UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2006/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONGMÓNG

Từ đầu năm đến nay dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 17tỉnh thành trên cả nước, gây bệnh cho hàng ngàn con gia súc và làm thiệt hạirất lớn cho sản xuất chăn nuôi. Dịch đang có nguy cơ lây lan rộng do công tácquản lý chưa được chặt chẽ, đặc biệt là việc buôn bán, vận chuyển gia súc và xửlý các ổ dịch chưa được triệt để. Tỉnh Bình Dương thuộc vùng ổ dịch cũ và hoạtđộng mua bán, vận chuyển gia súc khá phức tạp là điều kiện dễ dàng cho việcphát sinh dịch bệnh, nếu không có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ.

Lở mồm long móng là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của giasúc, mức độ lây lan nhanh và có thể bùng phát thành đại dịch. Thực hiện Chỉ thị 16/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chốngdịch lở mồm long móng gia súc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và thị xã xemnhiệm vụ phòng chống dịch lở mồm long móng là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất củachính quyền địa phương. Vì vậy cần phải ra sức tập trung chỉ đạo các địaphương, ban ngành và đoàn thể thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịchlở mồm long móng do ngành chuyên môn hướng dẫn; tổ chức tiêm phòng vắc xin lởmồm long móng cho toàn bộ gia súc dễ cảm nhiễm; xử lý triệt để các ổ dịch phátsinh theo qui định của Pháp lệnh Thú y; thực hiện qui hoạch cơ sở giết mổ giasúc và tăng cường công tác quản lý kiểm soát giết mổ, không để xảy ra tìnhtrạng giết mổ gia súc trái phép trên địa bàn quản lý.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhanh chónghướng dẫn những biện pháp về phòng chống dịch và xử lý ổ dịch theo qui định củaPháp lệnh Thú y năm 2004, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tácphòng chống dịch ở các địa phương.

3. Chi cục Thú y tập trung lực lượng tổ chức tiêm phòng vắcxin lở mồm long móng theo kế hoạch và triển khai ngay nội dung Dự án “Xây dựngvùng an toàn dịch lở mồm long móng gia súc và dịch tả lợn tỉnh Bình Dương giaiđoạn 2006 – 2010” đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tăng cường công táckiểm dịch, kiểm soát giết mổ để phát hiện gia súc mắc bệnh và xử lý theo quiđịnh.

4. Các ngành Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thanhtra giao thông, Chi cục Thú y, các Đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnhgia súc thực hiện khôi phục lại các chốt chặn liên ngành, phối hợp tăng cườngkiểm soát chặt chẽ việc mua bán, giết mổ, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súcdễ cảm nhiễm với bệnh lở mồm long móng. Xử lý nghiêm theo qui định của phápluật các trường hợp nhập lậu động vật, sản phẩm động vật và các trường hợp viphạm qui định về việc vận chuyển, mua bán gia súc, sản phẩm gia súc, các trườnghợp mua bán, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng.

5. Khi phát hiện dịch bệnh, các địa phương phải khẩn trươngbáo cáo và phối hợp cùng với cơ quan chuyên môn tổ chức bao vây, khống chếdịch, xử lý gia súc mắc bệnh và nghi mắc bệnh tại chỗ theo qui định.

6. Các phương tiện thông tin đại chúng, các đoàn thể chínhtrị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch lở mồm long móngđể nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của dịch bệnh, chủ động khai báodịch và hợp tác với các cơ quan chức năng, không bán chạy gia súc mắc bệnh,nghi mắc bệnh.

7. Sở Tài chính bố trí kinh phí phòng chống dịch kịp thờitheo dự toán của ngành, bao gồm cả kinh phí xử lý ổ dịch và hỗ trợ tiêu huỷ giasúc theo điều kiện của địa phương.

8. Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợpvới các địa phương và các Ngành chức năng tổ chức thực hiện Chỉ thị này, thườngxuyên báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, tiếp tục chỉđạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân