ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Công tác vệ sinh phòng bệnh luônđược Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những công việc quan trọng nhấttrong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân - Người đã đưa vấn đề vệ sinhphòng bệnh vào Phong trào "Vệ sinh yêu nước". Ngày 19 tháng 6 năm2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày02 tháng 7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước. Đồng thời, ngày 01 tháng 7 năm2012, Chủ tịch nước đã chính thức phát động Phong trào Vệ sinh yêu nước nângcao sức khỏe nhân dân trên phạm vi cả nước, kêu gọi toàn dân tích cực tham giacác hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao hiệu quả phòng,chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe.

Trước thực trạng môi trường sống ởnhiều nơi bị ô nhiễm bởi các chất thải trong sinh hoạt và trong sản xuất, ônhiễm đã tác động trực tiếp sức khỏe của mỗi người dân, nguyên nhân do ảnhhưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và ý thức giữ gìn vệ sinh môitrường của người dân còn hạn chế là nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm vàcác dịch bệnh mới nguy hiểm.

Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêunước nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành,mỗi người dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉđạo thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Y tế là cơ quan đầu mối phốihợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có tráchnhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch liên ngành vàhướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nhằm bảo đảm Phong trào Vệ sinhyêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân được phát triển sâu rộng và duy trì mộtcách có hiệu quả.

b) Chỉ đạo triển khai nhằm bảo đảmthực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án vềphòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhà tiêu hợp vệsinh, vệ sinh trong lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

c) Hằng năm, tổ chức phát độngchiến dịch hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân theo cácchủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đếnsức khỏe nhân dân trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinhmôi trường nông thôn. Chỉ đạo việc cung cấp đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh chongười dân khu vực nông thôn sử dụng. Tiếp tục vận động người dân xây dựngchuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà, hạn chế sửdụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản. Thực hiện tốt vệ sinhtrong nông nghiệp, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệsinh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tậptrung chỉ đạo giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường;có kế hoạch cụ thể để từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ônhiễm môi trường và mất vệ sinh trong các làng nghề và khu vực dân cư nôngthôn. Đặc biệt, có kế hoạch phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằmthay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lýchất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnhviệc thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyêntruyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để tạo thóiquen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe góp phần xây dựng cộngđồng có nếp sống hợp vệ sinh, văn minh. Hình thành, xây dựng và phát triển cácphong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nângcao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchxây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệsinh yêu nước vào Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa", các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của làng, xóm, tổ dânphố. Khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh; xóa bỏ dần cáctập quán hủ tục, lạc hậu gây mất vệ sinh không có lợi cho sức khỏe trong cộngđồng dân cư. Tuyên truyền và vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân tíchcực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng caosức khỏe nhân dân. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vậnđộng "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉđạo các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọingười dân trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêunước nâng cao sức khỏe nhân dân.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính đề xuất kinh phí tạo điều kiện cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địaphương tiến hành triển khai các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nângcao sức khỏe nhân dân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể có kế hoạch cụ thể của từng cấp để triểnkhai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công táctuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia phongtrào. Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng caosức khỏe nhân dân với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa ở khu dân cư".

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố căn cứ kế hoạch thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏenhân dân của tỉnh, sự chỉ đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể và căn cứ vàotình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thựchiện một số nội dung sau:

a) Chỉ đạo các ban, ngành, đoànthể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phát huy sức mạnh tổng hợp nhằmhuy động toàn thể người dân tham gia thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nângcao sức khỏe nhân dân. Giao Phòng Y tế là cơ quan đầu mối để tham mưu cho Ủyban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tiến hànhkiện toàn và giao nhiệm vụ bổ sung đối với Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhândân cấp huyện, cấp xã.

b) Triển khai đồng bộ các giải phápnhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấnđề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, an toànvệ sinh thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạchậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Thực hiện ăn sạch, uốngsạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môitrường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xâydựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; bảođảm an toàn vệ sinh trong lao động để phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghềnghiệp. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu có liên quan tới vệ sinh và nâng caosức khỏe của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án ...đang triển khai trên địa bàn.

c) Chỉ đạo các cơ quan truyền thôngtại địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cáccấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe,bảo đảm Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân được thực hiệnmột cách sâu rộng và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong,gương mẫu đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hiện.

d) Chỉ đạo việc lựa chọn và quyếtđịnh lấy ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia cáchoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học tạo những thóiquen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

đ) Tăng cường đầu tư, huy động cácnguồn lực để thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dântrên cơ sở đầu tư của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hóa huyđộng nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các hộ gia đình để thựchiện.

e) Trong quá trình triển khai thựchiện phải tiến hành kiểm tra giám sát một cách thường xuyên, thực hiện việc sơkết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sángkiến hay để nhân rộng. Phát động thi đua thực hiện Phong trào trên cơ sở lồngghép với các phong trào thi đưa khác của địa phương, kịp thời khen thưởng, độngviên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phongtrào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giao Sở Y tế kiểm tra đôn đốc việcthực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàntỉnh, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

Nơi nhận:- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh HB;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (T0750)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh