ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 9 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Để việc đánh giá và phân loạicán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loạicán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP )Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vịcấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt một số nội dungsau:

a) Tổ chức triển khai, quántriệt Nghị định số 56/2015/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơquan, tổ chức và đơn vị trực thuộc quản lý;

b) Việc đánh giá và phân loạicán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, kháchquan, công bằng, chính xác, công khai, không nể nang, trù dập, thiên vị, hìnhthức; việc đánh giá, phân loại phải đúng thẩm quyền, đúng quy định và phải chịutrách nhiệm về kết quả đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

c) Khi đánh giá, phân loại cánbộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kếtquả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại,hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức. Đốivới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kếtquả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việcđánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vịđược giao quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầukhông được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

d) Sử dụng kết quả đánh giá,phân loại làm căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nângngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm,điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khácđối với cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Căn cứ điều kiện cụ thể củacơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêuchí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; khuyếnkhích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, côngchức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này;

e) Người đứng đầu cơ quan quảnlý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánhgiá, phân loại đối với cán bộ công chức, viên chức hằng năm theo quy định tạiNghị định số 56/2015/NĐ-CP và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ,công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về Sở Nội vụ để tổng hợp trướcngày 01 tháng 02 hằng năm.

2. Đối với cán bộ, công chức,viên chức:

Căn cứ kết quả công tác, tudưỡng, rèn luyện trong thực hiện nhiệm vụ công vụ hằng năm, cán bộ, công chức,viên chức có trách nhiệm tự đánh giá và phân loại theo những nội dung quy địnhtại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức quy định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ có tráchnhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc, thanhtra, kiểm tra việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chứchằng năm của sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dânthành phố báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viênchức thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 24 tháng 02 hằng năm.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơnvị cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiêm túc thực hiện Chỉthị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánhvề Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng