UỶ BÂN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAITHỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ

Bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyệnlàm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ởcơ sở, thực hiện một số biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tộiphạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của phápluật, nhằm bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợiích hợp pháp của công dân.

Ngày 17 tháng 4 năm 2006 Chính phủ đã ban hành Nghịđịnh số 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố (Nghị định 38/CP ); Ngày 01 tháng 3năm 2007, Bộ Công an - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính đã có Thôngtư liên tịch số 02/2007/TT-LT (Thông tư 02/TT - LT) hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh 38/CP của Chính phủ. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chínhphủ trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố,đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới Uỷ ban nhân dântỉnh chỉ thị các cấp, các ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụsau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi nội dungNghị định 38/CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 02/TT -LT để nhân dân hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của bảo vệ dân phố trongcông tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòngchống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ởcơ sở. Từ đó xác định trách nhiệm của toàn dân trong việc phối hợp và tạo điềukiện thuận lợi để lực lượng bảo vệ dân phố hoàn thành nhiệm vụ.

2. Công an tỉnh căn cứ nội dung Nghị định 38/CP củaChính phủ; Thông tư Liên tịch số 02/TT - LT và hướng dẫn của Bộ Công an để xâydựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thực hiện. Trướcmắt cần tập trung vào một số việc cụ thể sau:

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lựclượng Bảo vệ dân phố được quy định trong nghị định, phối hợp với Sở Nội vụ, SởTài chính và các sở, ngành có liên quan, thực hiện rà soát, nghiên cứu và đề xuấtsố lượng bảo vệ dân phố của từng phường, thị trấn, mức phụ cấp hàng tháng, trangbị phương tiện, điều kiện làm việc của lực lượng bảo vệ dân phố để báo cáo Uỷban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố làm tốt côngtác tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền cùng cấp trong việc triển khai thực hiệnNghị định và các văn bản có liên quan về bảo vệ dân phố

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cấpgiấy chứng nhận, biển hiệu và trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết theo quy địnhcủa Nghị định cho lực lượng bảo vệ dân phố.

3. Uỷ ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo Côngan huyện, thành phố và các phòng trực thuộc phối hợp với Uỷ ban nhân dân cácphường, thị trấn căn cứ vào tiêu chuẩn của bảo vệ dân phố quy định trong Nghịđịnh 38/CP , Thông tư số 02/TT-LT để tuyển chọn, quyết định các chức danh bảo vệdân phố theo thẩm quyền. Thường xuyên chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố phối hợpvới các ban, ngành các tổ chức xã hội và lực lượng khác ở cơ sở trong việc thựchiện các biện pháp phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội,xây dựng khu dân cư văn hoá, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, thực hiệntốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, thị trấn và Côngan phường, thị trấn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huyvai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ dân phố trong phong trào quần chúng bảovệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, đồng thời xửlý nghiêm khắc đối với bảo vệ dân phố lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm tráiquy định của nhà nước.

4. Sở Tư pháp, Sở Văn hoá - thông tin, Đài Phát thanhvà Truyền hình Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động,thương binh và Xã hội có kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố trong việc bảo đảm công tác triển khai thực hiện Nghị địnhcủa Chính phủ về bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các cấp, các ngànhliên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHPhan Nhật Bình