ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 15/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾN HÀNH VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TOÀN THÀNH PHỐ MUA CÔNG TRÁI ĐỢT II/1984

Thi hành Nghị quyết của Bộ Chínhtrị, Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, vềviệc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ ChíMinh đã có quyết định thành lập Ủy ban Vận động mua Công trái từ cấp thành phốđến quận, huyện, phường xã để tiến hành vận động nhân dân trong toàn thành phốmua Công trái.

Kết quả cuộc vận động mua Côngtrái đợt I từ ngày 19-12-1983 đến ngày 31-3-1984 đạt 122.925.000 đ, dẫn đầutrong toàn quốc về số tiền mua Công trái. Ủy ban Vận động mua Công trái Trungương biểu dương thành tích của cán bộ và nhân dân thành phố tại hội nghị sơ kếtmua Công trái đợt I của toàn quốc.

Kết quả cuộc vận động mua Côngtrái vừa qua thể hiện lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân thànhphố ta.

Để phát huy khí thế của phongtrào mua Công trái của nhân dân thành phố, hoàn thành tốt chỉ tiêu mua Côngtrái năm 1984, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Vận động mua Công tráicác cấp thành phố (quận, huyện, phường, xã) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, cácđoàn thể và các ngành tiến hành đợt II cuộc vận động mua Công trái.

1. Mở đợt tuyên truyền, vận độngnhân dân toàn thành phố mua Công trái đợt II/84 từ ngày 25-5-1984 đến ngày02-9-1984, phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 300 triệu đồng (kế hoạch cụ thể do Ủy banVận động mua Công trái thành phố hướng dẫn).

2. Ủy ban Nhân dân các quận,huyện, phường, xã có trách nhiệm cùng Ủy ban Mặt trận đồng cấp cũng cố và tăngcường Ủy ban Vận động mua Công trái cho đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đồngthời phải thường xuyên xin ý kiến của cấp ủy địa phương để được sự lãnh đạo,chỉ đạo kịp thời.

3. Đối tượng vận động mua Côngtrái đợt II/84 là tất cả các cơ quan, xí nghiệp của Trung ương và thành phố,các hợp tác xã, các tổ hợp, và toàn thể cán bộ, nhân dân thành phố, cơ quannước ngoài đóng tại thành phố, Việt kiều, khách vãng lai .v.v… Chú ý đi sâutuyên truyền vận động những hộ và những cá nhân có khả năng đóng góp lớn. Cầntránh mọi hiện tượng mệnh lệnh, gò ép.

4. Rút kinh nghiệm, chấn chỉnhcác sai sót đã phạm trong đợt I, cải tiến các khâu công tác như tiếp dân, thutiền và phát phiếu Công trái, xoá bỏ những thủ tục phiền phức, không để chongười mua Công trái phải chờ đơi, mất thì giờ làm ảnh hưởng đến sự hăng hái vànhiệt tình của quần chúng.

5. Những đơn vị và cá nhân cóthành tích vận động mua Công trái vượt chỉ tiêu được giao hoặc cá nhân mua Côngtrái từ 10.000 đồng trở lên sẽ được thành phố khen thưởng xứng đáng (Ủy ban Vânđộng mua Công trái thành phố hướng dẫn thực hiện việc khen thưởng).

Phát hành Công trái là chủtrương lớn của Đảng và Nhà nước, các Sở, ban, Ngành, Mặt trận, các đoàn thể, Ủyban Nhân dân các cấp hãy tích cực hưởng ứng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ muaCông trái năm 1984.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Võ Danh