ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH- QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆNCÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Để thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người cócông với cách mạng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thànhphố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đấu tranhcách mạng, sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thươngbinh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng trong cán bộ, đảng viênvà các tầng lớp nhân dân. Ghi nhận và biểu dương các điển hình thương bệnh binh,gia đình liệt sỹ, người và gia đình có công với cách mạng vượt khó vươn lên,gương người tốt, việc tốt, gương tập thể, cá nhân tích cực trong việc tham giaphụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, giải quyết việclàm đối với con thương bệnh binh, gia đình chính sách... góp phần chăm lo tốthơn đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng trên địa bàn.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trungchỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vựccông tác người có công với cách mạng năm 2013, cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phátthanh – Truyền hình Quảng Nam tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảngvà Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng, đặc biệt là các chính sáchmới như: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốchội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cáchmạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anhhùng”; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chitiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công vớicách mạng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chitiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dựnhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và các văn bản hướng dẫn thủ tục xác lập,quản lý, xác nhận đối tượng người có công với cách mạng.

b) Chỉ đạo làm tốt công tác thẩm định hồ sơ đề nghịxác nhận người có công ở cả 3 cấp: xã, phường; huyện, thành phố và tỉnh, khôngđể hồ sơ tồn đọng. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách chế độ đối vớingười có công với cách mạng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Trong đó,đặc biệt chú ý đến việc giải quyết các chế độ, chính sách mới đối với các đốitượng: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đãhưởng trợ cấp một lần; trợ cấp hàng tháng đối với người phục vụ Bà mẹ Việt NamAnh hùng và người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcsuy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người thờ cúng liệt sỹ (liệt sỹkhông còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng); con liệt sỹ bị khuyết tậtnặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ (dưới 18 tuổi) và con liệt sỹ bị khuyếttật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàngtháng hoặc có thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn; thân nhân của mộtliệt sỹ, thân nhân của hai liệt sỹ, thân nhân của ba liệt sỹ trở lên; hồ sơ xéttặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; muabảo hiểm y tế cho thân nhân người có công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra và xử lý kịp thời những sai sót trong việc thực hiện chính sách, chế độ đốivới người có công. Tổ chức thực hiện tốt công tác điều dưỡng người có công năm2013.

c) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơnđáp nghĩa”, vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và cá nhântham gia thực hiện tốt 5 chương trình chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đìnhliệt sỹ như: tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, ổn định đời sống thươngbệnh binh nặng, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc thân nhân liệt sỹ giàyếu, cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi.

d) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành,đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng năm2013 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ; tổng hợpbáo cáo kết quả UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gianquy định.

3. UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt độngkỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013) một cách thiếtthực, hiệu quả, tiết kiệm. Tập trung vào hoạt động: điều dưỡng tập trung ngườicó công; dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩatrang liệt sỹ; thắp nến tri ân, chăm sóc mộ, nghĩa trang liệt sĩ và các côngtrình tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Tổng hợp, báo cáo kết quả với Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội.

a) Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhâncó nhiều thành tích trong học tập, công tác, lao động sản xuất, đi đầu trongphong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới ở địa phương, thực hiệntốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

b) Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch nâng cấp,sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ năm 2013. Những địa phương, đơn vịđược phân bổ kinh phí công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ năm 2013 khẩn trươnghoàn thành thủ tục, tổ chức thi công, đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiếnđộ, kế hoạch đề ra.

c) Tổ chức thăm viếng và chuyển quà của Chủ tịchnước, trợ cấp của tỉnh đến người có công được trân trọng, chu đáo, kịp thờitheo Quyết định của Chủ tịch nước và của UBND tỉnh; thực hiện thanh quyết toánkịp thời, đúng quy định.

d) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiphối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp hướng dẫn, xétvà công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và ngườicó công năm 2013.

Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thànhphố phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh