BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH THUỘCNGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong thời gian qua các Chủ đầutư/Ban QLDA đã tập trung thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộcnguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, nhiều dự án được quyếttoán kịp thời góp phần quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hạn chếtình trạng dự án kéo dài, giải quyết tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản,tiết kiệm vốn đầu tư, chống thất thoát ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt đượcnêu trên, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành vẫn còn những tồn tạinhư các Chủ đầu tư/Ban QLDA, nhà thầu chưa quan tâm bố trí cán bộ làm công tácquyết toán; công tác lập báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư/Ban QLDA còn chậm,nhiều sai sót, một số dự án lập báo cáo quyết toán khi chưa có quyết toán A-B,một số dự án giá trị trình duyệt quyết toán vượt tổng mức đầu tư, một số hạngmục quyết toán không có trong tổng mức đầu tư của dự án, còn thiếu, thất lạc hồsơ hoàn công ...; công tác thẩm tra phê duyệt báo cáo quyết toán của cấp cóthẩm quyền chậm, nhất là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý nhà nướcchuyên ngành. Để nâng cao chất lượng và tiến độ công tác lập và phê duyệt báocáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêucầu Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục Quản lý nhànước chuyên ngành, Thủ trưởng các Chủ đầu tư/Ban QLDA khẩn trương thực hiệnnghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các Chủ đầu tư/Ban QLDA

1.1. Phân công, quy định rõ ràngtrách nhiệm của các bộ phận tham mưu trực thuộc trong công tác lập quyết toánvốn đầu tư dự án hoàn thành tại đơn vị mình.

1.2. Rà soát các khâu trong quá trìnhthực hiện dự án, hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng (kể cả điềuchỉnh nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời hạn phải nộp báocáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định, trong đó đặc biệt lưuý về: Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, giá trị hợp đồng, quản lý chi phíphát sinh trong quá trình thi công theo đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch lậpbáo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải giao hàng năm.

1.3. Chịu trách nhiệm về chấtlượng, hồ sơ, số liệu và thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tổ chứcthuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán và trình cấp có thẩm quyềnthẩm tra, phê duyệt theo quy định.

1.4. Lưu trữ hồ sơ quyết toán đầyđủ, cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu liên quan đến quyết toán vốn đầu tưdự án hoàn thành theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

1.5. Kịp thời báo cáo cấp có thẩmquyền về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầutư hoàn thành đối với từng công trình, dự án cụ thể, nhất là đối với các dự án,công trình đã hoàn thành nhưng chưa lập được báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

1.6. Đối với các dự án đã hoànthành nhưng đến nay chưa quyết toán được do hồ sơ thất lạc, mất mát v.v... cácChủ đầu tư/Ban QLDA rà soát thực trạng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệmcủa các bên có liên quan đề xuất phương án xử lý và báo cáo Bộ trước ngày30/10/2013 để xem xét, xử lý theo quy định.

1.7. Công khai tình hình quyết toánvốn đầu tư dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

1.8. Sau 6 tháng kể từ khi có quyếtđịnh phê duyệt quyết toán dự án (công trình/ hạng mục công trình) hoàn thành,chủ đầu tư phải hoàn thành việc giải quyết công nợ phải thu và làm thủ tục đểtất toán tài khoản vốn đầu tư của dự án, công trình tại cơ quan thanh toán, chovay vốn đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện về cấp trên và cấp có thẩm quyềnphê duyệt quyết toán.

1.9. Nghiêm túc thực hiện các kếtluận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiệnkết luận về Bộ GTVT.

2. Tổng cục trưởng Tổng cụcĐường bộ Việt Nam và Cục trưởng các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành

2.1. Đẩy nhanh công tác thẩm tra,phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền và các côngtrình, dự án được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ủy quyền phê duyệt quyết toántheo Quyết định số 2943/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2011, đảm bảo hoàn thành và vượt kếhoạch Bộ giao hàng năm.

2.2. Chỉ đạo, kiểm tra các Chủ đầutư/Ban QLDA trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch lập và trình duyệt quyết toán vốnđầu tư dự án hoàn thành do Bộ giao; chủ động xử lý theo thẩm quyền các tồn tại,vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án để tạo điều kiện cho cácChủ đầu tư/Ban QLDA đủ điều kiện lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúngtiến độ.

3. Các nhà thầu, đơn vị tham giathực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn của Bộ Giao thông vận tải quản lý

3.1. Lãnh đạo các đơn vị, nhà thầukhẩn trương và nghiêm túc thực hiện công tác nội nghiệp như hoàn thiện hồ sơhoàn công, hồ sơ quyết toán A-B... ngay sau khi công trình hoàn thành được nghiệmthu đưa vào sử dụng, trình Chủ đầu tư/Ban QLDA xem xét, xác nhận giá trị quyếttoán. Trên cơ sở quyết toán A-B, các đơn vị phải có trách nhiệm phối hợp cungcấp kịp thời hồ sơ, tài liệu cho kiểm toán độc lập khi kiểm toán quyết toán vốnđầu tư dự án hoàn thành và cấp có thẩm quyền trong công tác thẩm tra, phê duyệtquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

3.2. Nghiêm túc thực hiện các kếtluận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, quyết định phê duyệt quyếttoán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền.

3.3. Thực hiện hoàn trả ngay sốtiền cho các Chủ đầu tư/ Ban QLDA nếu số tiền đã tạm ứng, thanh toán vượt giátrị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Xử lý vi phạm

4.1. Đối với các Chủ đầu tư/BanQLDA có từ 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toánchậm hơn 6 tháng, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét không giao quản lý dự án đầutư mới.

4.2. Đối với các Chủ đầu tư/BanQLDA thuộc Bộ nếu không hoàn thành kế hoạch lập báo cáo quyết toán vốn đầu tưtrình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải sẽ xử lýtrách nhiệm của cá nhân người đứng đầu của các đơn vị và coi đây là tiêu chíquan trọng đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ trong năm của người đứng đầu cácđơn vị nêu trên.

4.3. Đối với Tổng cục trưởng Tổngcục Đường bộ Việt Nam và Cục trưởng các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành nếukhông hoàn thành kế hoạch thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kế hoạch lập báocáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phêduyệt, Bộ Giao thông vận tải sẽ xử lý trách nhiệm của cá nhân người đứng đầucủa các đơn vị và coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá việc hoàn thành nhiệmvụ trong năm của người đứng đầu các đơn vị nêu trên.

4.4. Chủ đầu tư/Ban QLDA và Nhàthầu có hành vi vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành sẽ xử lý theo quyđịnh tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt viphạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác,sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;quản lý phát triển nhà và công sở; Thông báo lỗi vi phạm trên website của BộGTVT và coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực của Nhà thầu khi thamgia dự án trong ngành GTVT.

4.5. Đối với đơn vị kiểm toán độclập: Nếu không phối hợp kịp thời khi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán cóyêu cầu trong quá trình thẩm tra, không thực hiện kiểm toán đúng quy trình kiểmtoán của Chuẩn mực kiểm toán số 1000 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, kết quả kiểm toán cónhững sai sót trọng yếu theo quy định của Chuẩn mực 1000 thì Bộ Giao thông vậntải sẽ thông báo lỗi vi phạm trên Website của Bộ GTVT và đây là tiêu chí quantrọng để Chủ đầu tư/Ban QLDA đánh giá năng lực của Kiểm toán viên và đơn vịkiểm toán khi lựa chọn đơn vị kiểm toán dự án của ngành GTVT.

4.6. Tổng cục Đường bộ Việt Nam,các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành, Chủ đầu tư/Ban QLDA và các cơ quan cóliên quan khi phát hiện lỗi vi phạm của các chủ thể theo quy định tại điểm 4.4và điểm 4.5 nêu trên có trách nhiệm báo cáo Bộ GTVT và cung cấp thông tin bằngvăn bản cho Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ GTVT để đăng tải trên Websitecủa Bộ.

5. Công tác triển khai thực hiệnChỉ thị

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộcBộ chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này; Chịu tráchnhiệm cá nhân trước Bộ trưởng nếu để xảy ra chậm trễ, sai phạm trong công tácquyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý ./.

Nơi nhận:- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban PPP;
- Các Cục, Tổng cục thuộc Bộ;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ, thuộc các Cục, Tổng Cục;
- Các Tổng công ty, Tập đoàn thuộc Bộ;
- Các Trường, Viện, Trung tâm công nghệ thông tin;
- Báo GTVT;
- Các Sở GTVT;
- Lưu: VT, TC (Đông. 5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng