ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Trong thời gian qua, hoạt độngkhai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản đã góp phần đáng kể vào sự nghiệpphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên khoáng sản phần lớnchỉ được tiêu thụ ở dạng tinh quặng sơ chế nên chưa phát huy được lợi thế vềtiềm năng khoáng sản của tỉnh.

Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấphành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã khẳng định: “Chấm dứt việc xuất khoáng sản rakhỏi địa bàn tỉnh (trừ quặng khai thác tại Ngườm Tráng và quặng đối lưu thancốc)” nhằm phục vụ chế biến sâu tại chỗ.

Để thực hiện chủ trương khaithác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, chấm dứtviệc xuất khoáng sản ra khỏi địa bàn tỉnh, phát huy lợi thế tiềm năng khoángsản của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chấm dứt việc xuất quặngsắt, mangan ra khỏi địa bàn tỉnh, trừ trường hợp xuất khẩu để đối lưu than cốc,quặng sắt khai thác tại mỏ Ngườm Tráng và trường hợp đặc biệt khác.

2. Đối với các mỏ, điểm mỏ đangđược phép hoạt động:

- Nếu chưa có cơ sở chế biến,chưa có hợp đồng tiêu thụ cho chế biến trong tỉnh thì tạm ngừng hoạt động khaithác.

- Nếu đủ điều kiện về quy môtrữ lượng và đơn vị khai thác có năng lực tài chính thì cho phép đầu tư chế biếnphù hợp với điều kiện của mỏ.

- Trường hợp không đủ điềukiện, năng lực đầu tư chế biến nhưng đã đầu tư cho khai thác được tiếp tục khaithác phục vụ cho các cơ sở chế biến trong tỉnh.

- Trường hợp đơn vị được cấp mỏkhông đầu tư khai thác mà chỉ thuê khai thác thì thu hồi giấy phép khai thác.

3. Không cấp phép, không giahạn giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ, điểm mỏ sắt, mangan nếu đơnvị xin cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác không có cơ sở chế biến hoặc khôngcam kết cung cấp cho các cơ sở chế biến trong tỉnh.

4. Yêu cầu các cơ quan chứcnăng, các địa phương, doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện một số việcsau:

4.1. Sở Công nghiệp phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tính toán cụ thể lượng xuất khẩu quặngđể đối lưu than cốc phục vụ chế biến khoáng sản. Soạn thảo, trình Ủy ban nhândân tỉnh tỉnh ban hành quy định cụ thể tiêu chí về chế biến sâu đối với từngloại khoáng sản.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Công nghiệp giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác và việc chấp hành Chỉ thịnày của các tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản; hướng dẫn cho các đơn vịxây dựng các dự án chế biến phù hợp với điều kiện nguồn nguyên liệu.

4.3. Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại các điểm mỏ đã được cấpphép khai thác không tự đầu tư khai thác, không đầu tư chế biến, cơ sở chế biếnkhông hoạt động, không hợp đồng bán quặng cho các cơ sở chế biến trong tỉnh thìlập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi mỏ.

4.4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huyBộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh: trong phạm vi quyền hạn của mình đảmbảo ngăn chặn các hành vi vận chuyển quặng trái phép ra khỏi địa bàn tỉnh, xửlý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4.5. Đối với các doanh nghiệpđược cấp mỏ đang khai thác:

Có biện pháp chuyển hoạt độngkhai thác theo hướng đầu tư chế biến hoặc cam kết cung cấp nguyên liệu cho cáccơ sở chế biến trong tỉnh phù hợp với điều kiện của mỏ.

4.6. Các địa phương có hoạtđộng khai thác khoáng sản:

- Bảo vệ các khu vực khoángsản, ngăn chặn mọi hoạt động khai thác, vận chuyển, xuất quặng trái phép.

- Có kế hoạch bảo vệ, giữ gìntrật tự, an ninh khu vực các mỏ tạm dừng khai thác chờ chế biến trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền vậnđộng nhân dân chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, các quyđịnh hoạt động khoáng sản.

- Phối hợp với các doanh nghiệpbảo vệ các khu mỏ đang hoạt động theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầucác sở, ngành địa phương liên quan và các doanh nghiệp tham gia hoạt động khoángsản thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCHLô Ích Giang