THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 145-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 1993

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thanh niên tham gia
thực hiện các chwong trình kinh tế - xã hội

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các Bộ, ngành và chính quyền các cấp thực hiện một số việc sau đây:

1. Về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, hướng chủ yếu là thanh niên tự tìm việc làm phù hợp, cùng góp vốn phát triển sản xuất, mở mang các hoạt động dịch vụ theo các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế mà Nhà nước đã ban hành. Để tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động tham gia vào vấn đề này, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để cấp vốn đầu tư cho Đoàn thành lập một số trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên trên cơ sở các dự án đã được cấp có thẩm quyền duyệt. Các Uỷ ban nhân dân địa phương (tỉnh, thành phố, quận, huyện) chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng chương trình giải quyết việc làm cho thanh niên trên phạm vi mình quản lý, tạo điều kiện thuận tiện về cơ sở vật chất theo khả năng để giúp đỡ xây dựng các trung tâm nói trên.

Các trung tâm này hoạt động theo cơ chế quản lý chung và theo quy định cụ thể của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo các trung tâm này hoạt động có hiệu quả.

2. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên tham gia tích cực vào chương trình khuyến nông, cấp vốn đầu tư và hướng dẫn quy hoạch cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng một số trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nghề nông cho thanh niên ở các vùng kinh tế như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, Tây bắc, Tây nguyên, chú ý trung tâm về cây ăn quả. Các trung tâm này hoạt động theo phương thức vừa tập huấn kỹ thuật, vừa chỉ đạo làm mẫu và vận động đông đảo nhân dân cùng làm.

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp, Viện Khoa học Việt Nam hướng dẫn giúp đỡ hoạt động của các trung tâm này. Trung ương Đoàn có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo các trung tâm này hoạt động có hiệu quả.

3. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế cân đối ngân sách, trên cơ sở sắp xếp lại các cơ sở hiện có và xác định rõ quy hoạch, cấp vốn đầu tư cho Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng một số cơ sở để chữa bệnh, dạy chữ, dạy nghề, tạo cơ sở sản xuất và tìm việc làm thích hợp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, những thanh thiếu niên nghiện hút xì ke ma tuý và các phụ nữ làm nghề mại dâm. Các cơ sở này đặt tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Cần Thơ. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố nói trên tạo điều kiện về cơ sở vật chất để xây dựng các cơ sở này.

4. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng đề án và bàn với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ chuyên ngành, Bộ Lao động - thương binh và xã hội về việc Đoàn nhận vốn xây dựng và thực hiện các dự án thuộc quyết định số 327-CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về phủ xanh đất trống, đồi trọc... trên cơ sở các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cân đối ngân sách tìm thêm nguồn vốn, hoặc trích từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm dành cho Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh một số vốn để hỗ trợ vốn ban đầu cho thanh niên lập nghiệp, giải quyết việc làm, đặc biệt là Ngân hàng và các tổ chức tín dụng các địa phương chú trọng dành vốn cho các hộ gia đình trẻ nghèo vay để sản xuất kinh doanh, có sự bảo trợ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ cấp xã trở lên.

Đoàn thanh niên tổ chức, vận động thanh niên ra một số hải đảo để lập nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng các vùng dân cư mới trên đảo, như các đảo Bạch Long Vĩ, Thổ Chu, Trường Sa, Côn Đảo,v.v...

Bộ Thuỷ sản, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện để giúp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh thực hiện việc xây dựng các hải đảo thành các khu kinh tế và dân cư.

5. Từ năm 1994, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một đầu mối để xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kể cả các chương trình, dự án về khuyến nông, xoá đói giảm nghèo, các dự án thuộc Quyết định số 327-CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và dự án thuộc nguồn vốn giải quyết việc làm và được phân bổ vốn ngay từ đầu năm để Đoàn Thanh niên thực hiện và quản lý các chương trình và dự án đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt.

6. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có kế hoạch cụ thể phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện tốt các nội dung nói trên nhằm tổ chức có hiệu quả lực lượng thanh niên tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Đề nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường hướng dẫn các tổ chức Đoàn cơ sở chủ động đề xuất các dự án về dạy nghề, tổ chức sản xuất với các hình thức phù hợp bằng các nguồn vốn do thanh niên tự góp và Nhà nước hỗ trợ; hướng dẫn các cấp Đoàn về nội dung, trình tự và phương pháp xây dựng các chương trình dự án; đồng thời phát triển nhiều hình thức hoạt động xã hội, như "Câu lạc bộ gia đình trẻ" để thanh niên nông thôn giúp nhau thực hiện kế hoạch hoá gia đình và chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, vốn liếng phát triển sản xuất, thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương, nhằm nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao của Chính phủ theo dõi đôn đốc và thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chỉ thị này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt