ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TẠM THỜI TÀI SẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI TRỐN ĐI NƯỚC NGOÀI BỊ BẮT

Theo b áo cáo của các Quận thì từ sau ngày giải phóng có một số người đãtrốn đi nước ngoài, Đa số là những phần tử phản động, bọn tư sản mại bản trốncải tạo, nhưng cũng có người trốn vì hoang mang lo sợ trước luận điệu tuyêntruyền xuyên tạc của địch, hay muốn đi theo thân nhân đã sinh sống tại nướcngoài. Thường phụ nữ, trẻ con chỉ đi theo chồng con hoặc cha mẹ mà không có ýthức chính trị.

Một số đã bị ta bắt, thường là ởcác vùng cận bờ biển như Kiên Giang, Minh Hải, Vũng Tàu… Sau một thời gian giamcứu, cơ quan Công an nơi bắt giữ đã trả tự do cho gia đình, vợ con họ và chỉgiam giữ những người có trách nhiệm chánh trong việc tổ chức trốn đi nướcngoài.

Trong lúc họ trốn đi, chánhquyền địa phương đã niêm phong tài sản của họ gồm nhà cửa, đồ đạc… hoặc đã bốtrí cho cơ quan sử dụng. Do đó khi họ trở về trú quản cũ thì không còn nơi ở vàđồ đạc như trước nữa; thực tế họ có gặp khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều ngườiđã làm đơn xin ta xét cho lại nhà cửa, tài sản, được mua lương thực và nhu yếuphẩm nhưng cũng có người đặt vấn đề về quyền sở hữu để đòi lại số tài sản củahọ đã bị niêm phong.

Để giúp Ủy ban các Quận, Huyệnvà các cơ quan có cơ sở giải quyết các trường hợp tương tợ, Ủy ban nhân dânThành phố có ý kiến như sau :

1. Trước hết, cần quan niệmnhững người trốn đi nước ngoài sau ngày giải phóng là những kẻ phạm pháp hiệnhành, phải bị xử phạt theo luật pháp. Tòa án sẽ xét xử tùy theo mức độ phạmpháp của họ. Đối với gia đình họ, nếu được trả tự do là chánh sách khoan hồngcủa ta đối với họ chớ không phải là họ không có tội gì cả. Tuy nhiên trong việcxử lý ta có phân biệt giữa kẻ cầm đầu chủ mưu với người a tòng, giữa bọn phảnđộng trốn cải tạo với những người vì hoang mang lo sợ do mắc phải luận điệutuyên truyền xuyên tạc của địch hoặc chỉ chạy theo gia đình.

2. Đối với tài sản của họ đểlại, nói chung là ta tạm quản lý chờ quyết định của Tòa án nơi đã bắt họ, cùngvới việc xử tội trốn đi nước ngoài của họ…

Căn cứ vào quan điểm trên, trongkhi chờ đợi chỉ thị của cấp trên về toàn bộ vấn đề này, Ủy ban nhân dân Thànhphố chủ trương tạm thời giải quyết các trường hợp gia đình những nguời trốn đinước ngoài như sau :

1. Nói chung, những phần tử trốnđi nước ngoài mà được trả tự do thuộc số người không nên để cư trú ở thành phố.Đối với những người đã được thả về thành phố thì, nói chung, Ủy ban Quận, Huyệnnên giáo dục, phát động và sắp xếp cho họ đi vùng kinh tế mới hoặc cho hồihương. Trường hợp đặc biệt cho họ ở lại thành phố thì phải có ý kiến của Ủy bannhân dân Thành phố.

2. Về tài sản của họ thì Nhànước tạm quản lý toàn bộ, chờ quyết định xử lý dứt khoát của Tòa án nơi họ bịbắt giữ. Ngay sau khi phát giác có trường hợp trốn đi nước ngoài, chánh quyềnđịa phương phải tiến hành ngay việc niêm phong toàn bộ tài sản đồng thời báocáo lên Ủy ban nhân dân Thành phố xin quyết định kiểm kê, niêm phong chánhthức. Thành phần Ban kiểm kê gồm có Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, ViệnKiểm sát nhân dân cấp Quận, Huyện. Nghiêm cấm tất cả các hành động tự tiện sửdụng, lấy cắp, tẩu tán, đổi chác các loại tài sản đó, kể cả xe cộ, tư liệu sinhhoạt.

Nếu có thân nhân, vợ con họ đượctrả về địa phương thì Ủy ban nhân dân Quận, Huyện bố trí cho họ một chỗ ở tạm,có thể xét cho họ một số tư liệu sinh hoạt để có điều kiện sinh sống như mộtlao động bình thường (phải có biên bản) ; được mua lương thực, nhu yếu phẩm,trong khi chờ đợi được sắp xếp để đi hồi hương hoặc vùng kinh tế mới như đã nóitrên, chớ không trả lại tài sản cho họ. Cần báo cáo lên Ủy ban nhân dân Thànhphố để xin quyết định tạm mở niêm phong, sau khi lấy một số tư liệu sinh hoạtcho họ thì niêm phong trở lại, với thành phần đã nói bên trên.

Cần giải thích rõ cho họ biếttội trạng của họ và chủ trương cùa ta đối với tài sản của họ bỏ lại khi họ trốnđi nước ngoài, để tránh tình trạng kêu ca, đòi hỏi.

Kể từ nay, nếu ở địa phương nàocó người trốn đi nước ngàoi, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện có trách nhiệm báo cáongay lên Ủy ban nhân dân Thành phố để xin ý kiến tiến hành những biện pháp quảnlý tài sản của họ, tránh tình trạng tự tiện sử dụng và làm thất thoát.

Nơi nhận:
-Phủ Thủ tướng
-TV. Thành ủy
-Các Ban, Ngành, Sở
-Mặt trận và các đoàn thể
-UBND các Quận, Huyện
-Tổng hợp (a. Mậu, Hòa)
-Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
VŨ ĐÌNH LIỆU