtraSởphốihợpvớiPhòngBiểnvàHảiđo,ChiccBảovệ Môitrưng,SởNôngnghiệpvàPháttriểnnôngthôn,Côngantỉnh,BộChhuy Bộ độiBiênphòng tỉnh,Sở CôngThương và UBNDcáchuyn,ven biển và LýSơn tăng cưngcôngtácthanhtra,kiểmtrakịpthờipháthiệnvàxlýnghiêmcáchànhvivi phạmkhaithác,hủy hoi,tàngtr,vậnchuyn,muabántráiphépcácrạnđángm,sanhô hoặc rạn san hô và hsinhcảnh khác.

3.Cácsở,ngành:NôngnghiệpvàPháttriểnnôngthôn,CôngThương,Côngantỉnh,BộChhuyBộđộiBiênphòngtỉnhcótráchnhiệm phốihợpvớiSởTài nguyênvàMôitrưngvàUBNDcáchuyệnvenbin, hảiđảotăngcưngcôngtác thanhtra, kiểmtra, kịpthờipháthiệnvàx lýnghiêmcáchànhviviphạmkhai thác,hủy hoi,tàngtr, vậnchuyn,mua bántráiphépcácrạnđá ngm, sanhôhoặcrạn sanhôvàhsinhcảnhkháctheoquyđịnhtạiNghđịnhs31/2010/NĐ-CPngày 29/3/2010caChínhphQuyđịnhvxphạtviphạmhànhchínhtronglĩnhvcthủysn.

4.Đài Phátthanh-TruyềnhìnhtỉnhphốihợpvớicácSở:TàinguyênvàMôi trưng,NôngnghiệpvàPháttriểnnôngthônxâydngcácchươngtrìnhphátthanh vàtruyềnhìnhđtuyêntruyềnnhngquyđịnhcaphápluậtnhằmngănchn,hạnchếtìnhtrạngkhaithác,hủyhoi, tàngtr, vậnchuyn,muabảntráiphépcácrạnđángm,san hô hoặcrạn san hô và hsinhcảnh khác.

5.UBNDcáchuyệnvenbiểnvàLýSơn:Chđạochínhquyềncấpxãtổ chc tuyêntruyn,vậnđộngnhândâncam kếtkhôngkhaithác,hủy hoi,tàngtr,vậnchuyn,muabảntráiphépcácrạnđángm,sanhôhoặcrạnsanhônhằmnângcaoýthctráchnhiệmtrongviệcbảovhsinhtháibin,bảovnguồnlợithủysn,bảovmôitrưngbin.Phốihợpvớicácsở,ngànhcatỉnh, cácphòng, banca huyệntăngcưngcôngtáckiểmtra,kiểmsoát,xlýkịpthờicáctrưnghợpviphạm khaithác,hủy hoi,tàngtr,vậnchuyn,muabántráiphépcácrạnđá ngm, sanhôhoặcrạn san hô và hsinhcảnh khác theo thẩmquyn,báocáoUBNDtỉnh.

YêucầuThtrưngcácSở,Ngành,Ch tịchUBNDcáchuyện ven biển và LýSơn nghiêmc tổchctriển khai thc hiệnCh thnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an tỉnh, BCH BĐBO tỉnh;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện ven biển và Lý Sơn;
- VPUB: CVP, PVP (NL, KTĐN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (TV264).

KT. CHỦTCH
PCHỦTCH

TrươngNgọc Nhi