UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌNVÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2014

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vaitrò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, trựctiếp tác động đến chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lựclượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộcho địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Từ nhiều năm naytỉnh ta là địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dânnhập ngũ. Tuy nhiên, yêu cầu của công tác tuyển quân ngày càng cao, do đó việctuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải được chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thựchiện chu đáo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi côngdân nhập ngũ năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởngcác ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thựchiện tốt các nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyềngiáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự(NVQS) cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ.Chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị xã hội tổchức các hoạt động tuyên truyền bằng các biện pháp phù hợp, hình thức phong phúđể tạo phong trào quần chúng sôi nổi, cổ vũ, động viên công dân hăng hái thựchiện NVQS.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạocủa cấp uỷ, chính quyền các cấp. Kiện toàn, bổ sung đủ số lượng thành viên Hộiđồng NVQS các cấp theo Luật NVQS. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thànhviên Hội đồng NVQS để theo dõi, chỉ đạo các địa bàn, đặc biệt là những địa bànkhó khăn về công tác tuyển quân. Phát huy khả năng, trách nhiệm của cơ quan,ban, ngành, đoàn thể các cấp giúp Uỷ ban nhân dân và Hội đồng NVQS tổ chức thựchiện tốt nhiệm vụ tuyển quân. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, với cơquan quân sự để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất. Thường xuyên kiểm tra, đônđốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở trong từng bước thực hiệncông tác tuyển quân.

3. Đi đôi với việc tuyên truyền vềLuật NVQS và giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân về Nghĩa vụ bảo vệ Tổquốc, các cấp cần phổ biến, quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn về côngtác tuyển quân để tuyển chọn đúng tiêu chuẩn, thực hiện công khai, dân chủ,công bằng; phát hiện và xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật các saiphạm trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

4. Công tác tuyển chọn và gọi côngdân nhập ngũ phải thực hiện đúng trình tự, nội dung, nguyên tắc theo Luật NVQSvà các văn bản hiện hành, với mục tiêu: "Nâng cao chất lượng để xâydựng lực lượng thường trực, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên,góp phần xây dựng cơ sở, ổn định về chính trị". Các địa phương thuộcvùng sâu, vùng xa, miền núi rẻo cao phải ưu tiên có công dân nhập ngũ, cần chútrọng đến những thôn, bản, làng chưa có đảng viên để tạo nguồn cho địa phương.Phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân,đồng thời khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiệntuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

5. Chỉ đạo các địaphương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Ngành Quân sự,Công an căn cứ Luật Cư trú để phối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc đăng ký, quản lý,nắm chắc trình độ văn hoá, chính trị, đạo đức công dân trong độ tuổi nhập ngũ;đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, truyền đạt kỹ các văn bản,hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ cơ quan quânsự huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân ở cấp xã, phường,thị trấn trực tiếp tuyển chọn công dân nhập ngũ, phấn đấu không có công dânphải loại trả và 100% xã, phường, thị trấn phải có công dân nhập ngũ để giữvững phong trào tuyển quân của tỉnh và các huyện, thành phố.

6.Chỉ đạo chính quyền cơ sở và Hộiđồng NVQS xã, phường, thị trấn chủ động làm tốt công tác sơ tuyển và tuyển chọntheo đúng quy định. Tổ chức các Hội đồng khám sức khoẻ NVQS của huyện, thànhphố đủ thành phần, có năng lực chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị, chọn địa điểmkhám hợp lý, bố trí đầy đủ phòng khám và kết luận chính xác theo Thông tư số 36/2011/TTLB-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.Thực hiện"tuyển chọn người nào chắc người đó", kiênquyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sứckhoẻ nhập ngũ vào Quân đội. Gắn trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe NVQS vàtừng thành viên trong Hội đồng khám về kết luận sức khỏe của công dân nhập ngũ.Nếu có loại trả về sức khỏe thì trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe NVQS,loại trả về tiêu chuẩn chính trị là trách nhiệm thuộc về cơ quan Công an cáccấp.

7.Tổ chức Lễ giaonhận quân thực hiện theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ TổngTham mưu về Quy định tổ chức nghi lễ trong Quân đội. Giao quân đúng thời gian,đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng LuậtNVQS. Các địa phương tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thôngtin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong thời điểm chuẩn bịLễ giao nhận quân nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về quyềnlợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tổ chức Lễ giao nhận quân thực sự làngày hội tòng quân của các địa phương

8. Song song vớicông tác tuyển quân, phải thường xuyên quan tâm tốt công tác chính sách hậuphương quân đội, kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình có công dân nhập ngũhoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai...để quân nhân yên tâm thực hiệnhoàn thành NVQS. Tổ chức tốt Lễ đón quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phươngtheo đúng quy định, Lễ đón phải được tổ chức trọng thể, trang nghiêm như khitiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo,theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này để báo cáo Chủ tịch ủy bannhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thành phố;
- TT Hội đồng NVQS các huyện, TP;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài