ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀXỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Trong thời gian qua, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã cónhiều cố gắng trong việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhànước và trái phiếu Chính phủ theo hướng tập trung hiệu quả, giảm dần tình trạngnợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phê duyệt nhiều dựán quá khả năng cân đối vốn, dẫn đến phân bổ vốn dàn trải, kéo dài thời gian thicông, nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý triệt để.

Thực hiện Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cườngquản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, tráiphiếu Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các quy định tạiChỉ thị số: 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉthị số: 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giảipháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Côngvăn số: 3021/UBND-KTTH ngày 06/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khaithực hiện Chỉ thị số: 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời,tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

I. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC LẬP, THẨMĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾUCHÍNH PHỦ

1. Về nhiệm vụ của các Sở, Ngành và địaphương

a) Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệmtrong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Đối vớicác dự án khởi công mới, các cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽphạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trìnhđã được phê duyệt; chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồnvốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Đối với các dự án đã được Bộ Kếhoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư phần vốnngân sách Trung ương theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

b) Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầutư của các dự án đang triển khai dở dang đã được giao kế hoạch vốn ngân sách nhànước và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo các quy định sau:

- Đối với các dựán phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh trướckhi Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chínhphủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành: Rà soát cácnội dung đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn trong phạm vi quản lý củangân sách cấp mình.

- Đối với các dự án phê duyệt quyết địnhđầu tư hoặc điều chỉnh quyết định đầu tư sau khi Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành: Rà soát các nội dung đầu tư, cắt giảm các chi phí, hạng mục khôngthật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quảđầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phêduyệt. Sau khi áp dụng các giải pháp trên, nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tăng tổngmức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; chính sáchtiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên thựchiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định dừng nhữngdự án không bảo đảm hiệu quả đầu tư, chưa thật cấp bách để tập trung vốn cho cácdự án cấp bách và hiệu quả cao hơn. Trong phạm vi cân đối ngân sách của cấp mình,người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án.

- Việc điều chỉnh dự án phải bảo đảmhiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng hoàn thànhdự án đúng tiến độ.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm củacác tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đếnviệc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnhtheo quy định.

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sáchđịa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đối với phần điều chỉnhtăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu.

c) Tăng cường công tác giám sát, thanhtra, kiểm tra về việc lập dự án, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với các Sở, Ngành liên quan:

a) Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ vềnguồn vốn và tổng mức vốn các dự án được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương vàngân sách tỉnh điều hành. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn ngân sáchtrung ương cho các dự án phê duyệt quyết định đầu tư theo đúng mức vốn đã được BộKế hoạch và Đầu tư thẩm định; chỉ bố trí vốn ngân sách tỉnh cho các dự án có khảnăng cân đối vốn để thực hiện hoàn thành theo thời gian quy định (nhóm C trong 03năm, nhóm B trong 05 năm).

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhcân đối nguồn vốn ngân sách địa phương điều hành và các nguồn vốn khác để thực hiệnđối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các dự án đang được đầu tư từ nguồnvốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ, bao gồm cả các dự án đã được BộKế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầutư trước thời điểm ban hành Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 28/6/2013.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhtổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp xử lý đối với các dự án phê duyệtQuyết định đầu tư trước khi ban hành Chỉ thị số: 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm2011, mặc dù không tăng tổng mức đầu tư, có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương nhưnghiện nay khó bố trí đủ phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰMGIẢM TỐI ĐA NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Các Sở, Ngành và địa phương:

- Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựngcơ bản đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 và các giải pháp xử lý nợ đọng trong thờigian tới gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh trước 30/8/2013.

- Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệmcủa từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinhnợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua.

- Các dự án đã được quyết định đầu tưphải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao.

- Không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốnthực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xâydựng cơ bản.

- Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầuđối với các gói thầu đã được bố trí vốn. Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàngiao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng hợp đồngđã ký, tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu.

- Lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầutheo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án.

- Không sử dụng vốn vay ngân sách địaphương để bố trí cho các dự án khởi công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định đượcnguồn vốn để hoàn trả.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính:

b) Định kỳ hàng năm báo cáo tình hìnhnợ đọng xây dựng cơ bản và tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân tỉnh, trong đó làmrõ trách nhiệm của các Sở, Ngành và địa phương gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơbản.

c) Không bố trí vốn ngân sách Trung ương,bao gồm: nguồn vốn kế hoạch hàng năm, ứng trước kế hoạch năm sau, dự phòng ngânsách Trung ương và các nguồn vốn ngân sách trung ương khác cho các dự án khởi côngmới chưa được thẩm định nguồn vốn; phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo vănbản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các dự án chuyển tiếp điềuchỉnh tổng mức đầu tư theo các quy định nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phững quy định trong Chỉ thịnày, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm không phát sinh nợ đọngxây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chínhphủ.

2. Các cơ quan thanh tra:

a) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việclập, thẩm định, phê duyệt và phân bổ, sử dụng nguồn vn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chínhphủ; trong đó, tập trung kim tra việcphê duyệt, điu chỉnh tng mức đu tư, nợ vn đu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án có mức độ thay đi tng mức đu tư lớn.

b) Tổ chức việc công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêmtúc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra,kiểm tra theo quy định pháp luật; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm vềquản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếuChính ph.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theodõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ 06 tháng báo cáoỦy ban nhân dântỉnh tìnhhình trin khai thực hiện Chỉ thị này./

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường