UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Hiện nay tình trạngkhai thác, thu gom, vận chuyển khoáng sản trái phép tại một số địa phương trongtỉnh có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là đối với các địa phương có khoáng sảnvàng, chì, kẽm, sắt (huyện Chợ Đồn, huyện Ngân Sơn, huyện Bạch Thông, huyện NaRì). Việc này đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên,ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Để chấn chỉnh hoạt động khoángsản và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ tàinguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tài nguyên vàMôi trường:

Chủ trì, phối hợp vớiỦy ban nhân dân các huyện kiểm tra tình trạng khai thác, thu gom, vận chuyển khoángsản trái phép, báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh biện pháp giải quyết triệt đểcác hoạt động khai thác, thu gom, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàntoàn tỉnh.

Chủ động phối hợp vớiBáo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luậtkhác có liên quan.

Xây dựng quy định củaỦy ban nhân dân tỉnh về quy trình cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến và hoạtđộng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhban hành.

Đề xuất với UBND tỉnhthành lập Đoàn công tác liên ngành tổng điều tra hoạt động khoáng sản tại cácmỏ và trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạtđộng khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép và khai thác khôngđúng nội dung được cấp phép. Xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu các phươngtiện và tang vật khi phát hiện sai phạm.

Đối với các đơn vịhoạt động khoáng sản không đảm bảo môi trường, xử phạt nghiêm khắc theo quyđịnh của Pháp luật, kể cả đình chỉ hoạt động.

2. Sở Công nghiệp-Khoahọc và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong côngtác kiểm tra qui trình, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản đối với tất cảcác loại khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) theo đềán được cơ quan nhà nước chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoángsản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Sở Xây dựng: Chủtrì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra quitrình, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản đối với khoáng sản làm vật liệuxây dựng thông thường theo đề án được cơ quan nhà nước chấp thuận cho các tổchức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

4. Chi cục Quản lý thịtrường tỉnh:

Tăng cường công táckiểm tra, giám sát việc vận chuyển khoáng sản theo quy định của pháp luật. Riêngđối với khoáng sản chì, kẽm giám sát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiệnquy định không được vận chuyển quặng chì kẽm thô ra khỏi địa bàn tỉnh theo Chỉthị số 12/2004/CT-UBND ngày 20/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm.

5. Công an tỉnh:

Phối hợp với các ngànhliên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ, đảmbảo an ninh trật tự tại các khu vực có hoạt động khoáng sản, phối hợp kiểm tra,giám sát việc vận chuyển quặng trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.

6. UBND các huyện, thị:

Thực hiện công táctuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản cho nhân dân nhằm nâng cao nhậnthức cho nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khaithác tại địa phương.

Chỉ đạo Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyênkhoáng sản tại địa phương, phát hiện kịp thời và kiên quyết thực hiện các biệnpháp để chấm dứt hoạt động khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn.

Địa phương nào để xảyra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phươngđó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Các cơ quan thôngtin đại chúng:

Báo, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công táctuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ tàinguyên khoáng sản và nội dung Chỉ thị này, kịp thời phản ánh các trường hợp viphạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản nhằm góp phần nâng cao nhận thức vềtrách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên khoáng sản.

8. Các tổ chức, cánhân:

Hoạt động điều tra cơ bảnđịa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theogiấy phép được cấp phải tuân thủ Luật khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nghiêm cấm các tổchức, cá nhân khai thác khoáng sản ngoài vị trí cấp phép, khai thác không đúngloại khoáng sản được cấp giấy phép và thu gom, vận chuyển khoáng sản, chuyểnnhượng giấy phép khai thác trái phép. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào viphạm thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thu hồi giấy phép khai thác (riêng giấy phépdo cấp Bộ cấp thì đề nghị cơ quan cấp Bộ xem xét thu hồi giấy phép).

Thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND cácphường, xã, nhân dân các thôn bản và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sảncó trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao cho Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị và có trách nhiệmđịnh kỳ 3 tháng báo cáo UBND tỉnh một lần.

Chỉ thị này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường