ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 03 tháng 9 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰCHIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thời gian qua,việc thực hiện Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sửdụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 02/06/2005 củaThủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện trong sử dụng điện đã được các cấp ngành,địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện tốt. Tuy nhiên, việcquán triệt chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện ở một số cơ quan, đơnvị chưa được thực hiện nghiêm túc nên vẫn còn nhiều thiết bị sử dụng điện cũtiêu tốn điện năng lớn, bật tắt hệ thống chiếu sáng công cộng chưa hợp lý; việcmua sắm, sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng để giảm mức tiêu thụ điện tại cácdoanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ gia đình chưa được chú trọng;

Tiếp tục quántriệt, tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ và chỉđạo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trước đây; đồng thời khắc phục những hạnchế, tồn tại và phát huy ý thức sử dụng tiết kiệm điện và năng lượng của các cơquan, đơn vị, hộ sử dụng điện nói chung trên địa bàn tỉnh trong thời gian tớicó hiệu quả,

Ủy ban nhân dân tỉnhchi thị:

1.Thủ trưởng các cơ quan có thụ hưởng ngân sách Nhà nước

Tiếp tục duy trì vàtăng cường các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, ban hành các qui định cụthể để thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; hàng năm xây dựng kế hoạch,phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% mức tiêu thụ điện so với số lượng sử dụng điệnhiện tại của từng cơ quan bằng cách sử dụng các thiết bị điện một cách hợp lý,có hiệu quả, tăng cường ánh sáng tự nhiên, tăng cường sử dụng quạt, hạn chế sửdụng máy lạnh khi trời không quá nóng, chỉ để máy lạnh ở chế độ từ 25°c trởlên, thay thế dần các thiết bị sử dụng điện cũ bằng các thiết bị mới tiết kiệm điệnhơn. Căn cứ kết quả tiết kiệm hàng năm tại đơn vị, thủ trưởng các ngành, các cấptiếp tục duy trì và rà soát quy chế sử dụng điện để bổ sung, sửa đổi cho phùhợp với điều kiện thực tế tại cơ quan mình.

2.Thủ trưởng các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng

Thực hiện việc cắtgiảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng sau 22 giờ, trừ biển báo, đèn hiệuchỉ dân an toàn giao thông; điều chỉnh thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng theomùa cho hợp lý. Áp dụng thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suấtchiếu sáng về đêm, thay thế dần các loại đèn chiếu sáng

hiện đang sử dụng bằngđèn tiết kiệm điện năng, bắt buộc sử dụng thiết bị đóng ngắt tự động, khôngngắt bằng tay.

3.Giám đốc các doanh nghiệp, chủ các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình

Sử dụng đèn chiếu sángvà các thiết bị điện khác một cách hợp lý và có hiệu quả, tắt các thiết bị điệnvà đèn chiếu sáng khi không cần thiết; thay thế dần các loại đèn chiếu sánghiện đang sử dụng bằng đèn tiết kiệm điện. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp,cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải có kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện 2%so với số lượng điện sử dụng hiện tại của đơn vị; tổ chức hợp lý hóa quá trìnhsản xuất, tuân thủ biểu đồ phụ tải đã đăng ký; thực hiện nghiêm Nghị định số102/2003/NĐ-CP ngày 3/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả; khuyến khích mua sắm, sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng trong thờigian cao điểm sử dụng điện.

4.Điên lực Bình Phước

a) Phối hợp chặt chẽvới Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thường xuyên tổ chứckiểm tra, đề xuất xử lý các trường hợp không thực hiện tiết kiệm điện; phối hợpvới các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiếtkiệm trong sử dụng điện. Tăng cường công tác quản lý, bố trí kế hoạch cải tạolưới điện, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống dưới 8%, đảm bảo cungứng điện ổn định, an toàn;

b) Theo dõi chặt chẽbiểu đồ phụ tải của khách hàng sử dụng điện lớn; làm việc với từng khách hàngsử dụng điện trọng điểm và có thỏa thuận thực hiện tiết kiệm 2% điện năng sovới sử dụng cùng kỳ trong năm;

c) Bổ trí cắt giảmđiện một cách hợp lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củacác doanh nghiệp. Trường hợp có sự cố thiếu hụt nguồn điện hoặc để sửa chữa,bảo trì thường xuyên phải thực hiện đúng theo quy định tại Luật Điện lực và ưutiên cung cấp điện cho các cơ quan, khách hàng quan trọng được xác định tại Quyếtđịnh số 270/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việcphê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

d) Định kỳ quý, năm,Điện lực Bình Phước có trách nhiệm báo cáo tình hình cung cấp, sử dụng điện củacác đơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trên địa bàn,gửi UBND các cấp và Sở Công Thương để có căn cứ kiểm tra, giám sát việc thựchiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn; đồng thời thông báo cho đơn vịsử dụng điện để báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên.

5.Sở Công Thương

a) Tổ chức phổ biến vàhướng dẫn thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúngđể tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tiết kiệm trongsử dụng điện, từng bước nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân và toànxã hội;

b) Chủ trì, phối hợpvới Điện lực Bình Phước phân bổ chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực vàtừng địa phương;

c) Tổng hợp và báo cáokết quả thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh theo định kỳ;

d) Lập dự toán kinhphí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để phục vụcông tác kiểm tra việc tiết kiệm trong sử dụng điện;

e) Căn cứ kết quả thựchiện tiết kiệm điện, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khenthưởng hoặc không khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chủtrương tiết kiệm điện hàng năm. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phêbình hoặc kỷ luật các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện chưa tốt chủ trươngtiết kiệm điện.

6.Sở Tài chính

a) Kiểm tra, so sánhtiền sử dụng điện hàng quý, hàng năm tại các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngânsách Nhà nước cấp tỉnh và nhắc nhở thực hiện, xem đây là một nội dung thực hiệnLuật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị;

b) Cung cấp số liệu vềtiền sử dụng điện tại các cơ quan, đơn vị khi có đề nghị của Sở Công Thương đểtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt kinh phí phục vụ công tác kiểm tra việc tiết kiệm trong sửdụng điện.

7.Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Tổ chức triển khai,thực hiện nghiêm Chỉ thị này; phối hợp với Sở Công Thương, Điện lực Bình Phướctrong kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm của các đối tượng sử dụng điện; xử lýhoặc đề xuất xử lý các đối tượng cố tình không thực hiện tiết kiệm trong sửdụng điện;

b) Chỉ đạo tăng cườngtuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, các biện pháp thực hiện tiết kiệmđiện trên các Đài Truyền thanh huyện, thị xã để các tổ chức, cá nhân sử dụngđiện thực hiện;

c) Chỉ đạo Phòng Tàichính - Kể hoạch kiểm tra, so sánh tiền sử dụng điện hàng quý, năm của các cơquan, đơn vị có thụ hưởng ngân sách Nhà nước trên địa bàn quản lý và nhắc nhởthực hiện, xem đây là chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơquan, đơn vị;

d) Định kỳ hàng quý,năm, báo cáo kết quả việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở CôngThương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

8.Sở Văn hóa - thể thao - Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở CôngThương, Điện lực Bình Phước thường xuyên tuyên truyền về thực hiện tiết kiệmđiện bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để mọi người thực hiện.

Phối hợp với các ngànhchức năng của tỉnh và Chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động thựchiện Chỉ thị này có hiệu quả trong hệ thống của mình và giám sát quá trình thựchiện.

Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày.

Chi thị này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 15/2005/CT-UB ngày03/8/2005 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Công ty Điện lực 2;
- Các DNNN;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- LĐVP; CV các khối;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrương Tấn Thiệu