ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNGVÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trong thời gian qua, hoạt động bưu chính, viễnthông và công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn thành phố phát triển rấtnhanh, góp phần tác động tốt và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địabàn thành phố; tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn xảy ra những viphạm pháp luật về bưu chính, viễn thông, CNTT, Internet, tần số vô tuyến điện.

Thực tế có nhiều địa bàn trên cả nước, các đối tượngtội phạm không ngừng lợi dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet đểtán phát tài liệu phản động, tuyên truyền, kích động chống phá chế độ, tấn côngcác trang thông tin điện tử (Website) hoặc thay đổi nội dung hay phát tán viruslây lan qua mạng; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyểnphát; kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại Internet, phát hành các loạithẻ lậu; trộm cắp cáp truyền dẫn và các thiết bị viễn thông làm gián đoạn thôngtin; sử dụng các thủ đoạn tinh vi để trộm cắp cước viễn thông đe dọa an ninhquốc gia, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Qua các vụ phát hiện và xử lý chothấy hình thức, thủ đoạn tội phạm thuộc lĩnh vực này ngày càng đa dạng, tinhvi, phức tạp, khó phát hiện và mức độ ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng.

Để tăng cườngcông tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT, Ủy ban nhândân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện,các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT tậptrung triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chủ động phòng ngừa, phát hiện,ngăn chặn các hành vi lợi dụng các dịch vụ Internet để xâm phạm an ninh quốcgia, trật tự an toàn xã hội:

- Ngăn chặn kịp thời, giảm thiểu tối đa tội phạmtrộm cước viễn thông quốc tế, trộm cáp truyền dẫn và thiết bị viễn thông, vận chuyểnhàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, kinh doanh trái phápluật dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ lậu;

- Chủ động, tích cực phối hợp liên ngành và áp dụngcác giải pháp tổng hợp, đồng bộ; nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp trongviệc thực hiện nhiệm vụ quản lý của mỗi ngành nhằm bảo đảm tính thống nhất trênđịa bàn thành phố;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và CNTT;

- Tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bưu chính, viễn thông vàCNTT, pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm và tham nhũng của các tổ chức,cá nhân trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT.

2. Sở Bưu chính, Viễn thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng cóliên quan xây dựng quy chế phối hợp về quản lý đại lý Internet, đảm bảo an ninhthông tin, phòng chống tội phạm, quyền sở hữu trí tuệ, tần số vô tuyến điện,…trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT trên địa bàn thành phố;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ,Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thương mại, Công an thành phố, Cục Hải quan và cácngành chức năng có liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi viphạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và CNTT;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thànhphố và Ủy ban nhân dân quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến phápluật về bưu chính, viễn thông và CNTT;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính,viễn thông, CNTT thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong các hoạtđộng: sản xuất, kinh doanh, sử dụng thiết bị viễn thông, dịch vụ bưu chính, viễnthông và CNTT.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu côngnghiệp trong lĩnh vực CNTT;

- Tham gia phối hợp các đoàn thanh tra, kiểm travề hoạt động sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Sở Văn hóa - Thông tin:

- Thực hiện quản lý nhà nước về nội dung thông tintrong hoạt động của các đại lý Internet, về quyền tác giả và quyền liên quantrong lĩnh vực CNTT;

- Tham gia các đoàn liên ngành thực hiện thanh tra,kiểm tra về hoạt động của các đại lý Internet, quyền sở hữu trí tuệ đối vớichương trình máy tính;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và CNTT đếnmọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượngxấu lợi dụng bưu chính, viễn thông và CNTT để thực hiện hành vi vi phạm phápluật.

5. Công an thành phố:

- Chủ động phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông,Ủy ban nhân dân quận, huyện và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông điều trakhảo sát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo xâydựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng và an ninh thông tin;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính,viễn thông xây dựng các phương án bảo vệ phòng chống cháy nổ, tuần tra, kiểm trađịnh kỳ và đột xuất cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông; phương ánphối hợp hành động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

- Tăng cường nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứngyêu cầu điều tra phá án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chứcđiều tra phá án kịp thời, hiệu quả; xử lý nghiêm minh các vụ trộm cắp cáp viễnthông, trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đườngbưu chính; các hành vi vi phạm đến an ninh thông tin trên Internet;

- Kịp thời thông báo các doanh nghiệp bưu chính,viễn thông và nhân dân về những thủ đoạn của các thế lực phản động và bọn tội phạmlợi dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông để xâm phạm đến an ninh quốc gia,tài sản công và các lợi ích khác của khách hàng.

6. Cục Hải quan Cần Thơ:

Chủ động phối hợp với lực lượng kiểmsoát chống buôn lậu các cấp, Sở Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp bưuchính, viễn thông và CNTT để phát hiện kịp thời bưu phẩm, bưu kiện vi phạm phápluật; ngăn chặn các hành vi buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và xử lývi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Thương mại:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện việckiểm tra và phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra, xử lý các hành vi viphạm trong sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chấtlượng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT.

8. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và CNTT:

- Có trách nhiệm liên hệ với Sở Bưu chính, Viễn thông,Công an thành phố, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt Thông tư liên tịchsố 01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA ngày 07 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện (nay làBộ Bưu chính, Viễn thông) và Bộ Công an hướng dẫn việc bảo đảm an toàn mạnglưới, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông; Chỉ thị số 06/2004/CT-BBCVT ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việctăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và Internettrong tình hình mới; Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BBCVT-VHTT-CA ngày 14tháng 7 năm 2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Côngan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quản lý đại lý Internet;

- Có trách nhiệm liên hệ với Sở Bưu chính, Viễn thông,Cục Hải quan xây dựng kế hoạch phối hợp, thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông vàBộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểmtra, giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gởiqua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư;

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽhoạt động của các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet để kịp thời pháthiện các hành vi vi phạm; phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyềnkiểm tra, điều tra và xét xử nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính,viễn thông và CNTT.

9. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạtđộng trên Internet, đại lý bưu chính, viễn thông và Internet, người sử dụng cácdịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet:

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật vềbưu chính, viễn thông và Internet; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dungthông tin đưa vào lưu trữ và chuyển đi trên mạng khi sử dụng các dịch vụ bưu chính,viễn thông, Internet;

- Nêu cao tinhthần trách nhiệm bảo vệ an toàn hoạt động mạng lưới, thiết bị đầu cuối thuê baovà mật khẩu truy nhập của mình; kịp thời phát hiện và cung cấp cho các cơ quannhà nước có thẩm quyền các thông tin về những hành vi xâm hại đến an toàn mạnglưới, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Căn cứ thẩm quyền được giao thực hiện tốt các nhiệmvụ sau đây:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trongviệc quản lý các công trình, hạ tầng kỹ thuật bưu chính, viễn thông và Internettrên địa bàn;

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểurõ trách nhiệm của mình và phát động rộng rãi phong trào toàn dân tham gia bảovệ an toàn, an ninh mạng lưới bưu chính, viễn thông;

- Chỉ đạo các ban, ngành chức năng, Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn và phối hợp các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trênđịa bàn tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêmnhững hành vi vi phạm xảy ra tại địa phương.

11. Tổ chức thực hiện:

- Giao Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông (Thườngtrực Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ giai đoạn2006 - 2010) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này,thường xuyên tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo;

- Các giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngànhthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và đơn vị liên quan, các doanhnghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT trong phạm vinhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dungcủa Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày vàđăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thanh Tòng