ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thái Bình, ngày 27 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGTHỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ, công tác kiểm soát thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, thủ tụchành chính trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước đã được thống kê, rà soát, đơngiản hóa và công bố công khai theo đúng quy định; nhận thức của cán bộ, côngchức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngày càngđược nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, côngtác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là một sốcơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa củahoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nên dẫn đến việc triển khai chưa nhấtquán, thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cải cách hành chínhnói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng.

Ngày 14 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thịsố 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ vàThủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các công việc sau:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt vềcông tác kiểm soát thủ tục hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức để thốngnhất nhận thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (trong đó tập trungvào việc tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyếtđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản khác của tỉnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính).

b) Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các thủtục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và việc niêm yếtcông khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại Bộ phận tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả hoặc nơi giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm soátchặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân không để xảyra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà; nghiêm cấm cán bộ, công chức tiếp nhận,giải quyết thủ tục hành chính tùy tiện yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm cácloại giấy tờ ngoài quy định. Chủ động tự kiểm tra và kiểm tra về công tác kiểmsoát thủ tục hành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; kịp thời xử lýnhững hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong giảiquyết thủ tục hành chính. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơquan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửaliên thông.

c) Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trực thuộcthường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện,cấp xã) tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chínhmới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo đúng quy địnhtại Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

d) Khi được giao dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtcó quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dântỉnh, cơ quan chủ trì thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, tính toánchi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủtục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh (ban hành tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).Chủđộng xây dựng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chínhtrong phạm vi, trách nhiệm được giao theo đúng quy định tại Khoản 11, Điều 1của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

g) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáođịnh kỳ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình, kết quả giải quyếtthủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn củaSở Tư pháp.

2. Sở Tư pháp:

a) Không thẩm định các dự thảo văn bản quy phạmpháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủyban nhân dân tỉnh nhưng chưa đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủtục hành chính.

b) Hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thay đổi nộidung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại nơi giải quyết thủ tục hànhchính theo nội dung được sửa đổi tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy bannhân dân tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghịcủa tổ chức, cá nhân về quy định hành chính quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh trong công tác tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh côngbố thủ tục hành chính; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những cơquan, đơn vị, địa phương, chưa làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính đểcó biện pháp xử lý.

d) Chủ động kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuấtcông tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấnnghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhbáo cáo Bộ Tư pháp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính: Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lývà sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chínhtrên địa bàn tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Hướng dẫn các cơquan, đơn vị trong tỉnh hằng năm lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí thựchiện kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình: Xây dựng các chuyên mục,chuyên trang và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền rộng rãi đến người dântrên địa bàn tỉnh về các hoạt động triển khai, kết quả thực hiện công tác cảicách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng; trong đóchú trọng tuyên truyền đối với các tập thể, cá nhân điển hình, có cách làm hay,thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan cóliên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo TB, Đài PT TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh