ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Ngày 02 tháng 3 năm 2007, Thủtướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ vàphát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vàđể đưa hoạt động lưu trữ của tỉnh đi vào nề nếp, công tác tổ chức lưu trữ và hệthống kho lưu trữ từng bước được củng cố, tài liệu lưu trữ được bảo vệ, bảoquản an toàn và đáp ứng có hiệu quả yêu cầu của người khai thác sử dụng tàiliệu, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu về Trung tâmLưu trữ tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa có trách nhiệm:

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổbiến pháp luật về công tác lưu trữ để nâng cao hơn nữa nhận thức về công tácnày.

b) Trung tâm Lưu trữ tỉnh, cácsở, ban, ngành có nhiều hồ sơ, tài liệu và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã BàRịa, thành phố Vũng Tàu phải có kho lưu trữ chuyên dụng đáp ứng các tiêu chuẩnkỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, để bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ; cáccơ quan, đơn vị có ít hồ sơ và các xã, phường, thị trấn phải bố trí diện tíchthỏa đáng trong trụ sở làm việc để tập trung bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữcó giá trị của đơn vị mình.

c) Thực hiện nghiêm chỉnh côngtác thu thập tài liệu và chế độ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hànhcủa cơ quan và lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định các cơ quan, đơn vi phảisắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống trong kho lưu trữ. Tránh để tàiliệu bị hư hỏng, thất lạc, mất mát do không được bảo quản an toàn.

d) Tăng cường công tác quản lý,chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; kiện toàn tổ chức bộmáy và bố trí đủ biên chế làm lưu trữ chuyên trách theo đúng tiêu chuẩn nghiệpvụ; bảo đảm kinh phí cho hoạt động lưu trữ.

đ) Nghiêm túc thực hiện chế độbáo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh có trách nhiệm:

a) Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bảnchỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn chủ trì, đề xuất phương án xâydựng kho lưu trữ chuyên dụng của lưu trữ tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnhlập dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện tốt việc chỉnh lý tài liệu lưu trữtại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Đến năm 2010 phải giải quyết xong cơ bảntình trạng tài liệu hiện đang tồn đọng, tích đống trong kho lưu trữ của các sở,ban, ngành, tiến tới thu thập hồ sơ tài liệu đến hạn nộp lưu về Trung tâm Lưutrữ tỉnh; tăng cường hướng dẫn thi hành và phổ biến pháp luật về lưu trữ tạicác cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cho các cơ quan,đơn vị trong tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ kiệntoàn tổ chức và bố trí biên chế lưu trữ chuyên trách cho các sở, ban, ngành(cấp tương đương sở) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vũng Tàu, thị xãBà Rịa.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toánkinh phí hàng năm phục vụ công tác lưu trữ và dự án xây kho lưu trữ, bảo đảmđiều kiện cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về công tác lưutrữ.

3 . Giám đốc các sở, ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và các cơquan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Chỉthị này.

4. Chỉ thị này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhtheo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và hàng năm có tổng kết báo cáokết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
Website Chính phủ;
Văn phòng Chính phủ;
Bộ Nội vụ;
Cục VT và LT NN;
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
UBMTTQVN tỉnh;
Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
Các thành viên UBND tỉnh;
Sở Tư pháp;
Trung tâm Công báo tỉnh;
Đài PT-TH tỉnh;
Báo Bà Rịa - Vũng Tảu;
Các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, TX-BR, TP-T;
Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
Lưu VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrần Minh Sanh