ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNGKÊ

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực thống kê (sau đây viết tắt là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ) thay thế Nghịđịnh số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP có tác động đến mọi cơquan, tổ chức, cá nhân đến công tác thống kê như thực hiện chế độ báo cáo thốngkê, điều tra thống kê và sử dụng thông tin thống kê... Vì vậy, mọi cơ quan, tổchức, cá nhân phải được phổ biến về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dungcủa Nghị định số 79/2013/NĐ-CP qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việcchấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp được những thôngtin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Để Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được tuyên truyền,phổ biến sâu rộng đến các ngành, tổ chức, các đoàn thể, doanh nghiệp và mọitầng lớp nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợpvới Cục Thống kê thành phố, Chi cục Thống kê các quận, huyện tổ chức tuyêntruyền, triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đến các tổ chức, đơn vịtrực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan nhằm góp phần tích cựcvào việc quản lý công tác thống kê.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện:

a) Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổbiến, thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để không ngừng nâng cao nhận thứcviệc chấp hành pháp luật về thống kê đến các đơn vị phòng, ban của quận, huyệnvà UBND các xã, phường trên địa bàn;

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể và định kỳ báo cáo vớiUBND thành phố (thông qua Cục Thống kê) về việc kiểm tra, đôn đốc thực hiệnNghị định số 79/2013/NĐ-CP của các đối tượng báo cáo Thống kê, báo cáo Tàichính theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quanbáo chí, thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cácquy định, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan nắm được, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghịđịnh và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chếđộ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thốngkê.

4. Cục Thống kê thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phátthanh - Truyền hình Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng phối hợpphổ biến, giáo dục pháp luật thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chứctuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBNDcác quận, huyện trong việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền,phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP theo quy định củapháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch và định kỳ báo cáo tình hìnhthực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về việc chấp hành chế độ báo cáo thống kêtrên địa bàn theo quy định của Luật Thống kê với UBND thành phố;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thựchiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBNDthành phố.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các Sở,ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quankhẩn trương triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến