ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÚ YÊN

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khíhậu toàn cầu, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường theo chiều hướngcực đoan. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vềtình hình thời tiết, thủy văn trong những năm tới sẽ có những diễn biến phức tạp,cần đề phòng bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất…, đặc biệt là mưa lũ cường suất lớn,lũ ống, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra nhiềuhơn; nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt ngày càngnghiêm trọng.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả vớicác diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnhchỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thựchiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện,thị xã và thành phố:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tácphòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phổ biến,tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai.Hàng năm tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai vàtìm kiếm cứu nạn năm trước, trên cơ sở đó xây dựng nhiệm vụ năm sau sát vớitình hình thực tế, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu. Kiệntoàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp theo LuậtPhòng chống thiên tai; xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng chống thiên taigiai đoạn 2016-2020; xây dựng phương án phòng chống thiên tai theo cấpđộ rủi ro thiên tai với các loại hình thiên tai của địa phương, đặcbiệt ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốcgia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án Quy hoạch tổng thểlĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Đề án “Nâng caonhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” ban hành kèmtheo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết địnhsố: 2105/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thựchiện Đề án: Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộngđồng của tỉnh Phú Yên giai đoạn từ 2016-2020.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2569/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảman toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2016; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn côngtrình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phốihợp với Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịpthời báo cáo các hiện tượng bất thường của thời tiết, chỉ đạo, ứng phó hiệu quảcác tình huống thiên tai.

-Tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quảdo thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hạivà kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

-Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phân côngcác thành viên Ban Chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo các địaphương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòngchống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác lập kế hoạch, phương ánphòng chống thiên tai…

- Chủtrì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các địa phương nơi có các hồchứa thủy lợi, thủy điện tổ chức kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa nước,nhất là các hồ bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chỉ đạo các địaphương, đơn vị hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa đê, kè, hồ chứa nước trướcngày 31/8 hàng năm. Đối với những hồ không đảm bảo an toàn phải thực hiện cắtgiảm dung tích hoặc không trữ nước vào hồ trong mùa mưa bão. Chỉ đạo các chủ hồ,đơn vị quản lý, vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chốngthiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương trong việc xây dựng, phê duyệtphương án phòng, chống lụt, bão, đảm bảo an toàn hồ và hạ du; xây dựng phươngán ứng phó với hạn hán, đảm bảo nguồn nước cho vụ Đông Xuân và Hè Thu hàng năm.Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởngthiên tai, đặc biệt tại khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý, đăng kiểm tàu thuyền đánhbắt hải sản của ngư dân, nắm chắc số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, nhấtlà tàu thuyền đánh bắt xa bờ; xử lý nghiêm đối với các phương tiện tàu thuyềnvi phạm quy định an toàn hàng hải; hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu thuyềntránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm.

- Ràsoát, cập nhật Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai trong điều kiện biếnđổi khí hậu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phốihợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, trình UBND tỉnh thành lập Quỹ phòng chốngthiên tai và quy chế hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Yên.

3.Sở Công Thương:

- Chỉđạo dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là lương thực và nước uống,sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão khi có yêu cầu.

-Chỉ đạo vận hành các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, phối hợp vớicác ngành có liên quan vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàncông trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ, đồng thời góp phần phòng, chống hạnhán hiệu quả.

- Chỉđạo các nhà máy thủy điện xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương ánphòng chống lũ lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập thủy điện vàPhương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện.

- Kiểmtra, giám sát việc chấp hành quy trình vận hành đơn hồ chứa và liên hồ chứa củacác nhà máy thủy điện.

4.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chủtrì, phối hợp với các lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Quốc phòng, Quân khu đóngtrên địa bàn tỉnh và các địa phương xây dựng kế hoạch hiệp đồng, thực hiện nhiệmvụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án khắc phục hậuquả do thiên tai gây ra, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tìm kiếm,cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòngchống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 15/8 hàng năm.

- Chỉđạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong cáctình huống thiên tai, trong đó cần chú trọng việc phối hợp và bố trí lực lượng,phương tiện tại các khu vực trọng điểm về thiên tai để kịp thời huy động khi cóyêu cầu.

-Tăng cường tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạncho lực lượng vũ trang và các địa phương nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả khithiên tai xảy ra.

5.Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chỉ đạocác đồn Biên phòng phối hợp các đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT,chính quyền các địa phương kiểm tra việc trang bị phương tiện đảm bảo an toàncho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định; nắm chắc số lượng, vị trí tàuthuyền trên biển, hướng dẫn di chuyển khi có bão, áp thấp nhiệt đới; sẵn sàngphương tiện, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố.

6.Công an tỉnh:

- Xâydựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sauthiên tai.

- Tổchức lực lượng phối hợp với các lực lượng vũ trang, địa phương tham gia côngtác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Bốtrí lực lượng phối hợp với các địa phương tổ chức chốt chặn những vị trí trêncác tuyến giao thông huyết mạch có nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiệnkhi xảy ra thiên tai; phối hợp với Thanh tra giao thông hướng dẫn, phân luồngcác phương tiện đi lại đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông bị ngập sâukhi có mưa lũ.

7.Sở Giao thông Vận tải:

- Xâydựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, các phương tiện, vật tư cần thiết; kịp thời xửlý sự cố các tuyến giao thông huyết mạch, đảm bảo đi lại thông suốt, an toàntrong mùa mưa bão.

- Phốihợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cảnh báo, kiểmsoát chặt chẽ việc đi lại đối với ngầm, tràn và những đoạn đường thườngxuyên bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc bị sạt lở do thiên tai gây ra; kiểm tracông tác đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang, các phương tiện lưuthông trên sông, biển.

8.Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉđạo các doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh kiểm tra các trạm tiếpsóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điềuhành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìmkiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.

- Chỉđạo các đài phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng đưatin kịp thời; chính xác những bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo về thiên tai,chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tiếp tục thực hiện chương trình tuyêntruyền, phổ biến kiến thức về phòng, tránh thiên tai.

9. Sở Khoa học và Công nghệ:

Ưutiên phối hợp, tổ chức thực hiện các Đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học,công nghệ trong hoạt động trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổikhí hậu.

10.Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên:

Theochức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo, cảnh báo, Ban Chỉ huyPhòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiệnđưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai, lụt, bão vàchỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnhđến các sở, ngành, địa phương và nhân dân; tăng cường tuyên truyền, cảnh báothiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, bản,người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo để ngườidân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

11.Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Thammưu UBND tỉnh, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch cho các dự án phòng, chốngthiên tai, tìm kiếm cứu nạn để xây dựng, sửa chữa nâng cấp đê kè tại những khuvực xung yếu theo chương trình củng cố, nâng cấp đê sông, đê biển; sửa chữa,nâng cấp các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; di dân ra khỏi vùng nguy hiểm;xử lý sạt lở bảo vệ bờ sông, bờ biển, khu dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng; muasắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tham mưu UBND tỉnh bố trí ngânsách dự phòng để hỗ trợ các sở, ngành và địa phương nhanh chóng khắc phục hậuquả thiên tai, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

12.Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tổchức kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt về môi trường sinhthái và ô nhiễm nguồn nước trước, trong và sau thiên tai; đồng thời, có kế hoạchphối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kinhnghiệm về công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước; chỉ đạo thực hiệncông tác thông tin động đất, cảnh báo sóng thần cho các sở, ngành, địa phươngvà nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh.

-Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các phương án phòng, chống, khắc phục hậuquả thiên tai theo chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai vàTìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Phốihợp với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản triển khai có hiệu quả Đề án “Điềutra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núiViệt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Chủtrì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán cân bằng nước,xác định khả năng cung, cầu nước ở từng khu vực làm cơ sở cho các địa phươngxây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp.

-Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên,con người và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để đề xuất các biện pháp ứngphó; chủ động cập nhật, công bố kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết cho các cơquan, địa phương.

13. Sở Xây dựng:

-Tăng cường hướng dẫn phòng chống thiên tai cho công trình xây dựng dân dụng-côngnghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nhà ở, chủ động triển khai cácphương án, giải pháp phù hợp nhằm khắc phục nhanh tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

- Phốihợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện định hướngphát triển thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yênđến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBDN tỉnh phê duyệt tại Quyết địnhsố 2512/QĐ-UBND ngày 11/12/2015.

14.Sở Y tế:

Chỉđạo dự trữ các loại thuốc men cần thiết, chuẩn bị nhân lực phươngtiện, trang thiết bị để ứng cứu khi có thiên tai, sự cố xảy ra.

15.Công ty TNHH MTV thuỷ nông Đồng Cam:

- Theo dõi, quan trắc, dự báo sớm lưu lượng lũ về các hồchứa phục vụ chỉ đạo vận hành phòng, chống lũ có hiệu quả; thực hiện tốt côngtác đảm bảo an toàn các hồ, đập do công ty quản lý; xây dựng phương án phòng chốnglụt bão đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ, đập và hạ du công trình, trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt.

16.Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên:

Tăngcường công tác thu thập số liệu thiên tai; dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xácxu thế thời tiết, diễn biến của thiên tai, cung cấp kịp thời cho lãnh đạo UBNDtỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo cácngành, các cấp để phục vụ công tác chỉ huy phòng, chống thiên tai trên địa bàntỉnh; đồng thời cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin kịpthời.

17.Các sở, ban, ngành, đơn vị khác:

Cótrách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếmcứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai trong phạm vi đơn vị mình quản lý; đồngthời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia việcphòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉhuy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

18.UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổchức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp,ngành, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, thôn, bản). Chủ động xây dựng kế hoạch,phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ quét và nắng nóng-hạn hán; báo cáoThường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổnghợp xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ quét và nắngnóng-hạn hán của tỉnh.

- Ràsoát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm (có nguy cơ sạt lở đất, lũquét, ngập lụt sâu...) khi xảy ra thiên tai để có phương án phòng ngừa; sơtán dân đến nơi an toàn.

- Cáchuyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu thuyềnđánh bắt hải sản theo phân cấp; chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan phốihợp với Chi cục Thuỷ sản, các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn kiểm tra chặt chẽviệc bố trí khu neo đậu tàu thuyền, trang bị thiết bị thông tin liên lạc, phaocứu sinh và thiết bị đảm bảo an toàn cho ngư dân khi có bão, áp thấp nhiệt đớitrên biển; nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển củađịa phương mình để hướng dẫn di chuyển phòng, tránh an toàn.

- Cáchuyện miền núi, trung du triển khai các biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra lũquét, lũ ống, sạt lở đất, trang bị phương tiện thông tin liên lạc, truyền tin tớicác thôn, buôn để phục vụ cảnh báo và triển khai tìm kiếm cứu nạn khi xảy racác tình huống khẩn cấp.

- Chỉđạo UBND cấp xã, các đơn vị thuộc địa phương quản lý phối hợp với các đơn vị quảnlý công trình thủy lợi trên địa bàn triển khai thực hiện theo phương án phòngchống hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạtcho nhân dân. Chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ các đơn vị quản lý hồ chứa thủylợi trên địa bàn quản lý thực hiện công tác ứng cứu, cứu hộ công trình hồ chứakhi có sự cố mất an toàn công trình hồ đập do thiên tai gây ra.

- Chủđộng bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thựchiện công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Giámđốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Cơ quan Thường trực của Ban Chỉhuy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ngoài thực hiện các nội dungcông việc được giao, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khaithực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, cácngành và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạntỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế