ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAITHI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định củaLuật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006, Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29 tháng3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Cư trú vàtăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký, quản lý cư trútrên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Công an thành phố:

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú, Nghịđịnh số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ýthức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiềnhà về quản lý cư trú trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Công anthành phố và công an các quận, huyện, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộlãnh đạo công an các cấp, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác đăng ký, quảnlý cư trú của công an các cấp; những người tham gia công tác tiếp nhận thông báolưu trú tại các khu vực dân cư;

b) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tácđăng ký, quản lý cư trú; lựa chọn, bố trí những cán bộ, chiến sỹ có phẩm chấtđạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, đã qua đào tạo chuyên ngành quảnlý hành chính về trật tự xã hội; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm côngtác quản lý cư trú với trình tự, điều kiện, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trúvà tiếp nhận thông báo lưu trú ở các địa điểm tiếp công dân đơn giản, kịp thời,chính xác, công khai, minh bạch;

Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạmtrú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy định của LuậtCư trú; giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân vềđăng ký, quản lý cư trú;

Kiên quyết xử lý nghiêm và điều chuyển sang làm côngtác khác những cán bộ thiếu năng lực, có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêmtúc, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

c) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung, quy trình,thủ tục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng ký,quản lý cư trú của công an quận, huyện, xã, phường theo quy định; kiểm tra việcthực hiện về đăng ký và quản lý cư trú của các cơ quan, tổ chức, nhà ở tập thể,các cơ sở cho thuê lưu trú, hộ gia đình; xử lý nghiêm theo quy định đối vớinhững trường hợp cố tình vi phạm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú;

d) Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp có đủđiều kiện cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật cư trú để có kế hoạchthực hiện việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời hạn quy định. Củng cố, sắpxếp các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú thuận lợi để công dân, hộ gia đình, cơquan, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú;

đ) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung khoản2 của Chỉ thị này;

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức biênsoạn tài liệu tuyên truyền về đăng ký, quản lý cư trú với nội dung rõ ràng, dễ hiểu;

f) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán, đềxuất UBND thành phố về kinh phí và trang thiết bị phương tiện phục vụ cho việcđăng ký, quản lý cư trú, thu thập lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu về cư trú phụcvụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú;

g) Có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện LuậtCư trú của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Côngan đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm phải sơ kết báo cáo về UBNDthành phố để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố kiểm tra,rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến quy định vềhộ khẩu để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trúvà các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Phối hợp với Công an thành phố thực hiện nội dungđiểm e khoản 1 Chỉ thị này.

3. Sở Văn hoá Thông tin: Phối hợp với Sở Tưpháp, Công an thành phố, UBND các cấp, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền LuậtCư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Tài Chính: Phối hợp với Công an thànhphố thực hiện nội dung điểm f khoản 1 Chỉ thị này.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thihành Luật cư trú cho cán bộ, công nhân viên chức, thành viên, hội viên biết,thực hiện và đôn đốc việc thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trútrong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

6. Chủ tịch UBND các quận, huyện:

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện LuậtCư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo, giảiquyết kịp thời những vấn đề liên quan đến cư trú. Kiểm tra, thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định củapháp luật;

b) Chỉ đạo lực lượng Công an quận, huyện, UBND xã,phường; lực lượng Bảo vệ dân phố, Tổ dân phố, Ban nhân dân thôn tham gia cùngCảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quản lý.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10ngày, kể từ ngày ký.

8. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, cáccơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Minh