ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰCHIỆN RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật (sau đây gọi là Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ) nhằm giúp cho công tác xâydựng, áp dụng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được thuận tiện, tăngcường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật do HĐND, UBND các cấptrên địa bàn tỉnh ban hành; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Ban, ngành

- Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tácpháp chế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghịđịnh số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa vănbản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung điều chỉnh nhữngvấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản bảo đảmnội dung, trình tự, thủ tục rà soát và xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa vănbản được quy định tại Chương II và Chương III của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP vềrà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; các biểu mẫu về rà soát và hệthống hóa văn bản thực hiện theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp.

- Tạo điều kiện và cử công chức pháp chế tham giađầy đủ các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa vănbản QPPL.

- Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện rà soát, hệ thốnghóa văn bản có liên quan đến lĩnh vực tư pháp và có trách nhiệm đôn đốc, hướngdẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa từ các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh gửi đến, kiểm tra lại kết quả rà soát, hệ thống hóa, trình Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công bố.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiệnrà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh do cơ quan trực tiếptham mưu ban hành.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng công báovà đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh về kết quả công bố danh mụcvăn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Bố trí biên chế phù hợp cho Phòng Tư pháp; bảođảm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL chung của địa phương đạt hiệuquả.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệthống hóa văn bản QPPL tại địa phương.

- Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộcUBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện, thànhphố và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành.

- Chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp thực hiện rà soát,hệ thống hóa các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực tư pháp; đôn đốc, hướngdẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trong thực hiện rà soát, hệthống hóa văn bản; tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản do các cơquan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gửi đến, kiểm tra lại kết quả rà soát, hệthống hóa, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công bố. Văn phòngUBND huyện có trách nhiệm niêm yết danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặcmột phần tại trụ sở UBND huyện.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát, hệthống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp mình ban hành theo đúng quy định tạikhoản 2, Điều 5, Điều 30 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hàng năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả công tác ràsoát, hệ thống hóa văn bản (qua Sở Tư pháp), thời hạn gửi báo cáo, thời điểmlấy số liệu báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kêcủa ngành tư pháp.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địabàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh