UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyênnghiệp năm học 2012 - 2013; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủyĐảng, chính quyền, sự tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổchức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và sự ủng hộ của toàn xã hội; đặc biệt là sựquyết tâm, nỗ lực cố gắng của nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức,học sinh, sinh viên toàn ngành giáo dục, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh SơnLa đã đạt được những kết quả quan trọng: Quy mô, hệ thống mạng lưới trường, lớphọc tiếp tục được hoàn thiện, củng cố; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi,phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì, nâng cao chất lượng; phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tập trung chỉ đạo thực hiện; trường đạt chuẩnquốc gia tăng thêm; chất lượng giáo dục có chuyển biến, học sinh trúng tuyểntrong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng được nâng lên, tiếp tục đạt đượcthành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và lập lên kỳ tíchtrong kỳ thi quốc tế; Công tác đổi mới quản lý giáo dục có chuyển biến tíchcực; nề nếp, kỷ cương trường học tiếp tục duy trì; công tác thanh tra, kiểm trađược thúc đẩy mạnh mẽ; Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý,trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâmthực hiện; các chương trình, đề án, dự án khác đầu tư cho giáo dục cơ bản đượctriển khai, thực hiện có hiệu quả; các cuộc vận động, các phong trào thi đuađược thực hiện hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạtđược, giáo dục và đào tạo của tỉnh Sơn La vẫn còn những tồn tại đó là: Chấtlượng giáo dục đào tạo đã được nâng lên, song còn chưa đồng đều và chưa ổnđịnh; một bộ phận đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức nănglực chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa tâm huyếtvới nghề nghiệp; công tác quản lý giáo dục còn có bất cập; sự phối hợp giữangành giáo dục với các cấp, các ngành, các nhà trường có việc hiệu quả chưacao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền các cấp đối với côngtác giáo dục đào tạo chưa thường xuyên, toàn diện và đồng bộ; tiến độ triểnkhai các chương trình, dự án, đề án còn chậm và tồn tại, ảnh hưởng tới điềukiện phát triển giáo dục; sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội cónơi chưa chặt chẽ, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn diễn ra ở các cấp học;việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp tronggiảng dạy và học tập ở một số nơi chất lượng, hiệu quả đạt được chưa cao. ...đã đặt ra những nhiệm vụ to lớn cho toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý, côngchức, viên chức ngành giáo dục đào tạo và các cấp, các ngành trong toàn tỉnh.Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, Chủtịch UBND tỉnh Sơn La chỉ thị:

1. Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáodục, đào tạo:

a) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tácquản lý

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốtNghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Mộtsố vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Kết luận số 51-KL/TW ngày29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; cácquan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về giáo dục vàđào tạo; Rà soát và hoàn thiện việc thực hiện phân cấp quản lý và phối hợp thựchiện quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra côngtác quản lý giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục và đàotạo; nâng cao kỷ cương, kỷ luật; tăng cường công tác giám sát, tự thanh tra, tựkiểm tra; khắc phục triệt để các sai phạm trong các hoạt động giáo dục và đàotạo; chấn chỉnh và xử lý các tiêu cực về lạm thu, dạy thêm; thực hiện công khaitài chính đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện côngtác cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trongcông tác quản lý giáo dục. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nângcao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội, tranh thủ sự giám sát, hỗ trợ giảiquyết kịp thời các vấn đề của ngành giáo dục và đào tạo. Đổi mới công tác thiđua - khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương;quan tâm, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng trong các đơn vị giáo dục,đặc biệt đối với trường học vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

b) Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiếtthực Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ngành Giáo dục (15/10/1968- 15/10/2013); đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không vớitiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạmđạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”, "Nói không với đào tạo không đạtchuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội", “Xây dựng trường học thân thiện, họcsinh tích cực”.

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trunghọc cơ sở. Thực hiện tốt phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đẩy mạnh vàhoàn thành xoá mù chữ cho số người trong độ tuổi.

- Tập trung các giải pháp, tích cực xây dựngtrường đạt chuẩn quốc gia ở cấp học mầm non và phổ thông; kiểm tra, rà soátđánh giá khách quan, trung thực, đúng các tiêu chuẩn theo quy định trong côngnhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực,phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt với các trường ở vùng dântộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển cáctrường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú. Nâng caochất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc và dạy tiếng dân tộc trong cáctrung tâm giáo dục thường xuyên và các trường học.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kĩ năngsống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biếnđổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển,đảo, tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo anninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS;phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Nâng cao chấtlượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường vàđưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đàotạo.

- Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giángoài đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên vàtrung cấp chuyên nghiệp.

- Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáodục mầm non, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ học bán trú, học 2buổi/ngày. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình chăm sóc và giáo dục mầmnon, chuẩn bị tốt tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

- Tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chấtlượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông. Tiếp tục giảm tỷ lệ học sinhyếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; thực hiện Đề án Pháttriển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020 và Đề ánDạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giaiđoạn 2012 - 2020”, Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020", Kế hoạch củng cố,phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồnghoạt động có hiệu quả, bền vững giai đoạn 2013 - 2020.

- Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành, nghềđào tạo, các hình thức đào tạo. Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đàotạo theo nhu cầu xã hội, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương và gắn với sử dụng sau đào tạo.

c) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cánbộ quản lý giáo dục

Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhàgiáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả công tác bồidưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luậnchính trị; tổ chức đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn;đẩy mạnh công tác phát triển đảng và các cơ sở đảng trong trường học.

d) Tăng cường công tác kế hoạch, tài chính và cơsở vật chất

- Các đơn vị giáo dục tiến hành rà soát hệ thốngtrường lớp và các điều kiện cho giáo dục hiện có, đồng thời tiến hành rà soát,điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020, 2030.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảotiến độ xây dựng cho các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và thực hiện Đề ánPhát triển Trường Trung học phổ thông Chuyên, Đề án Củng cố và phát triển hệthống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chínhsách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên; quan tâmđến các điều kiện ăn ở, sinh hoạt của học sinh bán trú, học sinh nội trú; tăngcường xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tácquản lý, sử dụng thiết bị trường học và công tác thư viện, y tế trường học. Đẩynhanh tiến độ quy hoạch, lập hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho các trường học.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thànhphố:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệmvụ được giao có trách nhiệm cụ thể hoá và hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chỉ thịnày. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, cáccơ sở giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

b) UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hìnhthực tiễn địa phương, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo,các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ nămhọc 2013 - 2014.

c) Tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chínhquyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm học2013 - 2014. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việctriển khai thực hiện Chỉ thị; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cánhân để tăng nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nămhọc.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phốihợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố trong việctuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục vàđào tạo, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục, đào tạo hoàn thành tốtnhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ sởgiáo dục và đào tạo của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, phổ biến,quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Đề nghị các cấp uỷĐảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổchức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên, hội viên,nhân dân và toàn xã hội ủng hộ và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cáchuyện, thành phố và các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện thắng lợinhiệm vụ năm học 2013 - 2014./.

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; (B/c)
- TT: UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp; tổ chức xã hội-nghề nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường CĐ, TCCN của tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.120.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa