UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2008

Năm 2007 tỉnh Hưng Yên đã hoànthành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã giao đủ 100%chỉ tiêu, chất lượng tốt, đúng thời gian quy định, an toàn tuyệt đối. Kết quảđó thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Hội đồngNghĩa vụ quân sự các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thểtrong suốt quá trình tuyển chọn và giao quân.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũnăm 2008, ngày 16/10/2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1434/UBND-NC về việc giao nhiệm vụ tuyển quân đợt I, đợt II cho các huyện, thịxã. Để các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan chủ động triểnkhai thực hiện các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008,UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụchính sau đây:

1. UBND các huyện, thị xã tổchức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2007. Xây dựngkế hoạch tuyển quân năm 2008. Khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh giaochỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2008, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã sớmphân bổ chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn, chỉ đạo các cơ sở tổ chức chặtchẽ việc sơ tuyển, khám sức khoẻ. Tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân gọicon em đi làm xa về thực hiện sơ tuyển, khám sức khoẻ. Triển khai đầy đủ cácbước đúng quy trình, nâng cao chất lượng trong tuyển chọn, đảm bảo công khai,dân chủ, công bằng, đúng luật định, chống các biểu hiện tiêu cực dưới mọi hìnhthức. Tích cực giải quyết số quân nhân đào ngũ còn tồn đọng ở địa phương; độngviên, đôn đốc đưa trở lại đơn vị ngay những quân nhân đào ngũ còn đủ điều kiện.Xử lý nghiêm những trường hợp trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ năm 2007. Cùng vớiviệc tiến hành công tác tuyển quân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chứctốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương.

2. Cơ quan quân sự các cấp chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoànthể, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổchức thực hiện. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, BộTư lệnh Quân khu 3, xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm2008.

3. Sở Y tế, tổ chức đánh giá,rút kinh nghiệm công tác khám sức khoẻ năm 2007, chỉ đạo ngành Y tế cấp huyệnphối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp, tham mưu cho UBND huyện thành lập Hộiđồng khám sức khoẻ, tổ chức quán triệt, tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủphương tiện, y cụ phục vụ cho công tác khám sức khoẻ; phối hợp với Bộ chỉ huyquân sự tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra HIV đối với số thanh niên trúng tuyểnđã phát lệnh gọi nhập ngũ, lập dự toán kinh phí trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phêduyệt.

4. Hội đồng nghĩa vụ quân sựtỉnh và các thành viên theo chức năng của ngành mình, xây dựng kế hoạch và tiếnhành tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả làm chuyểnbiến mạnh mẽ tư tưởng của nhân dân, cán bộ công chức và thanh niên. Phân côngcán bộ thường xuyên xuống cơ sở theo dõi, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn trong thờigian tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

5. Đài phát thanh truyền hìnhtỉnh, Báo Hưng Yên chỉ đạo việc tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đăngtin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương những đơn vị, cánhân chấp hành tốt lệnh gọi khám sức khoẻ, lệnh gọi nhập ngũ; đồng thời phêphán những trường hợp bao che hoặc cố tình trốn, chống hoặc né tránh thực hiệnLuật Nghĩa vụ quân sự.

Nhiệm vụ tuyển chọn và gọi côngdân nhập ngũ năm 2008 có nhiều thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn chi phốido lực lượng thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ thường xuyên biến động, tỷlệ thanh niên đi học nghề, vào làm việc trong các doanh nghiệp và đi lao độngcó thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng tăng. Vì vậy các cấp chínhquyền, các ngành, đoàn thể phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháptích cực trong việc đăng ký, quản lý thanh niên, tiến hành đầy đủ các bướctrong tuyển chọn, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân, đủ số lượng,chất lượng cao; tổ chức lễ giao, nhận quân trang nghiêm, trọng thể đúng hướngdẫn của Bộ Quốc phòng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cóliên quan, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức, triển khai thựchiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giúp UBND tỉnh theodõi, đôn đốc việc thực hiện của các ngành, các địa phương, tổng hợp báo cáotheo quy định.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường