ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, công tác quản lýnhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục có nhữngchuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng;nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vcôngtác tín ngưỡng, tôn giáo được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật của chứcsắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo có chuyển biến tốt; hoạtđộng của các tôn giáo nhìn chung ổn định, tuân thủ luật pháp, tích cực tham giacác phong trào thi đua yêu nước, “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết tôn giáo, đoànkết dân tộc, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuynhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vn đề cần quan tâm: hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không đúng luật đạo, luậtpháp; xây dựng cơ sở thờ tự, chuyển nhượng đất đai vi phạm pháp luật; các hoạtđộng xưng danh tôn giáo, mê tín dị đoan còn diễn biến phức tạp,... Nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận cán bộ, đng viên và nhân dân chưa đầy đủ, thậm chí có nơi để kẻ xấu lợi dụng,kích động, xuyên tạc gây chia rẻ khối đoàn kết dân tộc, mất an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội.

Để khắc phục những hạn chế và tiếptục thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, UBND tnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan tnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiệnmột số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác quán triệtsâu, rộng, nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, phápluật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Pháp lệnh Tín ngưỡng,tôn giáo và Nghị định s 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 củaChính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo; Chthị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005của Thủ tướng Chính phủ về công tác đi với đạo Tin lành;Chỉ thị s 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chínhphủ về nhà, đt liên quan đến tôngiáo cho cán bộ, công chức, viên chức, các chức sắc, chức việc, tu sĩ, tínđồ các tôn giáo và nhân dân. Xác định công tác tôn giáo là nhiệmvụ chiến lược quan trọng của cả hệ thống chính trị và cốt lõi là công tác vậnđộng quần chúng, tranh thủ chức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo. Các Sở,ban, ngành có liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo phân công một lãnh đạo và một công chức làm công táctín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ củaSở, ban, ngành.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp vớicác Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã,thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trênđịa bàn tnh; tập trung tham mưu UBND tnh và đề xuất Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo - Dân tộc tnh giải quyết, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh có liênquan đến tôn giáo; định kỳ gặp gỡ, hướng dẫn Ban Trị sự, Ban Đại diện, Đại diệncác tôn giáo cấp tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất nộidung để lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với các tchứctôn giáo trong những trường hợp cần thiết; chun bị nộidung giúp UBND tỉnh tổ chức các hội nghị đánh giá việc tổ chức thực hiện cácchủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chứcđiều tra, khảo sát, xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý cơ sở tôn giáo, nhân sựcủa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các ngành liên quan đẩymạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chức sắc, tu sĩ, chứcviệc, tín đồ các tôn giáo; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụcho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôngiáo, chú ý đến đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phtập trungrà soát, đy nhanh tiến độ cp giy chứng nhận quyền sử dụng đt cho tchức, cơ sở tôn giáo hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất theo đúng tiến độ quy định; phối hợp với Sở Nội vụ, BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyn địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngănchặn, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất có liên quan đến tôn giáo.

4. Sở Xây dựng: Phối hợp với UBND cáchuyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vựcxây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, kiến trúc các công trình tín ngưỡng, tôn giáo;tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện sau cấp phép; kịp thờiphát hiện các hành vi vi phạm trong việc xây dựng, sachữa các công trình tín ngưỡng, tôn giáo để phối hợp với các ngành của tỉnh vàcác địa phương ngăn chặn, xử lý.

5. Công an tnh:Nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, chống những phần tử xấu, lợi dụng tínngưỡng, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia,xuyên tạc, kích động gây bất ổn chính trị - xã hội. Tham giaxây dựng lực lượng nòng cốt trong chức sc, tu sĩ, chứcviệc; vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ qucở vùng có đông đng bào tôn giáo.Phối hp với các ngành chức năng liên quan trong việc theodõi, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và tham gia xử lý các vấn đềphức tạp nảy sinh trong tôn giáo, góp phn ổn định an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã,thành phố thống nhất, tăng cường quản lý văn hóa, hoạtđộng văn hóa có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; thanh tra, kiểm tra, pháthiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóavà kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có liên quan đến tín ngưng, tôn giáo theo quy định; phối hp đẩy mạnh côngtác thông tin tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thông suốt việc quản lý, sửdụng, cải tạo, nâng cấp các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là ditích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh phải tuân thủ theo quy định củapháp luật về di sản, văn hóa và pháp luật có liên quan; phối hợp với Ban Thườngtrực y ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có kế hoạch cụ thể đểduy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa ở khu dân cư” đặc biệt là khu dân cư ở vùng đồng bào cóđạo.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu tráchnhiệm hướng dẫn, quản lý việc mở các loại trường lớp do các tổ chức tôn giáobảo trợ hoặc đứng tên phụ trách theo Luật Giáo dục. Quản lý chặt chẽ và sử dụngđúng mục đích, có hiệu quả đi với các cơ sở giáo dục cónguồn gốc liên quan đến tôn giáo.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Địnhhướng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu vu cáo,xuyên tạc, thông tin sai lệch về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đẩymạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước trong đối nội và đối ngoại về những thành tựu trongviệc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước ta; tăng cường côngtác quản lý nhà nước trong việc xuất bản, in ấn, xuất khẩu, nhập khẩu các kinh sách,các văn hóa phẩm tôn giáo và hoạt động tôn giáo liên quan đến thông tin, truyềnthông, mạng internet.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế: Hướng dẫn, kiểm tra và qun lý tốt việc tổchức, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia công tác từ thiện xã hội, dạynghề, mở cơ sở khám chữa bệnh, cơ sbảo trợ xã hội trênđịa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Sở Ngoại vụ: Nghiên cứu chínhsách đối ngoại về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước để phối hợp với Sở,ban, ngành liên quan quản lý các hoạt động đối ngoại của các tôn giáo theo quyđịnh; theo dõi và đề xuất chủ trương quản lý các hoạt động của các cá nhân, tổchức từ nước ngoài vào hoạt động tnh,nhất là các hoạt động tài trợ, bảo trợ, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

11. Thanh tra tnh:Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố trong tham mưu xử lý các vụ khiếu kiện liên quan đếntôn giáo, ngăn ngừa phát sinh điểm nóng.

12. UBND các huyện, thị xã và thànhphố: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của tôn giáo trên địa bàn; định kỳ gặp gỡ đi thoại với nhữngngười đứng đầu các tổ chức tôn giáo theo phân cấp qun lý;rà soát, kiện toàn tchức, cán bộ làm công tác quản lý nhànước về tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ, bố trí cán bộ, công chức làm công tác qun lý nhà nước về tôn giáo là những người có năng lực, bản lĩnh chínhtrị, chú ý những cán bộ, công chức đã qua các lớp đào tạo chuyên ngành công táctôn giáo; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tôn giáocho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

13. Công tác quản lý nhà nước về tínngưỡng, tôn giáo phải được tiến hành đồng bộ, mọi việc phát sinh về tôn giáo,các Sở, ban, ngành phải kịp thời trao đi, phối hợp với SởNội vụ trước khi xử lý, không để tình trạng đùn đẩy, thiếuthống nhất, trừ những trường hợp có liên quan đến an ninh quốc gia. Đối vớinhững vấn đề phức tạp, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạoCông tác Tôn giáo - Dân tộc tỉnh đkịp thời chỉ đạo, giảiquyết.

14. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chthị này. Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện vàđề xuất những vấn đề phát sinh, vướng mắc để UBND tỉnh chđạo, giải quyết.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các S, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốnghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Tôn giáo Chính phủ (HN+TPHCM);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tnh;
- BTT.UBMTTQVN tnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-
Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- BCĐ. CTTG-DT tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm