ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013-2014 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcmầm non, giáodục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáodục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua "Xây dựngtrường học thân thiện, học sinh tích cực";

Trong năm học 2013-2014, dưới sự chỉđạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngànhGiáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước tiếp tục đạt được nhiều kết quả, cơ sở vật chất trường, lớp ổn định và tiếp tục được củng cố, cơ bản đáp ứngđược yêu cầu, chất lượng giáo dục ổn định và ngày càng nâng cao; tỷ lệ học sinhbỏ học giảm so với năm học trước… Phong trào thi đua "Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực" có hiệu quả tích cực, tạo khí thế mới trongphong trào thi đua dạy tốt - học tốt của các trường, xây dựng môi trường giáodục lành mạnh, thân thiện và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của cả tỉnh;

Tiếp tục phát huy những kết quả đãđạt được và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014,Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

I. Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014:

1. Tiếp tục nâng cao hiệulực, hiệu quả công tác quản lý:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ pháttriển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạchs125-KH/TU ngày 14/6/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kếtluận TW6 (khóa IX) về Đề án đổi mi căn bản, toàn diệngiáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điềukiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tậptrung thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo triển khaiChiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quảNghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệmquản lý nhà nước về giáo dục.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát cácđiều kiện đảm bảo chất lượng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tạicác cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với xem xét trách nhiệm quảnlý và danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân thủ trưởng cơ sgiáo dục để xảy ra tiêu cực và công khai trước công luận.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáodục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hộinghị, hội thảo của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

2. Vềtổ chc hoạt động giáo dục

2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 nămngày Bác Hồ gửi bức thư cui cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013)Đưa nội dung các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạođức, tự học và sáng tạo", "Hai không" và phong trào thi đua"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành hoạt độngthường xuyên của ngành.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiu học và trunghọc cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục phcập. Thực hiệntốt phân luồng sau trung học cơ sở và liên thông giữa các chương trình giáodục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhucầu nâng cao hiu biết và tạo cơ hội học tậpsuốt đời cho người dân.

Đặc biệt chú trọng vấn đề chất lượnggiáo dục ở các cấp học và đối với giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn.Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năngsống, giáo dục thchất, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh.

- Tiếp tục triển khai tự đánh giá vàđánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩnchất lượng.

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụđào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quảhọc tập, xây dựng các chương trình dạy học dựa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6bậc dùng cho Việt Nam để thực hiện có hiệu quả Đán dạyvà học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời cácchế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, học sinh ởmiền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác thông tin,truyền thông về các hoạt động giáo dục. Đổi mới công tác thi đua khen thưởnggắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra việc tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm; tổ chức thanh tra tài chính cáctrường học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và chống lạm thutrong trường học. Qua thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện các trường vi phạm thìxlý hoặc tham mưu xử lý nghiêm minh và kịp thời nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống giáo dục.

2.2. Giáo dục mầm non

- Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sởgiáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huyđộng trẻ đến trường học 2 buổi/ngày. Tăng cường đầu tư xây dựng trường mầm nonđạt chuẩn quốc gia; tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục mm non ngoài công lập.

- Tập trung nâng cao chất lượng chămsóc và giáo dục trẻ nhà trẻ và mẫu giáo, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáovùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở cácvùng khó khăn.

- Ưu tiên các nguồn lực thực hiện phổcập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đảm bảo cht lượng.

2.3. Giáo dục phổ thông

- Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điềukiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy vàhọc, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõnét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), nhân rộng mô hình này theo các mứcđộ khác nhau phù hợp với điều kiện của địa phương. Thựchiện Đán trin khai phương pháp bàntay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015. Áp dụng dạy học tiếng Việtlp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục. Đẩy mạnh tổ chứcdạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học theo điều kiện của địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nộidung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đềtích hợp liên môn; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốtkiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; phát động sâu rộng cuộcthi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học; tăng cường công tác tư vấnhướng nghiệp trong các trường trung học.

- Tăng cường các giải pháp bảo đảm antoàn cho học sinh; phòng chống tội phạm; phòng, chống bạolực và tệ nạn xã hội trong trường học.

2.4. Giáo dục thường xuyên

- Tiếp tục đymạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xâydựng xã hội học tập; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã hội họctập giai đoạn 2012-2020, Đề án xóa mù chữ đến năm 2020.

- Củng cố mô hình hoạt động Trung tâmgiáo dục thường xuyên cấp huyện theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp,dạy nghề; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề; củng cố hoạt động củaTrung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dântrong cộng đồng; triển khai thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Học tập cộngđồng với Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã nhằm giúp Trung tâm hoạt động có hiệuquả và phát triển bền vững.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sởvật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục thường xuyên, ưu tiên nhữngđịa bàn thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường nề nếp, kỷ cương,hiệu quả hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2.5. Giáo dục chuyên nghiệp

- Mở rộng quy mô, đa dạng hóa cácngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo,phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch pháttriển nhân lực địa phương. Thực hiện phân luồng và tăng quy mô, chất lượng,hiệu quả đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp đểthu hút học sinh sau trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề.

- Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của ngườihọc. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hp tác vớidoanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra đối với việc thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạotại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và việc xác định chỉ tiêutuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

- Các trường cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp tổ chức các hoạt động giáo dục thân thiện, tạo cảnh quan, môitrường trong khuôn viên nhà trường đảm bảo cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

3. Về phát trin đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quyhoạch nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiệnchương trình phát triển ngành sư phạm và trường sư phạm đếnnăm 2020. Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quc phòng - an ninh cho các trường trung học phthông,trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016.

- Đảm bảo hiệu quả công tác bồi dưỡngnâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lývà nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cu thực tin trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình thực tế tại địaphương. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quảnlý cơ sở giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời cácchế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là đối vớinhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, min núi, vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khókhăn và hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho giáo viên mầm non.

4. Về tăng nguồn lực đầu tưvà đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chếtài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh côngtác xã hội hóa giáo dục.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầutư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thôngđạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện Đán phát triển hệthống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn2010-2020. Tăng cường công tác thiết bị trường học, thưviện trường học.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảcác chương trình, đề án và dự án về giáo dục - đào tạo.

II. NHIỆMVỤ CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tham mưu UBNDtỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ để duy trì thành quả công tác phổ cậpgiáo dục, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung họccơ sở ở các địa phương, khẩn trương hoàn thành việc công nhận đạt chuẩn phổ cậpgiáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở những địa phương chưa được công nhận; tiếp tụctriển khai công tác phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở những nơi có điềukiện;

- Tiếp tục thực hiện Đề án phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh, phấn đấu tỉnh Bình Phướcđược công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đúng thời gian đã camkết trong Đề án;

- Tham mưu UBNDtỉnh trong việc củng cố và phát triển mạng lưới trường, lớp học, đảm bảo đủ chỗhọc cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hưng đng bộ và hiện đại hóa, đáp ứng tốt yêu cầudạy và học; tiếp tục đầu tư và phát triển số lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tích cực thực hiện các giải phápnhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của cả tỉnh; chủđộng phối hp với các ngành chức năng, các đoàn thể như:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thịxã... triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình của địaphương nhằm hạn chế và từng bước khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trên địabàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cótrách nhiệm phối hp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013-2014, trong đó tậptrung vào các nhiệm vụ sau:

- Huy động tất cả trẻ em 5 tuổi đếnhọc các trường mầm non, trẻ em 06 tuổi vào học lớp 1, trẻ em hoàn thành chươngtrình tiểu học vào học lớp 6. Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tổ chức khai giảng năm học 2013-2014 đảm bảo trang trọng,tiết kiệm, vui tươi, sinh động, tạo không khí phấn khởi đầu năm học.

- Chỉ đạo UBNDxã, phường, thị trấn phối hp với cácđoàn thể xã hội cùng với các trường học trên địa bàn tích cực vận động và thựchiện các giải pháp tích cực để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khókhăn được đến trường ngay từ đầu năm học, thường xuyên quan tâm và ngăn ngừatình trạng học sinh bỏ học.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạchmạng lưới và phát triển cơ sở vật chất, trường học tại địa phương;

- Đặc biệt quan tâm đến công tác phổcập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, nhất là tại những nơi chưa được công nhận;quan tâm thực hiện Đ án phcập giáodục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn.

3. Các sở, ban ngành có trách nhiệmphối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện ngày toàndân đưa trẻ đến trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đàotạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2013-2014 đạt kết quả tốt nhất.Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, HộiNông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả phong trào "Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", thực hiện Đ án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhàtrường.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, BáoBình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáodục và Đào tạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến những chủ trương,chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục vàĐào tạo tỉnh để cán bộ, nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

5. Đề nghị yban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổquốc phối hp với ngành Giáo dục và Đào tạo phổ biến các chủtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động giáo dục và đào tạo để cáchội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân biết và tích cực tham gia.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả và thường xuyên báo cáo cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến tới tất cảcán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sởgiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệptrong toàn tỉnh để quán triệt và thực hiện. Các sở, ban, ngành, đoàn thể vàUBND các huyện, thị xã nghiêm túc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trongviệc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Chỉ thị này có hiệu lực đến hết ngày31/5/2014./.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
-
TTTU, TT. HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
CT, PCT;
-
Ban TGTU, UBMTTQVN tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- U
BND các huyện, thị xã;
-
LĐVP, các Phòng, Trung tâm;
-
Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong