ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CỦNG CỐ VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN CẢI TẠO CTNTD CÁC QUẬN, HUYỆN VÀ CÁC SỞ,CÁC NGÀNH SẢN XUẤT – KINH DOANH

Trong việc sắp xếp lại tổ chứcbộ máy hiện nay, có nhiều quận, huyện và sở, ngành đã thu gọn tổ chức Ban Cảitạo, có nơi chỉ còn duy trì một ít nhân viên để lưu trữ hồ sơ và theo dõi tìnhhình. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy có thể phát huy được chức năng nhiệm vụ cụthể của nó. Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tưdoanh còn phải tiếp tục kéo dài trong thời kỳ quá độ, phải đi sâu vào từngngành sản xuất và ngành kinh doanh để kết hợp chặt chẽ cải tạo và xây dựngngành, kết hợp chặt chẽ cải tạo với đổi mới cơ chế quản lý.

Quyết định 09/QĐ-UB ngày27-01-1984 của Ủy ban nhân dân thành phố về chức năng nhiệm vụ của các tổ chứcBan cải tạo công thương nghiệp tư doanh các cấp cho đến nay vẫn chưa có gì thayđổi. Trước mắt phải củng cố kiện toàn các Ban Cải tạo công thương nghiệp tưdoanh cấp quận, huyện, các Ban Cải tạo trực thuộc sở, ngành và tiến hành nhưsau :

1. Phải căn cứ vào số lượng vàchất lượng cán bộ công nhân viên hiện có, đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ cảitạo xã hội chủ nghĩa trên địa bàn quận, huyện, đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụcải tạo và xây dựng ngành sản xuất kinh doanh mà củng cố và kiện toàn tổ chứccác Ban Cải tạo cho phù hợp, đảm bảo có đủ số cán bộ có trình độ và khả năngquán triệt các chủ trương chính sách cải tạo và xây dựng để làm tham mưu chocấp ủy, Ủy ban nhân dân quận, huyện và lãnh đạo các ngành tổ chức thực hiệntrong phạm vi chức năng của quận, huyện hoặc sở, ngành.

2. Để bảo đảm việc tổ chức thựchiện tốt nhiệm vụ cải tạo và xây dựng sắp tới, các quận, huyện và các sở, cácngành phải có phương án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu cụ thể của từngcấp, từng ngành. Ban tổ chức chánh quyền có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với cácquận, huyện, các sở, các ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡngcán bộ đáp ứng kịp yêu cầu tiến bộ cải tạo và xây dựng. Trong năm 1986, phảiđào tạo bồi dưỡng đủ số cán bộ có năng lực quản lý xí nghiệp hợp doanh theo quyếtđịnh 80/QĐ-UB ; quản lý các xí nghiệp cải thiện đời sống theochỉ thị 54/CT-UB ; quản lý các cơ sở sản xuất trên địa bàn phường, xã; và quảnlý các cửa hàng hợp tác kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ.

3. Ban tổ chức chánh quyền thànhphố và Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố cần theo dõi và kiểmtra đôn đốc việc củng cố kiện toàn các tổ chức Ban Cải tạo cấp quận, huyện vàcác sở, các ngành sản xuất kinh doanh theo nội dung quyết định 09/ QĐ-UB ngày27-01-1984 và theo chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình