ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Để thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú và Chỉ thịsố 07/2007/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chứcthi hành Luật Cư trú nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lýcư trú và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đồngthời đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân cư trú trên địa bàntỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành điều trakhảo sát toàn bộ lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, cơ sở vậtchất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý cư trú. Tham mưu cho Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác chuẩn bị như:

- Lựa chọn bố trí cán bộ có năng lực, trình độchuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Đặcbiệt là cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú của côngdân; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cánbộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hàcho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm côngtác đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, côngkhai, minh bạch; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu naị, tố cáo của công dânliên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật;

- Sắp xếp hợp lý nơi tiếp công dân và các điềukiện cần thiết khác để bảo đảm cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời hạn luậtđịnh. Củng cố, sắp xếp các điểm tiếp nhận lưu trú thuận lợi để công dân, hộ giađình, cơ quan, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn thựchiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo Luật Cư trú, nghị định của Chính phủvà thông tư hướng dẫn của Bộ Công an về đăng ký, quản lý cư trú trên toàn tỉnhkhi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2007.

c) Tổ chức tập huấn Luật Cư trú, các văn bản quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cư trú; Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/2007/CT-BCA-V19 ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức thi hành Luật Cưtrú cho cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của công an cácđơn vị địa phương và cho những người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở xã,phường, thị trấn, những người tham gia công tác tiếp nhận thông báo lưu trú tạicác khu dân cư.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tàiliệu tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, côngchức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện đượcthống nhất trên toàn tỉnh.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cóliên quan mở hội nghị triển khai Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hànhluật và nội dung chỉ thị này cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;các sở, ban, ngành quán triệt thực hiện.

f) Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ủyban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăngký, quản lý cư trú đối với người dân đang làm nghĩa vụ quân sự; sĩ quan, hạ sĩquan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cưtrú tại đơn vị của người đó đóng quân trên địa bàn tỉnh theo quy định của LuậtCư trú.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra,hướng dẫn các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các vănbản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi,bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung tráivới Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

4. Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh -Truyền hình, cơ quan Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh thườngxuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luậtđể cán bộ và nhân dân biết, nghiêm chỉnh thực hiện.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ vàcác sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan dự trù kinh phí bảo đảm kinhphí triển khai thực hiện Luật Cư trú theo đúng quy định của pháp luật và tínhtoán cấp kinh phí hỗ trợ bổ sung cho Công an tỉnh trong quá trình tổ chức triểnkhai thi hành Luật Cư trú trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

6. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chứctuyên truyền phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú. Tiến hành kiểm tra,rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quảnlý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghịcơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trúvà các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức triển khai việc quản lý nhà nước vềcư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thihành luật và các văn bản khác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạođức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm trình tự, thủtục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minhbạch theo đúng quy định của Luật Cư trú, hướng dẫn của Bộ Công an và Công antỉnh.

c) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tốcáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của phápluật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, cửchỉ, lời nói thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổchức, cá nhân;

d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm phápluật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộkhẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãibỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy bannhân dân các cấp nghiêm túc chấp hành Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Websitte Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, VP-UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh