ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 7 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THIHÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Ngày 03 tháng 3 năm2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện côngtác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đây là Thông tư quan trọng được banhành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật qua đó kiến nghịxây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng thời cũng là cơ sở pháp lý đểcông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai có bài bản và nềnếp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấptỉnh.

Để tổ chức thực hiệncông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cóhiệu quả theo nội dung Thông tư số 03/2010/TT-BTP Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm:

a) Tổ chức quán triệtnội dung Thông tư số 03/2010/TT-BTP đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vịmình;

b) Hàng năm xây dựngkế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình. Kếhoạch cần xác định cụ thể nội dung, lĩnh vực pháp luật, cách thức thực hiệncông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Phân công, bố trícán bộ, công chức có nhiệm vụ tham mưu cho thủ trưởng thực hiện việc theo dõitình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

d) Theo dõi, đôn đốc,chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của công tác theo dõi thi hànhpháp luật được quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 Thông tư số03/2010/TT-BTP Kịp thời kiến nghị những bất cập phát sinh trong quá trình thihành pháp luật;

đ) Trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếpnhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luậtdo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp đồng thời thực hiệncác nội dung khác của công tác theo dõi thi hành pháp luật;

e) Thực hiện nghiêmchỉnh chế độ thống kê, báo cáo (báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo chuyên đề,báo cáo đột xuất) tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Giám đốc Sở Tư phápchủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệmvụ quản lý Nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địaphương, có trách nhiệm:

a) Hàng năm trình Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ủy bannhân dân tỉnh; Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác theo dõi tình hình thi hànhpháp luật; Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành trong đó xác định nộidung, lĩnh vực pháp luật và địa bàn điều tra, khảo sát;

b) Chủ trì phối hợpvới các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch của Ủy bannhân dân tỉnh và yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên về từng lĩnh vực cụ thể;

c) Tham mưu cho Ủy bannhân dân tỉnh kiểm tra đột xuất tình hình thi hành pháp luật khi phát hiệnnhững vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải ápdụng một số biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra chođời sống xã hội;

d) Đôn đốc, hướng dẫn,tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các cơquan ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả;

đ) Xây dựng Dự thảoQuy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban thường trực Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hànhpháp luật ở địa phương;

e) Tổng hợp tình hìnhvà báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật củađịa phương về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định;

g) Chủ trì, phối hợpvới Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơkết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành thựchiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật của địa phương.

4. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tuyêntruyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật.

5. Giám đốc Sở Tàichính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán ngân sách để chi cho côngtác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định.

Chỉ thị này có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình triểnkhai thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánhvề Sở Tư pháp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường