UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

______________________

Số : 15/1998 /CT-UB

Hà Nam, ngày 25 tháng 8 năm 1998

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v phòng ngừa ngăn chặn tội phạm vàtệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Ngày 01/8/1998, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ công an đã phối hợp ra Nghị quyết liên tịch số 02 về phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm về tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên; UBND tỉnh Hà Nam chỉ thị:

1. Công an tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên trong toàn tỉnh, tổ chức triển khai rộng khắp trong lực lượng Công an và Đoàn thanh niên.

2. UBND các huyện, thị, phường, xã, thị trấn và thủ trưởng, các Ngành, các cơ quan, đơn vị, Trường học phải chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng NQLT số 02 ngày 1/8/1998 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi để Công an và Đoàn thanh niên thực hiện tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Trước mắt, cần chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Đoàn thanh niên cùng với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan thông tin đại chúng mở rộng đợt tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, hăng xay lao động, học tập và rèn luyện, tích cực phòng chống những hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

3. Các cấp, các ngành theo chức năng của mình có tráchn hiệm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên và Công an củng cố kiện toàn phát triển tổ chức cơ sở đoàn về số lượng và chất lượng đoàn viên. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng sôi nổi sâu rộng trong thanh thiếu niên, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thanh niên lập nghiệp với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục duy trì phát huy tác dụng các tổ chức thanh thiếu niên trong phong trào bảo vệ ANTQ,như: Hoạt động của Đội thanh niên xung kích , thiếu niên sao đỏ, tổ chức các Câu lạc bộ pháp luật tuổi trẻ, lấy phong trào đoàn kết, kết nghĩa giữa 3 lực lượng “ Đoàn thanh niên- Công an- Quân đội” làm nòng cốt để thúc đẩy phong trào cơ sở. Tổ chức quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư phạm pháp ở địa bàn dân cư, thành lập các cơ sở dạy nghề để đào tạo sắp xếp việc làm cho thanh niên.

4. Các huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn cần dành một phần kinh phí kết hợp với tổ chức vận động các đơn vị đoàn thể, tổ chức xã hội, cán bộ nhân dân tự nguyện để đóng góp lập “ Quỹ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên” để tạo việc làm cho thanh niên, trợ giúp những trung tâm giáo dục, lao động dạy nghề do thanh niên đảm trách.

5. UBND các huyện, thị, phường, xã, thị trấn chỉ đạo ngành công an phối hợp với đoàn thanh niên và ngành Lao động thương binh xã hội tiến hành một đợt khảo sát, đánh giá đúng thực chất tình hình phạm pháp, tội phạm trọng trách thiếu niên. Nắm vững số thanh thiếu niên chưa có việc làm, làm rõ nguyên nhân và hoàn cảnh của từng người để có biện pháp quản lý giáo dục giúp đỡ từng người phấn đấu trở thành những công dân tốt trong xã hội.

6. Sở Lao động – TBXH phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan, căn cứ nội dung “ Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn xã hội” của Chính phủ, xây dựng đề án ngăn chặn tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên thuộc diện tệ nạn xã hội.

Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Sở Lao động – TBXH, Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em và UBND các huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn khảo sát tình hình thất học trong thanh thiếu niên để có hình thức phổ cập giáo dục cho thanh thiếu niên còn thất học.

Ngành văn hoá thông tin, Báo Hà nam, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn triển khai kế hoạch truyên truyền, xây dựng nếp sống văn hoá mới, văn minh lịch sự trong thanh thiếu niên và ngăn chặn các loại ấn phẩm văn hoá có nội dung xấu, độc hại.

7. Các ngành trong khối nội chính đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đấu tranh ngăn chặn tội phạm là thanh thiếu niên, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm: Cướp của, giết người, lưu manh chuyên nghiệp, có ổ nhóm… đấu tranh với các tệ nạn xã hội: cờ bạc’ vận chuyển, buôn bán, tổ chức sử dụng chất ma tuý, tiêm chích nghiện hút … làm giảm các vụ phạm pháp hình sự, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng do thanh thiếu niên gây ra, tạo sự chuỷên biến mạnh mẽ về trật tự ATXH ở các địa bàn phức tạp về hình sự, tuyến giao thông, khu vực giáp danh, cần phối hợp chặt chẽ khẩn trương điều tra khám phá, xét xử nhanh một số vụ án có liên quan đến thanh thiếu niên, để phục vụ yêu cầuc hính trị của địa phương và tạo khí thế phòng ngừa, ngăn chạn tội phạm, và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

8. UBND tỉnh giao cho Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Bí thư Ban chấp hành Tỉnh đoàn giúp UBND tỉnh mở Hội nghị và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng 1 năm Công an tỉnh và Tỉnh đoàn tham mưu phục vụ Ban chỉ đạo NQLT số 02 của tỉnh tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo làm tốt việc phòng ngừa, ngăm chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh tiếu niên./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ.

- Bộ nội vụ.

-TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- TT tỉnh uỷ, TTHĐND tỉnh (để b/c)

- Các Sở, ngành, Đoàn thể trong tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã.

- Các cơ quan Xí nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

- LĐVP

- Lưu VT, VP8.

ct11

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Đinh Văn Cương