UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ XE QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI VÀ HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác quản lý xe quákhổ, quá tải và hành lang an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực,đã kiểm tra, xử lý phạt vi phạm hành chính và dỡ tải đối với xe quá tải trênmột số tuyến đường tỉnh; đã thực hiện giải tỏa các vi phạm trong phạm vi đất đãđền bù giải phóng mặt bằng và đất công trong hành lang giao thông. Do vậy tìnhhình tai nạn giao thông năm sau giảm hơn năm trước, tuổi thọ công trình được nângcao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tácquản lý, xử lý xe quá khổ, quá tải chưa thường xuyên, liên tục, tình trạng viphạm của xe chở hàng quá tải trọng cho phép làm hư hỏng công trình cầu, đườngbộ; xe chở vật liệu không che phủ bạt gây ô nhiễm môi trường và tình trạng lấnchiếm, tái lấn chiếm đất đã đền bù giải phóng mặt bằng và đất công để xây dựnglều quán, để nguyên vật liệu xây dựng vi phạm hành lang giao thông vẫn diễn raphức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do côngtác quản lý Nhà nước còn bị buông lỏng, thiếu sự chủ động; sự phối hợp của cácngành chức năng và chính quyền địa phương trong việc quản lý, xử lý xe quá khổ,quá tải và quản lý hành lang giao thông chưa tốt, ý thức chấp hành pháp luật củamột số tổ chức, cá nhân còn yếu kém.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằmkiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Công điện số 95/CĐ-TTg ngày10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng phương tiệnvận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép,Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, ĐàiPhát thanh Truyền hình tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch ủy bannhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định phápluật về giới hạn tải trọng xe được lưu hành trên đường bộ, giới hạn tải trọngcủa hệ thống cầu, đường bộ, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông và cácquy định về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộnhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tự giác chấp hành của các cấp, cácngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác quản lý xe quá khổ, quá tảivà hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Khẩn trương hoàn thành Đề án xử lý xe quá tảigắn với quy hoạch các trạm kiểm tra tải trọng xe, xây dựng và thực hiện kếhoạch kiểm soát tải trọng xe; phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kế hoạch kiểmtra và xử lý xe quá khổ, quá tải; chỉ đạo nâng cao chất lượng đăng kiểm, khôngkiểm định phương tiện đã cơi nới thùng xe.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể giải tỏa các viphạm trong phạm vi đất đã đền bù, đất công trong hành lang giao thông, phối hợpvới Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng trong việcquản lý và giải tỏa triệt để vi phạm hành lang giao thông trên từng tuyến đường.

- Chịu trách nhiệm chính trước Tỉnh ủy, Ủy bannhân dân tỉnh về quản lý hành lang giao thông đường bộ, xử lý nghiêm cán bộcông chức, viên chức vi phạm khi thực thi công vụ; thông đồng, bao che, dungtúng vi phạm.

3. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tảixây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải trêncác tuyến quốc lộ và đường tỉnh, kiên quyết yêu cầu lái xe hoặc chủ xe, chủhàng phải dỡ tải đối với xe quá tải.

- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăngcường phối hợp với Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương xử lý xe quákhổ, quá tải trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và vi phạm hành lang antoàn giao thông.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý xequá tải, quá khổ trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước nhân dân trong tỉnh; xử lýnghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ vi phạm khi thực thi công vụ, thông đồng, baoche, dung túng vi phạm.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo Công an huyện, thành phố tập trung kiểmtra và xử lý xe quá tải, quá khổ trên các tuyến đường huyện, đường xã; xây dựngkế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch giải tỏa vi phạm trên đất đãđền bù giải phóng mặt bằng và đất công trong hành lang giao thông thuộc địa bànquản lý.

5. Các đơn vị có phương tiện vận tải.

- Nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn mạnglưới đường bộ, tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không cơi nới thùngxe, cam kết không chở quá tải, tự kiểm tra nội bộ và xử lý các lái xe chở quátải.

- Chịu trách nhiệm dỡ tải, bảo quản hàng hoá vàphải chi trả kinh phí theo quy định để phục vụ việc bốc dỡ, lưu giữ phươngtiện, hàng hoá quá tải; cắt tháo bỏ phần cơi nới thùng xe.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành đoàn thể,các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiệnnghiêm túc chỉ thị này.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an tỉnhtheo chức năng nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn thực hiện; tổnghợp kết quả hàng báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị có phương tiện vận tải;
- LĐVP, các cv;
- Lưu VT, GT.
B/ 2013/CV99 CT

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng