ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/ 2005/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 10 năm 2005

CHỈTHỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VÀNÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thi hành án dân sự là hoạt động thực thi phápluật nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp đã cóhiệu lực pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, đảm bảo lợi ích của Nhà nước,các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gópphần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sựtrên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực và đang dần đi vào nề nếp. Tuynhiên, hiện nay hoạt động thi hành án dân sự vẫn còn không ít tồn tại, lượng ánkhông có điều kiện thi hành vẫn còn chiếm tỉ lệ khá lớn, lực lượng cán bộ thihành án còn thiếu, kỹ năng nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu, xử lý án chưa kịpthời dẫn đến việc khiếu nại của công dân; mặt khác ý thức chấp hành pháp luậttrong nhân dân chưa cao nên tỉ lệ tự nguyện thi hành án còn thấp. Bên cạnh đó,sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác thi hành án dânsự chưa được chặt chẽ, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống cơ quan nhànước và sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm nâng caohiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Để triển khai thực hiện tốt Pháplệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tụcphát huy kết quả thi hành án dân sự đạt được trong những năm qua; Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủtrưởng các ngành, các cấp bằng nhiều hình thức thích hợp tiếp tục tuyên truyềnsâu rộng nội dung Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và các Nghị định hướngdẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thi hành ándân sự của cán bộ, công chức và nhân dân, làm chuyển biến cơ bản công tác thihành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tăng tỉ lệ đương sự tự nguyện thi hành án.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công phải nhận thức vàquán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ công tác thi hành án dân sựlà một hoạt động thực thi pháp luật, là nhiệm vụ chính trị chung và có tráchnhiệm phối hợp, hỗ trợ tích cực đối với các cơ quan thi hành án dân sự, tạođiều kiện thuận lợi phát huy hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự.

3. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức; duy trì vàphát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp. Cơ quanThi hành án dân sự làm nồng cốt trong việc đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướngmắc trong công tác thi hành án dân sự nhằm giải quyết dứt điểm các án khó khăn,phức tạp, kéo dài.

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cần tăng cườngchỉ đạo công tác thi hành án dân sự phù hợp với tình hình và nhiệm vụ cụ thểtại địa phương. Thẩm tra số án dân sự được báo cáo không có điều kiện thi hành.Phân công thành viên phụ trách địa bàn để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, kịp thờitháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở; rút ra những nguyên nhânchủ quan, khách quan làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự đểtham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp khắc phục.

4. Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh chủ động đềxuất với Giám đốc Sở Tư pháp, trên cơ sở thống nhất ý kiến với cấp ủy địaphương, khẩn trương có biện pháp củng cố, hoàn thiện về mặt tổ chức các cơ quanThi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đủ biên chế theo chỉtiêu được Bộ Tư pháp phê duyệt; kịp thời trình Hội đồng tuyển chọn chấp hànhviên của tỉnh để xét và đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại số chấphành viên có đủ năng lực, đạo đức và tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầunhiệm vụ đối với công tác thi hành án dân sự.

Thực hiện tốt quy chế tiếp công dân trong giảiquyết việc thi hành án. Tăng cường và thường xuyên giáo dục chính trị, phẩmchất, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, công chức thihành án. Kiên quyết xử lý kịp thời và nghiêm minh các hiện tượng tiêu cực, thiếutrách nhiệm, gây phiền hà nhân dân trong công tác thi hành án dân sự.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự phải chủ động lậpkế hoạch cụ thể; các ngành chức năng tích cực phối hợp với cơ quan Thi hành ándân sự tham gia kê biên, định giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật. Thựchiện việc phân loại án chính xác, giải quyết kịp thời những vụ việc có điềukiện thi hành và đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án theo đúnghướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC ngày17/6/2005 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tốicao - Bộ Công an - Bộ Tài chính.

Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm thườngxuyên kiểm tra về mặt nghiệp vụ đối với hoạt động thi hành án dân sự và nhữngvụ việc thi hành án có số tiền không quá 500.000 đồng do Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn thi hành. Kịp thời hướng dẫn về nghiệp vụ, giải quyết ngay cáckhó khăn vướng mắc phát sinh, không để án tồn đọng.

6. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần có biện phápxử lý nghiêm minh đối với những hành vi cản trở hoặc chống đối việc thi hànhán. Đối với những trường hợp có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì lập hồsơ truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phảiđược các cơ quan có liên quan phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quyđịnh của Luật Khiếu nại, tố cáo và Pháp lệnh Thi hành án dân sự, không để tìnhtrạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền có kế hoạch tuyêntruyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong từng hội viên, từng giới vàcác tầng lớp nhân dân để mọi người thông suốt, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấphành pháp luật. Phản ánh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác thihành án dân sự tại địa phương.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,Đài Truyền thanh các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các trạm truyềnthanh xã, phường, thị trấn trong tỉnh thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài vềhoạt động thi hành án dân sự để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xãhội và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.

8. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp cótrách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức định kỳ sơ kết, tổngkết công tác thi hành án dân sự của cấp mình để kịp thời khắc phục những hạnchế, thiếu sót, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác thihành án dân sự trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành côngtác này ngày càng tốt hơn. Định kỳ báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh,Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong công tácthi hành án dân sự.

9. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công, các cơ quan Thihành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cótrách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy bannhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị 14/2001/CT-UB ngày10/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dânsự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các H, TPMT, TXGC;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- P.VX-NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung