ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2015

CHỈ THỊ

v vic tăng cưng công tác qun lý đi vi các Qu tài chính nhà nƯỚc ngoài ngân sách nhà nưc.

Trong những nămqua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoàiNSNN) đã được thành lập, góp phần tích cực trong huy động tập trung nguồn lựctài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngânsách nhà nước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vàđảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạtđược thì công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vẫn cònnhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các quỹ,đáng chú ý là:

Mục tiêu, nguồn thu, nhiệm vụ chi quỹvới ngân sách nhà nước của nhiều quỹ còn chồng chéo trùng lặp; nguồn vốn hoạtđộng của một số quỹ chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc có nguồn gốc từngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực đóng góp ngoài ngân sách rất hạnchế, gây phân tán nguồn lực của xã hội nói chung và của ngân sách nhà nước nóiriêng; một số quỹ hoạt động không hiệu qu, chưa đáp ứngđược yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; bộ máy quản lý yếu kém, sử dụng kinh phí sai quyđịnh, gây thất thoát, lãng phí; Việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với cácquỹ còn nhiều hạn chế....

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do hệ thống pháp luật quy định về điều kiện hình thành,phương thức quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài NSNN chưa đồng bộ, chưathống nhất; các cơ quan quản lý nhà nước chưa quan tâm đúng mức đến công táckiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; năng lực, trìnhđộ cán bộ quản lý quỹ còn hạn chế.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày27/8/2015 của Thủ tướng Chính phvề việc tăng cường côngtác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; đồngthời nhằm chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, UBND tnh yêucầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý đốivới các quỹ tài chính ngoài NSNN, trong đó tập trung thựchiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban. ngành, UBND cáchuyện, thị xã khẩn trương rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việcthành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trong phạmvi ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, nhất là các quy định vềchế độ tiền lương, tiền thưởng và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, mở tàikhoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các quỹ có nguồn gốc từngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luậthiện hành.

2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạtđộng của các quỹ tài chính ngoài NSNN; trên cơ sở đó,quyết định dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại các quỹ theo hướng:

- Đối với các quỹ hoạt động có hiệuquả, cần tiếp tục duy trì hoạt động để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế,giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo,đối tượng yếu thế trong xã hội: Sớm kiện toàn tchức bộmáy, đảm bảo đủ nguồn lực để quỹ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Đối với các quỹ có mục tiêu, chứcnăng, nhiệm vụ trùng lặp, nhất là các quỹ đầu tư có tính chất sinh lời: Xâydựng phương án chuyển đi mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ đểphát huy hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với các quỹ hoạt động khôngđúng tôn chỉ, mục đích hoặc hoạt động không hiệu quả, các quỹ đã hoàn thành mụctiêu, nhiệm vụ được giao: Kiên quyết cho dừng hoạt động, giải thể.

- Chỉ thành lập quỹ mới trong trườnghợp thật cần thiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường giám sát, thanh tra,kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoàiNSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, côngkhai, minh bạch.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tàichính hàng năm, trong đó phần kinh phí ngân sáchnhà nước hỗ trợ phải được tổng hợp đầy đủ trong dự toán và quyết toánhàng năm của các cơ quan, đơn vị; báo cáo tài chính quỹ phải gửi cơ quantài chính cùng cấp để tổng hợp, theo dõi. Công khai rộng rãi hoạtđộng của cơ quan quỹ tài chính ngoài NSNN theo quy định. Kịpthời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tàichính ngoài NSNN, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cánbộ, công chức quản lý quỹ, trong đó tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộmáy quản lý đối với các quỹ cần tiếp tục duy trì hoạt động theo hướng chuyênnghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có chuyênmôn sâu đthực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này;gửi báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ tài chínhngoài NSNN đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý về Sở Tài chínhtrước ngày 05/11/2015 đế tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ phihợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tng hợp đánhgiá về tình hình tchức, hoạt động và kiến nghị các giải pháptăng cường quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứu và hưng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối với các quỹ tài chính ngoài NSNNvận dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước trên cơ sởcác văn bản hướng dẫn của Trung ương.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớicác sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tàichính trước ngày 10/11/2015 theo quy định; tchức theodõi, đôn đốc, kim tra tình hình vàkết quả triển khai Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
-
Bộ Tài chính (báo cáo);
-
TTTU, TT.HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
-
UBND các huyện, thị xã;
-
Trung tâm Tin học - Công báo;
-
LĐVP, các Phòng;
-
-Lưu: VT, (Quế - 12.10).

CHỦ TỊCH
Ng
uyễn Văn Trăm