ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH VIỆC XÉT, GIẢI QUYẾTCÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Mấy năm qua, các ngành cáccấp có nhiều cố gắng trong việc xét, giải quyết các đơn từ khiếunại, tố cáo của công dân. Hội nghị về xét khiếu tố của thành phốtổ chức vào ngày 11-3-1982, trên cơ sở kiểm điểm tình hình, đã đề ranhững biện pháp tích cực để triển khai thực hiện Pháp lệnh về xétkhiếu tố của Hội đồng Nhà nước.

Ngày 29-3-1982, Hội đồng Bộtrưởng đã ra Nghị định số 58/HĐBT quy định rõ thêm quyền hạn vàtrách nhiệm giải quyết khiếu tố (kèm theo).

Để thực hiện tốt Pháplệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng,Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị các ngành, các cấp:

1. Tổ chức phổ biến, họctập Pháp lệnh và Nghị định trong cán bộ và nhân dân .

- Sở Tư Pháp cùng Ủy banThanh tra và Ban Tuyên huấn Thành ủy có kế hoạch và hướng dẫn việctổ chức học tập, tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên.

- Theo kế hoạch đó, Thủtrưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức họctập trong phạm vi ngành, địa phương mình.

2. Tổ chức hội nghị kiểmđiểm công tác xét khiếu tố ở quận, huyện và các ngành.

Trên cơ sở của Pháp lệnh vànội dung hội nghị công tác xét khiếu tố thành phố ngày 11-3-1982,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện và Giám đốc các ngành tổ chứchội nghị kiểm điểm công tác xét khiếu tố thời gian qua và bàn kếhoạch, biện pháp thực hiện tốt công tác xét khiếu tố sắp tới theohướng dẫn của Ủy ban Thanh tra thành phố.

3. Tiến hành kiểm tra giảiquyết đơn tồn đọng:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dânquận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp kiểm tra và tổ chứcviệc giải quyết đơn khiếu tố, trước mắt giải quyết dứt điểm số đơntồn đọng trong tháng 6-1982 theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thànhphố.

Các ngành: Công an, cải tạo,nhà đất… nơi còn nhiều đơn từ tồn đọng cần tập trung thêm cán bộ chobộ phận công tác này để giải quyết dứt điểm theo thời gian chung.

4. Củng cố bộ phận trựctiếp công tác xét khiếu tố:

Căn cứ thực tế của công tácxét khiếu tố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện và Thủ trưởngcác ngành có kế hoạch củng cố bộ phận làm công tác xét khiếu tốcủa đơn vị mình, đủ sức đảm đương công việc. Cán bộ làm công tácxét khiếu tố phải là cán bộ có phẩm chất, trung thực và kháchquan. Kiên quyết khắc phục tình trạng đưa cán bộ không bố trí được ởcác đơn vị khác về phụ trách công tác xét khiếu tố.

Ban Tổ chức chánh quyềnthành phố làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy điều động đủ cán bộcho phòng thanh tra xét khiếu tố của Ủy ban Thanh tra thành phố và phòngtiếp dân xét khiếu tố của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

5. Ủy ban Thanh tra thành phốlà cơ quan chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về côngtác xét khiếu tố một cách toàn diện, có trách nhiệm hướng dẫn,định kỳ kiểm tra và bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác này ở cácngành, các cấp để khiển trai thực hiện Pháp lệnh có hiệu quả,thường xuyên tập hợp tình hình báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh