ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 15/2003/CT .CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc tăng cường công tác phòng trừ chuột

và ốc bươu vàng bảo vệ cây trồng

______________

Trong những năm qua, công tác bảo vệ thực vật đã có nhiều cố gắng trong việc thường xuyên theo dõi, điều tra phát hiện dịch hại và thông báo hướng dẫn kịp thời góp phần bảo vệ năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian gần đây tình hình chuột và ốc bươu vàng phá hoại mùa màng vẫn còn xảy ra có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, lưu trữ nông sản và lây lan dịch bệnh... Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/1998/CT .TTg ngày 18/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ “ về các biện pháp cấp bách trừ chuột bảo vệ mùa màng ” và Chỉ thị số 151/TTg ngày 1/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ tập trung lực lượng nhanh chóng diệt trừ nạn ốc bươu vàng tránh gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp ” ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một tăng cường công tác phòng trừ chuột và ốc bươu vàng như sau :

1- Về công tác phòng trừ chuột :

- Thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những tác hại do chuột gây ra, nhầm nâng cao ý thức phòng trừ chuột trong cộng đồng. Vận động nhân dân thường xuyên xử lý rác tại các khu dân cư, vệ sinh đồng ruộng, tránh việc bỏ hoang đất sản xuất để khống chế nơi trú ẩn, sinh sản của chuột.

- Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể ở địa phương với cơ quan chuyên môn trong việc tập huấn các biện pháp phòng từ chuột an toàn như : bẩy rào cản, dùng thuốc trừ chuột sinh học và phát động từng đợt bắt chuột tập trung ngay từ đầu vụ tại các vùng sản xuất nông nghiệp bị chuột hại nghiêm trọng.

- Khuyến khích nhân dân nuôi chó, mèo ... kết hợp việc kiểm tra ngăn chặn các trường hợp săn bắt, kinh doanh các loài động vật là thiên địch của chuột như rắn, mèo, chim ... để xuất khẩu và làm thực phẩm.

- Nghiêm cấm dùng điện và xung điện để diệt chuột. Hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hoá học độc hại cho người, vật nuôi và môi trường để diệt chuột.

2- Về công tác phòng trừ ốc bươu vàng :

- Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể địa phương với cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân diệt ốc bươu vàng bằng việc bắt ốc nuôi vịt ngay từ đầu vụ sản xuất và sau khi thu hoạch.

- Kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật đối với những trường hợp nuôi hoặc mua bán ốc bươu vàng.

Để công tác phòng trừ chuột và ốc bươu vàng đạt hiệu quả ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện như sau :

a- Giao cho Chi cục Bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng, nông sản để phát hiện và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, tập huấn và vận động nhân dân diệt trừ chuột và ốc bươu vàng.

- Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ thực vật thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh Bảo vệ thực vật và Kiểm dịch thực vật; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật theo qui định pháp luật, xử lý hành chính theo Nghị định 26/2003/CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ.

b- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, vận động, kiểm tra thực hiện công tác diệt trừ chuột và ốc bươu vàng ở địa phương.

- Định kỳ Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn báo cáo để Uỷ ban nhân dân tỉnh biết để chỉ đạo.

c- Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phối hợp triển khai nội dung Chỉ thị này trong tổ chức của mình để vận động đoàn viên, hội viên thực hiện./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Minh Phương