SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

V/v hướng dẫn cấp, đổi hiện
vật KTKC bị mất, hư hỏng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế

Để đảm bảo việc cấp đổi các hiện vật khen thưởng kháng chiến bị mất, hư hỏng được chính xác, kịp thời; Ban Thi đua Khen thưởng hướng dẫn thủ tục như sau:

1. Tất cả các hiện vật khen thương bao gồm: Huân chương, Huy chương các loại, Bằng, Giấy chứng nhận Huân Huy chương và Bằng khen các loại do Chính phủ. Nhà nước khen thưởng bị mất, hư hỏng có lý do xác đáng được chính quyền các cấp xác nhận, đều được xét để cấp đổi.

- Đối với trường hợp đề nghị cấp: Các cá nhân, tập thể cần gấp, đổi hiện vật khen thưởng phải viết Phiếu đề nghị cấp đổi, ghi rõ lý do mất mát hư hỏng có các nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý cán bộ đã ghi đầy đủ các nội dung theo ( mẫu số 01 kèm theo ) để cơ quan khen thưởng rà soát hồ sơ khen thưởng cũ, viết vào Bằng và Giấy chứng nhận Huân, Huy chương.

- Đối với trường hợp đề nghị đổi: Nếu là đổi lại hiện vật khen thưởng thì phải nộp kèm theo hiện vật cũ đã hư hỏng.

Lưu ý: cần ghi đúng với họ tên, quê quán 9 nếu là cá nhân ) và tên đơn vị ( nếu là tập thể ) đúng với ghi trong Bằng chũ; tránh ghi địa danh mới hiện nay. Phần người đề nghị lý tên: nếu đề nghị cho thân nhân cần ghi rõ họ, tên, địa chỉ người đứng ra đề nghị.

Việc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý cán bộ là xác nhận về lý do mất hiện vật, hoặc xin đổi lại hiện vật khen thưởng.

Người kê khai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai của mình.

2. Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố, UBND các huyện:

Soát xét Phiếu đề nghị của các cá nhân và tập thể, đối chiếu với các hồ sơ lưu vồ khen thưởng trước khi tổng hợp danh sách chính xác theo ( mẫu số 02 và số 03 kèm theo ). Có công văn tổng hợp thực hiện đúng theo ( mẫu số 04 kèm theo ) gửi Ban Thi đua Khen thưởng tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền cấp đổi hiện vật.

Hàng năm các đơn vị tổng hợp gửi về Ban Thi đua Khen thưởng hồ sơ đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng thành 2 đợt: Một đợt vào tháng 01 và một đợt tháng 8.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổng hợp và đảm bảo quyền lợi cho người có công đê nghị các dịa phương, đơn vị quan tâm thực hiện./.

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

TRƯỞNG BAN