ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨYMẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” TRÊNĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Qua 03 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBNDtỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi làm chonhận thức của các cấp, các ngành và người dân về học nghề đã chuyển biến tíchcực; đã xây dựng được một số mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn làm cơ sởđể triển khai nhân rộng; số lao động nông thôn được học nghề ngày càng tăng.Một bộ phận lao động nông thôn sau khi học nghề được nâng cao tay nghề, có việclàm mới trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tham giaxuất khẩu lao động hoặc chuyển nghề tốt hơn. Ngành nghề đào tạo đa dạng, gắnvới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương, góp phầnhình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có hiệuquả, góp phần tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương. Các cơ sở dạy nghề đã có sự chuyển biến theo hướng gắn đào tạovới nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động. Chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã đã gắn với công tác quy hoạch, sửdụng cán bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực chuyên môntrong thực thi công vụ ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cholao động nông thôn vẫn còn những mặt tồn tại, khó khăn. Công tác tuyên truyền,tư vấn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số địa phương chưa sâurộng. Việc triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một sốđịa phương chưa gắn kết chặt chẽ với đề án xây dựng nông thôn mới, kế hoạchchuyển dịch cơ cấu lao động và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượngđào tạo một số nghề chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của một số địa phương hoạt động chưamạnh, chưa thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để huy động hệ thốngchính trị tham gia thực hiện Đề án. Một số Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị chưathực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày11/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên chủ yếu làdo nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí chiến lược của ngànhnông nghiệp, nông dân, nông thôn, về vai trò của công tác dạy nghề trong việcnâng cao chất lượng nguồn nhân lực LĐNT chưa đầy đủ. Một số địa phương ban hànhkế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chậm, chưa thực sự chủ động,tích cực tham gia thực hiện Đế án. Đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện chức năngquản lý nhà nước về dạy nghề ở các địa phương chưa đảm bảo cả về mặt số lượngvà chất lượng.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thônđến năm 2020” và Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 phê duyệt Đề án“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịchUBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, Ban chỉ đạo thực hiệnQuyết định 1956 các cấp tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biếnvề Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao nhận thức cho cánbộ, đảng viên và người dân về vị trí chiến lược của phát triển nông nghiệp,nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chấtlượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất,tăng thu nhập và tạo thêm việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triểnkinh tế - xã hội. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, hệ thốngtruyền thanh các địa phương có trách nhiệm xây dựng chuyên trang, chuyên mụctuyên truyền về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2. Việc tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nghề cholao động nông thôn là nhiệm vụ chính trị của các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể,UBND các huyện, thành phố nhằm phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả chủ trương củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn,bồi dưỡng cán bộ công chức xã (CBCC) và chương trình xây dựng nông thôn mới.Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện Đề án theo kế hoạch 5 năm và hàngnăm, xác định cụ thể các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động, tỷlệ việc làm sau học nghề. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 các cấp chỉđạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.Trên cơ sở đó, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt cónhiều thành tích tham gia thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

3. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải xuấtphát từ nhu cầu của người học, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xãhội; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với sự chuyển dịchcơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương. Tập trung dạy nghề cho thanhniên nông thôn đáp ứng yêu cầu lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo củacác cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu lao động vàchuyển nghề; dạy nghề cho bộ phận nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đểthực hành sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Chú trọng dạy nghề cho laođộng nông thôn thuộc đối tượng chính sách, hộ nghè o, người khuyết tật, dân tộcthiểu số, lao động nữ và lao động bị thu hồi đất canh tác. Đẩy mạnh hoạt độnghỗ trợ về vốn, phương tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu việc làmcho LĐNT sau khi học nghề; phấn đấu lao động sau học nghề có việc làm mới hoặctăng thêm việc làm đạt ít nhất 70% trong giai đoạn 2011 - 2015, 80% trong giaiđoạn 2016 - 2020. Xây dựng và nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả, khôngtổ chức dạy nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của ngườilao động sau khi học nghề.

4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phải gắnvới qui hoạch phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của các địaphương. Triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xãtheo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sởtham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã nghiên cứu các chuyên đề theohướng dẫn của Bộ Nội vụ và tình hình thực tiễn của địa phương để biên soạnchương trình giảng dạy cho phù hợp, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhànước, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức xã, đáp ứng yêu cầu sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nôngthôn mới.

5. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dạynghề. Bố trí biên chế phụ trách công tác đào tạo nghề các huyện, thành phố;đồng thời đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực để tham mưu cho UBND tỉnh thựchiện tốt chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề. Phát triển mạng lưới cơ sở dạynghề theo Quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường ngân sách Nhà nước và huyđộng các nguồn lực khác đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực các cơ sở dạynghề theo hướng đạt chuẩn để nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh thực hiệnchủ trương xã hội hóa về đào tạo nghề nhằm huy động các tổ chức, cá nhân, cácdoanh nghiệp tích cực tham gia đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nôngthôn.

6. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các huyện,thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 theo kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm, có trách nhiệm tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnhthực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về đào tạo nghề cholao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, góp phần thựchiện thành công nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực và yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

7. Các cơ sở dạy nghề có trách nhiệm chủ động thammưu và thực hiện việc nâng cao năng lực đào tạo từ cơ sở vật chất, đội ngũ cánbộ giáo viên dạy nghề, đến chương trình, giáo trình dạy nghề nhằm nâng cao chấtlượng, hiệu quả đào tạo. Xem công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn lànhiệm vụ chính trị của đơn vị để chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Tiếptục chuyển mạnh từ đào tạo theo năng lực sẵn có sang đào tạo gắn với nhu cầu sửdụng lao động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thị trường lao độngvà nhu cầu học nghề của người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhânlực lao động nông thôn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cáctổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và cáccơ quan chuyên môn tích cực tham gia tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề cho laođộng nông thôn với các hình thức phù hợp. Tham gia giám sát việc thực hiện Đềán và có ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho laođộng nông thôn.

9. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBNDcác huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chị thị này, định kỳ hàngnăm tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện, gửi Sở Lao độngThương binh và Xã hội tổng hợp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáoUBND tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các cấp,các ngành, các địa phương và cán bộ, nhân dân trong tỉnh để thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích