ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luật Cư trú được Quốc hội khóaXI kỳ họp thứ 10 thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 trong đó quy định cụthể về trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quy định về quyền và nghĩa vụcủa công dân, hộ gia đình, cơ quan tổ chức trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cưtrú.

Để nâng cao nhận thức pháp luậtvà ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đảm bảo Luật Cư trú được triểnkhai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến trong công tác quản lý cư trú trênđịa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trịvà trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Công an Thành phố:

a. Thường trực giúp UBND Thànhphố hướng dẫn theo dõi việc thực hiện Luật Cư trú của các ngành, các cấp chínhquyền và nhân dân Thủ đô, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, kiểmsoát được tình hình dân cư.

b. Tổ chức tập huấn quán triệtLuật Cư trú, Nghị định của Chính phủ, Quy định của Bộ Công an hướng dẫn thựchiện Luật Cư trú tới toàn thể cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý cư trú,trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chỉ huyCông an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và cán bộ trực tiếp làm công tácđăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú; phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú trên phương tiện thông tin đạichúng và các tổ dân phố, đội sản xuất.

c. Củng cố đủ số lượng cán bộlàm công tác đăng ký quản lý cư trú ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn (Cảnhsát khu vực, Công an phụ trách xã) đảm bảo là những cán bộ có trình độ chuyênmôn nghiệp vụ, có văn hóa ứng xử, có ý thức phục vụ nhân dân.

d. Nghiên cứu cải tiến lề lốiphương pháp đăng ký quản lý cư trú theo tinh thần cải cách hành chính đảm bảokịp thời, chính xác, công khai minh bạch, không gây phiền hà tiêu cực, từngbước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cư trú, phối hợp với cácngành xây dựng Đề án quản lý dân cư của Thành phố.

e. Chỉnh trang lại trụ sở tiếpdân nơi làm thủ tục đăng ký hộ khẩu của Công an các quận, huyện; Chỉ đạo Công ancác phường, xã, thị trấn tham mưu giúp UBND các phường, xã, thị trấn củng cốtrụ sở khai báo tạm trú, tạm vắng ở các cụm dân cư, trang bị đầy đủ các điềukiện phương tiện làm việc, hồ sơ biểu mẫu, sổ sách phục vụ đăng ký quản lý cưtrú.

f. Tổ chức đăng ký thường trú,tạm trú, tạm vắng, lưu trú theo quy định hạn chế phát sinh phức tạp về dân cư(đăng ký danh nghĩa, KT2, tranh chấp mâu thuẫn, đảm bảo diện tích tối thiểu).

g. Phối hợp với Sở Tư pháp ràsoát các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về hướng dẫn đăng ký quản lýcư trú có liên quan đến Luật Cư trú, để đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ.

2. Sở Tư pháp:

a. Phối hợp với Công an Thànhphố và cơ quan có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND Thành phố có quy định không phù hợp với Luật Cư trú để đề xuất bổ sung,sửa đổi hoặc bãi bỏ.

b. Hướng dẫn UBND các quận,huyện, phường, xã, thị trấn, phòng Công chứng nhà nước, Văn phòng Công chứng tưnhân thực hiện đúng các quy định về việc cấp lại, đính chính các giấy tờ về hộtịch, công chứng các giấy tờ mua bán, chuyển nhượng nhà đất, xác nhận giấy tờnhà cho thuê, ở nhờ, cho mượn.

c. Phối hợp với Công an Thànhphố xây dựng Đề án quản lý dân cư của Thành phố.

d. Hội đồng phối hợp công tácphổ biến giáo dục pháp luật (do Sở Tư pháp là Thường trực) phối hợp với Công anthành phố, Sở Văn hóa thông tin và cơ quan liên quan có kế hoạch tuyên truyềnphổ biến nội dung Luật Cư trú đến tập thể, cá nhân trên địa bàn Thành phố nhằmnâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

3. Sở Lao động - Thương binhXã hội: Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý sốlao động tỉnh ngoài, số người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quandoanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có sửdụng người ngoại tỉnh, có biện pháp phòng ngừa việc ký hợp đồng lao động để hợpthức việc đăng ký hộ khẩu.

4. Sở Quy hoạch kiến trúc, SởTài nguyên môi trường, nhà đất:

a. Thông báo cụ thể kịp thời mốcgiới quy hoạch, thời gian phải di dời, giải phóng mặt bằng đến UBND các quận,huyện, Công an các cấp và các ngành có liên quan để phục vụ giải quyết đăng kýhộ khẩu tại các khu vực này.

b. Chỉ đạo các Ban dự án các khuchung cư, khu tái định cư đã có người đến ở, sớm bàn giao cho UBND các quận,huyện để hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sởgiải quyết công việc liên quan đến quản lý cư trú.

5. Sở Văn hóa thông tin: Phốihợp với Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú trên các phương tiệnthông tin đại chúng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tổchức tuyên truyền Luật Cư trú đến các tổ dân phố, các cơ quan doanh nghiệp, cơsở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

6. Bộ Chỉ huy quân sự Thànhphố: Phối hợp với Công an Thành phố thống nhất hướng dẫn các đơn vị côngan, quân đội tổ chức cho cán bộ sỹ quan, công nhân viên chuyên nghiệp, quốcphòng, chiến sỹ nghĩa vụ đăng ký lưu trú theo quy định của pháp luật.

7. Sở Tài chính: Bố tríkinh phí hỗ trợ Công an Thành phố trang bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chấtphục vụ đăng ký lưu trú và chỉnh trang các trụ sở tiếp công dân nơi tiến hànhthủ tục đăng ký hộ khẩu; phối hợp với Công an Thành phố đề xuất với HĐND, UBNDThành phố xem xét mức thu, chi lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của phápluật.

8. UBND các quận, huyện: Chỉđạo UBND các phường, xã, thị trấn triển khai công tác đăng ký quản lý cư trútheo chức năng và thực hiện một số công tác sau:

a. Xác nhận tình trạng nhà (muabán chuyển nhượng, cho thuê, ở nhờ, mượn) cho công dân, kể cả người tỉnh ngoàiđể phục vụ đăng ký cư trú (có mẫu xác nhận kèm theo).

b. Chỉnh trang các trụ sở đăngký tạm trú ở các cụm dân cư, trang bị các phương tiện làm việc sổ sách phục vụđăng ký cư trú đảm bảo thuận tiện nhất cho công dân.

c. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lýchặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê trọ, thực hiện đăng ký kinhdoanh, quy định cam kết về an ninh trật tự, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú,thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

d. Tổ chức tuyên truyền giáo dụcpháp luật về cư trú, huy động các ngành, đoàn thể, tổ dân phố tham gia phối hợpquản lý cư trú, vận động nhân dân tự giác thực hiện và phát hiện thông báo chocông an các trường hợp có khách không thông báo lưu trú, khách có biểu hiệnnghi vấn hoạt động phạm pháp, tệ nạn xã hội.

9. Các cơ quan, doanhnghiệp, tổ chức và công dân sinh sống trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm: tựgiác chấp hành các quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trúvà thông báo lưu trú; Liên hệ với cơ quan Công an để trao đổi, giải quyết nhữngvấn đề liên quan đến các quy định trong quản lý cư trú; Phát hiện và tố giácngười có hành vi vi phạm quy định về quản lý cư trú.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, cácđoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và tổ chức, cánhân chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU;
- TT. HĐNDTP; (để báo cáo)
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các tổ chức, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP, Các Phòng CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu