ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH TRẬT TỰ TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TIỀN GIANG

Thời gian gần đây, các hoạt động văn hóa và kinhdoanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển về nhiều mặt, đápứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực vàocông cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các giá trị văn hóa truyền thống của dântộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, các giá trị văn hóa mới đang hình thànhvà phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động văn hóa vàkinh doanh dịch vụ văn hóa vẫn tồn tại những yếu tố tiêu cực, như: tình hìnhlưu hành văn hóa phẩm độc hại, phản động và đồi trụy còn diễn biến phức tạp, đãtác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý của một bộ phận nhân dân;các giá trị đạo đức tốt đẹp và môi trường văn hóa lành mạnh bị đe dọa, có nguycơ dẫn đến mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của mộtbộ phận nhân dân nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, gây ảnh hưởngđến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tình trạng các cửa hàng kinh doanh,cho thuê băng, đĩa không tem, vi phạm bản quyền tác giả diễn ra khá phổ biến;hoạt động bán băng, đĩa dạo có xu hướng gia tăng, gây khó khăn cho công táckiểm tra, xử lý; trong khi đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóavà kinh doanh dịch vụ văn hóa còn nhiều bất cập.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăngcường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực văn hóa, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành, thị (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chốngcác loại tội phạm phát sinh từ các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ vănhóa.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấphuyện phối hợp với thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch thựchiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vănhóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

c) Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện vàxử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, lưu hành, tán phát văn hóa phẩm, phim ảnhcó nội dung độc hại, phản động và đồi trụy.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quanvà Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạođức, lối sống lành mạnh, phù hợp với từng đối tượng, nhất là trong thanh thiếnniên, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, bài trừ các văn hóaphẩm độc hại, phản động và đồi trụy.

b) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyệnrà soát, thống kê các điểm karaoke, các nhà hàng, khách sạn (có hoạt độngkaraoke), quán bar, massage, các quán cà phê có hoạt động hát với nhau, đờn catài tử, các điểm bán băng đĩa cố định trên địa bàn để phục vụ công tác quản lývà kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa.

c) Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắcnhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa chấp hành tốt các quy định của phápluật về quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

d) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quanthường xuyên tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạmtrong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dụcvà Đào tạo cấp huyện, hệ thống các trường học, các trung tâm giáo dục thườngxuyên… tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên sử dụngvăn hóa phẩm lành mạnh, hợp lý, có lợi cho thể chất và tinh thần. Phối hợp vớiphụ huynh, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong công tác quản lý họcsinh, sinh viên, phòng ngừa học sinh, sinh viên sử dụng văn hóa phẩm có nộidung độc hại, phản động và đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục và truyềnthống văn hóa của người Việt Nam.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo PhòngVăn hóa và Thông tin cấp huyện rà soát thống kê các đại lý Internet, các điểmkinh doanh điện thoại di động, các cơ sở bán, cho thuê sách, báo. Tăng cườngcông tác quản lý chuyên môn; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thườngxuyên tổ chức công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực Internet,điện thoại di động và các điểm kinh doanh xuất bản phẩm ở địa phương.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin vềviệc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hoạt động văn hóavà kinh doanh dịch vụ văn hóa cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (khi có yêucầu) để thuận tiện trong công tác quản lý, phục vụ công tác kiểm tra đối vớiloại hình kinh doanh này.

6. Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thịtrường kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểmtra, kiểm soát và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm tronghoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

7. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngànhchức năng tỉnh và chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức công tác tuyêntruyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động văn hóavà kinh doanh dịch vụ văn hóa.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tăngcường công tác tuyên truyền những quy định của Nhà nước về quản lý hoạt độngvăn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủtrì, phối hợp với các ngành liên quan có kế hoạch kiểm tra, xử lý theo quy địnhcủa pháp luật đối với các vi phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụvăn hóa.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình và đề nghị BáoẤp Bắc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân các quy địnhcủa pháp luật về quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, đồngthời nâng cao ý thức cảnh giác, bài trừ các văn hóa phẩm độc hại, phản động vàđồi trụy.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chứchội, đoàn thể các cấp phối hợp với các ngành chức năng tỉnh và chính quyền cáccấp tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật vềquản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

11. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh Tiền Giang chỉ đạo các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vậnđộng và hướng dẫn thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng văn hóa phẩmlành mạnh, có lợi cho thể chất và tinh thần.

Hàng năm, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhândân cấp huyện báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh (quaCông an tỉnh) trước ngày 15/11. Giao Công an tỉnh tổng hợp báo cáo về Bộ Côngan và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dâncác huyện, thành, thị thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị này. Quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai