SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế;

- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 3 1/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.

Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung cần thiết về thủ tục hồ sơ trình chocác loại hình thức thi đua khen thưởng như sau:

I-Tiêu chuẩn khen thưởng:Các cơ quan, đơn vị khi trình khen theo tiêu chuẩn nào thì báo cáo thành tích theo tiêu chuẩn đó; hồ sơ đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức khen thưởng. Báo cáo thành tích phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua Khen thưởng,Nghị định 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2007/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Các danh hiệu thi đua phải được đăng ký từ đầu năm và gửi về Sở Nội vụ(qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 20/2 hàng năm (riêng ngành giáo dục gửi trước ngày 10/10 hàng năm).

Riêng đối với trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và chiến sỹ thi đua cấp tỉnh ngoài các tiêu chuẩn theo quy định còn phải thực hiện theo quy định sau:

- Tập thể đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc phải có tổng số cán bộ công nhân viên ít nhất từ 05 người trở lên.

- Đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, ngoài các tiêu chuẩn quy định, cần phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh, được đăng ký, tại cơ quan đơn vị ngay từ đầu năm.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng) sẽ thẩm định hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua – Khenthưởng) cùng với thời điểm đăng ký các danh hiệu thi đua. Riêng đối với hệ thống giáo dục, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật (sáng kiến kinh nghiệm) phải được đăng ký vào đầu năm học, được triển khai ứng dụng có hiệu quả đối với ngành giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh.

II- Thủ tục trình khen:

1- Hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng:

1.1- Tờ trình của đơn vị (02 bản chính).

1.2- Biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị (02 bản chính).

1.3- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (02 bản chính), được quy định như sau:

1.3.1- Đối với đề nghi công nhân danh hiệu Tâp thể lao động xuất sắc:
Báo cáo thành tích tập thể (được thực hiện theo mẫu số 1 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến; quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến của các cá nhân.

Riêng đối với các đơn vị trường học, báo cáo phải thể hiện rõ chất lượng văn hoá, đạo đức của học sinh.

1.3.2- Đối với đề nghị tăng Bằng khen công tác năm của UBND tỉnh:

- Tập thể: Báo cáo thành tích (được thực hiện theo mẫu số 1 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 02 lần liên tục.

- Cá nhân:. Báo cáo thành tích (được thực hiện theo mẫu số 2 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 02 lần liên tục.

1.3.3- Đối với đề nghi tăng Cò Thi đua cấp tỉnh: Báo cáo thành tích tập thể (được thực hiện theo mẫu số 1 đính kèm).

Tại thời điểm đề nghị tặng Cờ Thi đua cấp tỉnh, đơn vị phải được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và dẫn đầu khối thi đua của tỉnh.

1.3.4- Đối vởi đề nghị công nhân danh hiêu Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh:

- Báo cáo thành tích (được thực hiện theo mẫu số 2 đỉnh kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 03 lần liên tục.

- Đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của năm đề nghị có ký tên của cá nhân và xác nhận của Hội đồng khoa học đơn vị (01 bản chính, 01 bản photo).

1.3.5- Đối với đề nghi tăng Bằng khen của UBND tỉnh cho các lĩnh vực chuyên đề hoặc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài: Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (được thực hiện theo mẫu số 7 đính kèm).

* Chú ý:

- Đối với đề nghị xét khen thưởng chuyên đề, phải được thực hiện theo Côngvăn số 2352/UBND-XH ngày 09/5/2008 của ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Đối với đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tổ chức, cá nhân ngườinước ngoài phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Sở Ngoại vụ.

1.3.6- Đối với đề nghi Ủy ban Nhân dân tỉnh xét khen thưởng đột xuất : Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (được thực hiện theo mẫu số 6 đính kèm)

2. Hồ sơ đề nghị xét khen cao (Chính phủ và Nhà nước):

2.1- Tờ trình của đơn vị: 02 bản chính.

2.2- Biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị: 02 bản chính.

2.3- Báo cáo thành tích: 05 bản chính đóng thành tập (riêng đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, báo cáo thành tích là 05 bản chính 22 bản photocopy), được quy định như sau:

2.3.1. Đối với đề nghi tăng Cờ Thi đua Thủ tưởng Chính phủ: Báo cáo thành tích (được thực hiện theo mẫu số1 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc...Trong phần báo cáo phải khai nổi bật thành tích năm đề nghị tặng Cờ (có so sánh với thành tích năm trước). Kết thúc báo cáo phải có câu ”là đơn vị dẫn đầu phong trào thì đua khối. năm.... và được UBND tỉnh đề nghị tặng Cờ thì đua Chỉnh phủ năm ....”

2.3.2. Đối với Hồ sơ đề nghị tăng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ :

- Đối với báo cáo thành tích tập thể (được thực hiện theo mẫu số 1 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen...

- Đối với báo cáo thành tích cá nhân (được thực hiện theo mẫu số 2 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, bằng khen ...

2.3.3 Đối với đề nghi công nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc :

- Báo cáo thành tích (được thực hiện theo mẫu số 2 đỉnh kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 02 lần liên tục ...

- Đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phải có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc (trong giai đoạn đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc) có ký tên của cá nhân và xác nhận của Hội đồng khoa học đơn vị.

2.3.4 Đối với đề nghị tăng thưởng Huân chương các loai:

- Đối với báo cáo thành tích tập thể (được thực hiện theo mẫu số 1 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng
công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen...

- Đối với báo cáo thành tích cá nhân (được thực hiện theo mẫu số 2 đính kèm). Trong báo cáo có đóng kèm theo bản photocopy quyết định hoặc bằng công nhận danh hiệu Chiên sỹ thi đua cơ sở, bằng khen ...

2.3.5 Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động:

- Báo cáo thành tích tập thể (được thực hiện theo mẫu số 4 đỉnh kèm).

- Báo cáo thành tích cá nhân (được thực hiện theo mẫu số 5 đỉnh kèm).

* Chú ý: Riêng đối với các đơn vị trường học, báo cáo thành tích ngoài các tiêu chuân quy định phải nêu thêm chất lượng văn hoá, đạo đức của học sinh
trong đó tỷ lệ học sinh yếu và bỏ học phải dưới 01%.

2.4- Báo cáo tóm tắt thành tích: Từ 01 - 03 trang như báo cáo chính, nhưng rút gọn lại; không có phần quốc hiệu, tên đơn vị. Phần các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận chỉ đề cập những danh hiệu như: Bằng công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh và tương đương trở lên. Không ký tên, đóng dấu.

2.5- Xác nhận nghĩa vụ nộp thuế và bảo hiểm xã hội cho ngưòi lao động (nếu là doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã dịch vụ...);

2.6- Xác nhận việc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của cơ quan tài chính (đối với đơn vị thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước).

2.7- Xác nhận việc thực hiện bảo vệ môi trường và an toàn lao động (nếu là doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã dịch vụ...)

2.8- Xác nhận của chính quyền địa phương {đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hừng lao động) nơi đơn vị đặt trụ sở chính (đối với tập thể)
và nơi cư trú (đôi với cá nhân).

3- Các danh hiệu Bà me Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thực hiện theo Luật Thi đua Khen thưởng và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

4- Hồ sơ đề nghị hiệp y khen cao - 02 bộ, gồm:

a- Văn bản đề nghị của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương hoặc của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

b- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (được thực hiện theo mẫu số 1, số 2 đỉnh kèm).

5- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các đối tượng có quá trình cống hỉến lâu dài: Được thực hiện theo Hướng dẫn số 2992/UBND-VX ngày 17/8/2006
của Uy ban Nhân dân tỉnh.

6. Đối với hồ sơ đề nghị khen thưỏng thành tích kháng chiến: Được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Trung ương.

III. Thời gian tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đề nghị khen thưởng:

1- Đối với việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng công tác nămgồm Bằng khen, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Cờ thiđua xuất sắc của UBND tỉnh; danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua Chính phủ: Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; các sở, ban, ngành
đoàn thể cấp tỉnh có tờ trình và hồ sơ đề nghị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hàng năm. Riêng hệ thống giáo dục quốc dân, thời gian nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 10 tháng 8 hàng năm.

2- Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại,các hạng: ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; các sở, ban, ngành đoànthể cấp tỉnh có tờ trình và hồ sơ đề nghị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 30 tháng 3 hàng năm. Riêng hệ thống giáo dục quốc dân, thời gian nộp hồ sơchậm nhất vào ngày 10 tháng 8 hàng năm.

Đối với các loại hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét khen thưởng; trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đúng theo quy định, Sở Nội vụ sẽ
có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

IV. Về tuyến trình khen:

- Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ và quỹ lương thì cẩp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vị quản lý.

- Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, khi tổng kết lựa chọn các điển hình, thì cấp đó khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

- Về hiệp y khen thưởng: Được thực hiện theo khoản 2, Điều 53Nghị định số 121/2005/NĐ-CP . Việc lấy ý kiến hiệp y của các cơ quan liên quan do
Sở Nội vụ thực hiện theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng hiện hành.

- Các doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định thành lập hoặc cổ phần hoá, trình trực tiếp Ủy ban Nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua “ Khen thưởng”) xét khen thưởng.

Công văn này thay thế các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước đây.

Nhận được công văn này, đề nghị ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

Giám đốc Sở

(Đã ký)

Phạm Thị Hồng Loan