ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 14/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH CÁC NGYÊN TẮC QUY ĐỊNH THANH TOÁN TIỀN SỬ DỤNG NƯỚCĐƯỢC CUNG CẤP CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SINH HOẠT.

Trong những năm qua, mặc dùngành chủ quản đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc, nhưng nhiều cơ quan, đơn vị hànhchánh sự nghiệp, sản xuất kinh doanh, lực lượng võ trang thuộc thánh phố, trungương, tỉnh bạn và nhiều hộ tập thể, cá thể, cán bộ công nhân viên, nhân dântrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thanh toán hoặc từ chối thanh toán tiềnsử dụng nước do Công ty cấp nước thành phố sản xuất theo các hợp đồng cung cấpvà tiêu thụ nước.

Qua báo cáo tổng hợp của Công tycấp nước thành phố, tính từ năm 1980 đến hết quý I/1984, số nợ của khách hànglên đến 44 triệu đồng (chỉ tính khách hàng có số nợ từ từ 1.000 đ trở lên),trong đó cơ quan, đơn vị Nhà nước chiếm gần 39 triệu đồng, hộ tập thể, cá thểcán bộ công nhân viên và nhân dân nợ trên 6 triệu đồng, Hàng năm ngân sáchthành phố phải chi bù lỗ cho việc sản xuất cung cấp nước khoảng 46 triệu đồng.Tình trạng này đã gây không ít khó khăn trong việc quản lý hạch toán sản xuất,làm mất cân đối về tài chánh, không bảo đảm nguồn vốn để Công ty cấp nước thànhphố tiếp tục tái sản xuất và giao nộp ngân sách cho thành phố, vi phạm quy chếNhà nước.

Để thực hiện kịp thời việc cungcấp nước ngày càng tăng theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của toànthành phố; để thực hiện đầy đủ chế độ hợp đồng kinh tế và chế độ tài chánh thunộp ngân sách hàng năm: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị các cấp,các ngành, các cơ quan, đơn vị Nhà nước và nhân dân trên địa bàn thành phố, từnay chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc và quy định sau đây :

1- PHÍA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NƯỚC

- Tất cả các cơ quan, đơn vị,tập thể và cá nhân trên địa bàn thành phố muốn được cung cấp nước phải thựchiện đầy đủ các khâu thủ tục để ký kết hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước vớiCông ty cấp nước thành phố : nơi nào có yêu cầu nhưng chưa làm hoặc làm chưađầy đủ thủ tục cần tiến hành ngay theo quy định hiện hành tại thành phố ; nơinào tuỳ tiện tự do sử dụng nước do Công ty cấp nước thành phố sản xuất và quảnlý sẽ bị xử lý theo luật pháp.

- Tất cả khách hàng đã ký hợpđồng với Công ty cấp nước thành phố, được cung cấp và tiêu thụ nước đều phảithanh toán tiền đúng thời hạn quy định và phải khẩn trương tìm mọi biện phápchuyển trả thanh toán tiền còn nợ từ trước nay cho Công ty cấp nước thành phốtheo đúng thể thức, quy chế đã ghi tại bản hợp đồng mà hai bên đại diện cùng ký.

Nếu cơ quan, đơn vị Nhà nước nàochưa có hoặc không còn kinh phí để chuyển trả nợ phải báo cáo cơ quan cấp trênxin kinh phí; đồng thời có văn bản thông báo hẹn cụ thể với Công ty cấp nướcthành phố về thời gian thanh toán chuyển trả nợ; quy định đến hết quý II/1984giải quyết xong nợ phải trả hoặc giải quyết xong thủ tục xoá nợ đối với từngtrường hợp do Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt.

2- PHÍA HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT CUNGCÂP NƯỚC :

- Công ty cấp nước thành phố cầnphối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các đoàn thể của thành phố tiếp tụcđẩy mạnh thực hiện những biện pháp tích cực chống thất thoát, lãng phí nước,phấn đấu hạ tỷ lệ tiêu hao nước để tập trung cung cấp nước cho những yêu cầu cóích.

- Công ty cấp nước thành phố,dưới sự chỉ đạo của Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng, cần rà soát cảitiến hợp lý hoá hơn nữa các khâu thủ tục xin đăng ký và hợp đồng cung cấp vàtiêu thụ nước, giảm bớt khó khăn phiền hà cho khách hàng và thông báo rộng rãicác quy chế thủ tục ấy; đồng thời bằng nhiều biện pháp tích cực kiểm tra, chấnchỉnh lại bộ máy, chấm dứt mọi hiện tượng tiêu cực xử lý thích đáng đối vớinhững nhân viên tiêu cực, nhất là khâu tiếp xúc khách hàng.

- Công ty cấp nước thành phố lậpngay danh sách những khách hàng chiếm số nợ lớn, ghi nhận loại điện sản xuấtkinh doanh, hành chánh sự nghiệp, đơn vị vũ trang, hộ tập thể, cá thể, trình Ủyban Nhân dân thành phố, kèm đề xuất biện pháp xử lý từng đối tượng theo hướngcó đối sách hợp lý, hợp tình, hợp hoàn cảnh thực tế; nhưng kiên quyết buộc mọingười phải tuân thủ pháp chế xã hội chủ nghĩa, sử dụng đúng mức và tiết kiệmnước ; sau đó thông báo trực tiếp từng khách hàng quy định thời hạn phải thanhtoán chuyển trả nợ và khẩn trương thu hồi hết số nợ còn đọng để nộp vào ngânsách Nhà nước năm 1984.

- Sau khi Công ty cấp nước thànhphố thông báo đôn đốc một số lần theo quy định bằng văn bản đến tận tay kháchhàng mà khách hàng vẫn cố tình dây dưa để nợ kéo dài, Ủy ban Nhân dân thành phốcho phép Công ty cấp nước thành phố áp dụng một số biện pháp sau đây :

+ Trao đổi trực tiếp với Sở Tàichánh và Ngân hàng thành phố nhờ thu hồi nợ bằng cách trừ vào tài khoản của cơquan, đơn vị khách hàng theo giấy báo nợ của Công ty cấp nước thành phố.

+ Yêu cầu Hội đồng trọng tàikinh tế thành phố xét xử theo các nguyên tắc vi phạm hợp đồng kinh tế.

Về biện pháp ngưng cung cấp nước(cắt nước để cảnh cáo, phạt tội) nói chung không thực hiện ; vạn bất đắc dĩ mớiáp dụng cho những trường hợp có bằng chứng cụ thể nơi nào, hộ nào dùng nguồnnước chung để sử dụng cho lợi ích riêng, có ảnh hưởng lớn đến những hộ khácchung quanh hoặc ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho cả vùng, nhưng phải báocáo xin ý kiến trước của Ủy ban Nhân dân thành phố nếu là những hộ tập thể,những đơn vị sản xuất, kinh doanh Nhà nước.

Chỉ thị này nhắc lại và nêu mộtsố quy định cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định 289/QĐ-UB của UBND thànhphố Hồ Chí Minh về việc hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước và thực hiện tinhthần Nghị định 219/CP của Hội đồng Chính phủ về bảo vệ tài sản xã hội chủnghĩa; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chánh sự nghiệp sản xuấtkinh doanh, lực lượng vũ trang thuộc thành phố, trung ương, các tỉnh bạn và cáchộ tập thể, cá thể, cán bộ công nhân viên, nhân dân trên địa bàn thành phố HồChí Minh nghiêm chỉnh thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải