ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 07 năm 2015

CHỈ THỊ

vỀ viỆc tăng cưỜng trách nhiỆm NgưỜiđỨng đẦu cơ quan hành chính nhà nưỚc các cẤp trong công tác cẢi cách thỦ tỤchành chính trên đỊa bàn tỈnh Hà TĨnh

Năm 2015 được xác định là năm đột phávề cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện nghiêm việc rút ngắn 1/2 thờigian và giảm 1/3 thành phần hồ sơ trong giải quyết các thủ tục hành chính. Vìvậy, công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đượcTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt và đãđạt được một số kết quả quan trọng. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được,công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của tỉnh thời gian qua vẫn còn một sốtồn tại, hạn chế như: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vềvị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; thực hiện việc rà soátcắt giảm thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBNDtỉnh, cũng như việc cập nhật, trình công bố vẫn còn chậm so với yêu cầu; việcniêm yết, công khai các TTHC và công khai địa chỉ phản ánh, kiến nghị của cánhân, tổ chức về quy định TTHC của một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, đầyđủ... Các tồn tại, hạn chế này đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân vàdoanh nghiệp, tạo “điểm nghẽn”, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, làm ảnhhưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất pháttừ nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nướccác cấp chưa quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình vàchưa thực sự quan tâm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện côngtác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của đơn vị cả trong các khâu xây dựng, kiểmsoát việc ban hành và thực hiện TTHC; vai trò của cơ quan kiểm soát TTHC trongcông tác cải cách TTHC chưa được phát huy đúng mức...

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệmcủa Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cáchthủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanhnghiệp; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc cácSở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thịxã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiệncác Thông báo kết luận của UBND tỉnh về tăng cường cải cách hành chính (Thôngbáo số 350/TB-UBND ngày 03/9/2014; Thông báo số 154/TB-UBND ngày 15/4/2014 vàThông báo số 224/TB-UBND ngày 28/5/2015); thực hiện việc niêm yết công khai vàtổ chức thực hiện các TTHC đơn giản hóa cắt giảm thành phần hồ sơ và thời hạngiải quyết TTHC đã được UBND tỉnh công bố đến tận tất cả các cán bộ, công nhânviên, cấp huyện, cấp xã và đến tận nhân dân, hoàn thành trước ngày 10/7/2015,báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/7/2015. Thường xuyên, tổ chức ràsoát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC,xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của Sở,ban, ngành, địa phương; trên cơ sở đó tiếp tục cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảmtối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phátđộng phong trào nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến trong cải cách TTHC; tăngcường ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyếtTTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn tối đa thờigian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm phối hợpgiữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soátnghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, thamgia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cóquy định TTHC, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến đó trong Tờ trình trìnhUBND tỉnh ban hành văn bản. Tuyệt đối không trình UBND tỉnh ban hành những vănbản có quy định TTHC chưa được Sở Tư pháp đánh giá tác động, không trình banhành những văn bản có quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điềukiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2727/VPCP-PLngày 21/4/2015 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ các quyđịnh về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghịcủa cá nhân, tổ chức.

d) Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơnvị để xảy ra tình trạng chậm công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm,chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Ngoàiviệc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cáchlà Người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗicá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Chỉ đạo cấp phó và Người đứng đầuđơn vị trực thuộc định kỳ 03 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức vềTTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắcphát sinh trong thực tiễn.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Giámđốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thịxã trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC.

e) Chỉ đạo bố trí và bảo đảm đầy đủkinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC.

2. Kết quả cảicách TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Ngườiđứng đầu, cấp phó Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

3. Giám đốc Sở Tưpháp có trách nhiệm tăng cường chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC; tổchức thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh và tập trung chỉ đạothực hiện ngay những nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành, địa phương nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cáchTTHC báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng.

b) Chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban,ngành, địa phương thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tình hình, kết quả giảiquyết TTHC tại các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàntỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các Sở, ban, ngành, địaphương đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách TTHC trên địa bàntỉnh.

4. Giám đốc SởNội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo các Sở,ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế “mộtcửa” “một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị.

5. Giám đốc SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốcSở Nội vụ chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc đẩymạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nướccác cấp, nhất là trong giải quyết TTHC, cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh,truyền hình ở địa phương và các đơn vị thuộc ngành tổ chức tuyên truyền rộngrãi công tác cải cách TTHC.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban,ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì theodõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, phối hợp vớiChánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đột xuất hoặc định kỳ 06 tháng,năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh và cơ quan có thẩmquyền theo quy định./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: Thành phần không nhận bản ĐT;
+ Điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn