ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒNTÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ chocác cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnNghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sáchkhuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạynghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp các nguồnlực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và thống nhấtquản lý, sử dụng hiệu quả các khoản tài trợ cho ngành Giáo dục và Đào tạo, Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị như sau:

1. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chứcquán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợcho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Khẳng định tài trợ cho các cơ sở giáo dục trênđịa bàn thành phố là nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vậttừ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.Tài trợ cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạtđộng dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt chủtrương xã hội hoá giáo dục. Các cơ sở giáo dục không coi huy động tài trợ làđiều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụthể đối với các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ không gắn điều kiện ràng buộc việctài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinhtế phát sinh từ các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Khuyến khích các nhà tàitrợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy -học với sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

3. Các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận, quản lý vàsử dụng tài trợ đúng theo quy trình, thực hiện có hiệu quả, tuân thủ quy định củapháp luật hiện hành, cụ thể:

a) Việc tiếp nhận tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc côngkhai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối vớicác quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đónggóp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối vớicơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

b) Đối với tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiềnmặt (bao gồm tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, đá quý, kim loại quý như vàng,kim cương) hoặc thông qua tài khoản của đơn vị tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngânhàng thương mại. Đối với tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cụ thể: sách, vở,quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học và các hiệnvật khác phải có giá trị sử dụng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của ngườihọc và cơ sở giáo dục. Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáodục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với sức khỏe của người dạy và người học.

c) Việc quản lý và sử dụng tài trợ phải theo nguyêntắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích đối với các sản phẩm và hiện vật tiếp nhậnđể phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

4. Thống nhất quy trình tiếp nhận, quản lý và sửdụng các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố như sau:

a) Thành lập bộ phận tiếp nhận các khoản tài trợcủa cơ sở giáo dục, bao gồm: Đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục, đại diện các bộphận chức năng và Ban đại diện cha mẹ học sinh (đối với cơ sở giáo dục mầm non,cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuậtTổng hợp Hướng nghiệp) hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinhviên (đối với trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học); kếtoán trưởng hoặc phụ trách kế toán đơn vị.

b) Lập kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, trong đó xácđịnh rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thựchiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinhphí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kếhoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổchức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của giáo viên,cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ.

c) Thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích đã đềra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quyđịnh, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu.

d) Ghi sổ theo dõi quản lý và sử dụng các khoản tàitrợ trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo đúng quy định hiện hành.

đ) Báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yếtcông khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

e) Xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng để phát huy hiệuquả sử dụng (đối với các sản phẩm, chương trình phần mềm hỗ trợ).

5. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh trathành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiệnChỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp saiphạm.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thựchiện hàng năm theo quy định.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các hình thứckhen thưởng các nhà tài trợ đối với cơ sở giáo dục và xử lý vi phạm trong việcsử dụng nguồn tài trợ theo đúng quy định pháp luật.

b) Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnhnhững trường hợp sai phạm.

c) Giao Chánh Thanh tra thành phố phối hợp với Sở Giáodục và Đào tạo thanh tra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấnchỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

d) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này trênđịa bàn theo thẩm quyền;

+ Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phốihợp với Thanh tra quận - huyện và các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểmtra việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nhữngtrường hợp sai phạm.

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận - huyện hướng dẫn,chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn;

+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch,Thanh tra quận - huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việcthực hiện Chỉ thị này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trườnghợp sai phạm;

+ Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dânquận - huyện kết quả thực hiện hàng năm theo quy định;

+ Đề xuất Ủy ban nhân dân quận - huyện, Sở Giáo dụcvà Đào tạo các hình thức vinh danh phù hợp để ghi nhận việc tài trợ của nhà tàitrợ đối với cơ sở giáo dục;

+ Chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bànquản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ theo quy định.

đ) Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sởgiáo dục, cụ thể:

- Khi tiếp nhận phải phối hợp hướng dẫn nhà tài trợsử dụng khoản tài trợ đáp ứng đúng nhu cầu và phù hợp với kế hoạch phát triển củacơ sở giáo dục; thực hiện đúng quy trình, thủ tục để đảm bảo chất lượng, mỹ quancủa sản phẩm, công trình; nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm, công trình do nhà tàitrợ tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý, duytu, bảo dưỡng để đảm bảo sản phẩm, công trình được sử dụng hiệu quả, đúng mụcđích.

- Tổ chức vinh danh (khen thưởng) các nhà tài trợcó đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo hoặc đề xuấtvới cấp trên các hình thức vinh danh phù hợp để ghi nhận việc tài trợ của nhàtài trợ đối với cơ sở giáo dục.

- Tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá nhằmhoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản tài trợ. Lập báocáo thu chi các khoản tài trợ và kết quả thực hiện, gửi cơ quan cấp trên quảnlý trực tiếp và gửi các nhà tài trợ.

- Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vịcó chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng các khoảntài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm giải trình, trả lời các ý kiến thắcmắc (nếu có) của giáo viên, nhân viên, học sinh - sinh viên, cha mẹ học sinh vànhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký ban hành.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầuGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố cóliên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Ban Văn hóa-Xã hội HĐND.TP;
- Các Sở-ngành, Đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (VX-Nh) P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận