ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2013/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH PHƯỚC

Trong những năm qua, UBND tỉnh đãtổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cánbộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đadạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng. Từ đó, việc thực hiện các quyđịnh về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã đạt được những kết quả nhấtđịnh, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,nhân dân, hạn chế được những thiệt hại do hoạt động quản lý hành chính Nhà nướcgây ra. Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện của một số cơ quan, đơn vị chưađạt hiệu quả cao; chưa đi vào chiều sâu, còn tổ chức lồng ghép với những nộidung khác; chưa thống nhất được đầu mối quản lý và theo dõi công tác bồi thườngcủa cơ quan, đơn vị mình. Sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trênđịa bàn tỉnh chưa chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời gây khó khăn trong việc quản lýnhà nước.

Nhằm triển khai và thực hiện hiệu quảLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2010; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tácbồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, nâng cao nhận thức và ý thứctrách nhiệm công vụ của người thi hành công vụ, thống nhất được đầu mối quản lýnhà nước về công tác bồi thường, bảo đảm cơ quan có trách nhiệm bồi thường thựchiện tốt nhiệm vụ giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật; kịpthời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Tiếp tục tổ chức triển khai, phổbiến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liênquan bằng các hình thức và biện pháp thích hợp để cán bộ, công chức hiểu rõ,thực thi nghiêm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các quy định liênquan đến hoạt động của cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần, trách nhiệm củađội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh trong thực thi công vụ, ra sứcphụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, địa phương tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhànước về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi địa phương, đơn vị theoquy định tại Điều 24 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ;Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướngdẫn khác liên quan tới công tác bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lýhành chính Nhà nước cụ thể như sau: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; cung cấp thông tin, hướng dẫn thủtục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường theo yêu cầucủa người bị thiệt hại; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồithường; thống kê số liệu, tổng hợp, báo cáo công tác bồi thường và thực hiệnnhững nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bồi thường theo quy định của phápluật.

2. Sở Nội vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất các giảipháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ nhằmkhông để xảy ra các hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức;phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh bổ sung,quản lý biên chế thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định tạiThông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 của liên Bộ Tưpháp-Bộ Nội vụ.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lýcác hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trựcthuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp hàng nămtham mưu UBND tỉnh thống kê, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức; xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồithường của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công táctham mưu quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước.

3. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn việc lập dự toán, quảnlý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước vềbồi thường của Nhà nuớc và công tác giải quyết bồi thường theo quy định củapháp luật.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp và cácsở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiệncông tác theo dõi, kiểm tra việc giải quyết bồi thường của Nhà nước; theo dõi,đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của cánbộ, công chức, viên chức đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBNDtỉnh.

4. Các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chứctriển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bảnpháp luật liên quan cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcgiải quyết bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của công chức, viên chức thuộctrách nhiệm của mình.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trongviệc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thườngcủa Nhà nước tại địa phương.

d) Định kỳ 6 tháng, 01 năm thống kêsố liệu, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường của Nhà nướctrong phạm vi do mình quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theoquy định.

5. Đài Phátthanh và Truyền hình, Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiệnviệc triển khai, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các vănbản pháp luật liên quan thông qua phương tiện thông tin đại chúng; sắp xếp thờilượng, bố trí chuyên trang, chuyên mục về pháp luật hợp lý, phát sóng vào khunggiờ phù hợp nhằm phát huy hiệu quả việc tuyên truyền về pháp luật bồi thườngcủa Nhà nước đến nhân dân.

6. UBND huyện,thị xã

a) Tổ chức triển khai, phổ biếnLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan chocán bộ, công chức, đơn vị, cơ quan thuộc UBND huyện, thị xã.

b) Thực hiện quản lý nhà nước vềcông tác bồi thường của Nhà nước theo quy định tại các khoản 2, 3, 6, 7 và 8Điều 21 của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ, Thông tưsố 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhànước về công tác bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

c) Xác định cơ quan có trách nhiệmthực hiện bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầuhoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường của các đơn vị do UBNDhuyện, thị xã trực tiếp quản lý và UBND cấp xã thuộc địa phương.

d) Phối hợp với Sở Tư pháp và cáccơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tácbồi thường của Nhà nước tại địa phương.

đ) Định kỳ 6 tháng, 01 năm thống kêsố liệu sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trongphạm vi do mình quản lý, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trungương theo quy định.

7. UBND xã,phường, thị trấn

a) Tổ chức thực hiện việc bồithường của Nhà nước khi có đủ các căn cứ theo Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính -Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịchsố 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệmbồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong trường hợp Thành viên UBND,cán bộ, công chức của UBND cấp xã gây thiệt hại khi thi hành công vụ.

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiệntrách nhiệm hoàn trả của cán bộ, công chức.

c) Báo cáo tình hình thực hiện chitrả bồi thường, trách nhiệm hoàn trả trong từng trường hợp cụ thể hoặc theo chỉđạo của UBND cấp huyện.

8. Trong quá trình triển khai thựchiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địaphương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉđạo giải quyết.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãitrên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- CT; PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, H03, 27/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm