ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Tân An, ngày 03 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT QUẢN LÝ THUẾTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đượcQuốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 vàcó hiệu lực từ ngày 01/7/2007. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.Việc nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổchức, cá nhân. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lýthuế.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốtLuật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế được hiệuquả, thống nhất ngay từ khi có hiệu lực thi hành; UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1/- Đối với đối tượng nộp thuế (tổchức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoảnthu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhânkhấu trừ thuế, làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế):

a/- Phải nghiên cứu kỹ các quy địnhvề Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách thuế.

b/- Được đảm bảo quyền và phải thựchiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Phải tự chịu trách nhiệm trướcpháp luật khi thực hiện tự khai, tự nộp thuế.

2/- Các cơ quan Thuế, Hải quan (cơquan quản lý thuế):

a/- Phải kiện toàn và nâng cao chấtlượng hoạt động của tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng quản lý thuế trong sạch,vững mạnh để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

b/- Thực hiện quản lý thuế theo đúngquy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế mộtcửa, công khai các thủ tục hành chính như: các thủ tục đăng ký thuế, hồ sơ thuế,kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế ..., giải quyết nhanh chóng cácyêu cầu của người nộp thuế đúng theo quy định của pháp luật.

c/- Tăng cường công tác kiểm tra, thanhtra chống thất thu ngân sách nhà nước, kiểm tra nội bộ ngành. Kịp thời xử lýhoặc phối hợp với các ngành xử lý các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, châyỳ không nộp thuế đúng thời hạn,..., mặt khác phải đảm bảo quyền của người nộpthuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

d/- Chủ động phối hợp với Ban Tuyêngiáo Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể tỉnh, Hội đồng nhândân và UBND huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn triển khai việc phổ biến nộidung của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuếtrong nhân dân, các ban ngành và hội viên các đoàn thể trong phạm vi toàn tỉnh.Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài để tuyên truyền trên các phương tiện thôngtin đại chúng về việc triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế và công khai thôngtin vi phạm pháp luật về thuế.

3/- Các cơ quan Nhà nước, tổ chức,cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế:

a/- UBND các huyện, thị xã:

- Có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quancó liên quan tại địa phương phối hợp với cơ quan quản lý thuế, lập dự toán thungân sách nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trênđịa bàn. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế. Xử lý vi phạm và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩmquyền.

- Chỉ đạo việc tuyên truyền, tổ chứcthực hiện Luật Quản lý thuế và các chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn.Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế (gồm Chủ tịch hoặcPhó chủ tịch UBND huyện, thị xã làm trưởng Ban, đại diện lãnh đạo Chi Cục thuếlàm Phó Ban trực và các thành viên, gồm: Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thôngtin, Công an, Phòng Tài chính kế hoạch, . . .) để tổ chức tuyên truyền, thựchiện Luật Quản lý thuế sâu rộng trong nhân dân.

b/- Các cơ quan cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, Tổ chức Tín dụng, cơquan quản lý Thương mại, quản lý nhà nước về nhà đất, Công an, cơ quan chi trảthu nhập, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm phốihợp hỗ trợ và thực hiện kịp thời các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quyđịnh của pháp luật.

c/- Đề nghị các cơ quan điều tra, Việnkiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minhtội phạm vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật và thông báotiến độ, kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan quản lý thuế biết để theo dõi thựchiện.

d/- Báo Long An, Đài phát thanh truyềnhình Long An, Ban biên tập trang thông tin điện tử tỉnh Long An tổ chức tuyêntruyền rộng rãi về chỉ đạo của tỉnh và những nội dung quy định của Luật Quản lýthuế, văn bản quy định, hướng dẫn về thuế để các đối tượng nộp thuế thông suốtchủ trương và chấp hành pháp luật về thuế. Nêu gương tổ chức, cá nhân chấp hànhvà thực hiện tốt pháp luật về thuế, phản ánh và phê phán các hành vi vi phạmpháp luật về thuế.

e/- Thủ trưởng các Sở ban ngành Đoànthể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cần quán triệtchỉ đạo thực hiện tinh thần Luật Quản lý thuế, Chỉ thị này đến các ngành, cáccấp, cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân thuộc mình quản lý để thông suốtvà thực hiện.

4/- Giao trách nhiệm Cục trưởng CụcThuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan Long An phối hợp với Thủ trưởng các ngành cóliên quan để hướng dẫn trong việc phối hợp thực hiện nội dung Luật Quản lý thuếvà Chỉ thị này.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan Long An; Chủ tịch UBND huyện, thịxã, xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triểnkhai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, khó khănđề nghị phản ánh bằng văn bản về các ngành chuyên môn có liên quan kịp thời đểtham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.

Nơi nhận:
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- Tổng Cục Thuế;
- Tổng Cục Hải quan;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Phòng NCTH (2b);
- Lưu: VT, CT.H.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Việt