ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀNPHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VIPHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Trong những năm qua, thực hiện Luật Thống kê và cácvăn bản pháp luật quy định về công tác thống kê, các cấp, các ngành, các cơquan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báo cáo và điều tra thống kê docác cấp có thẩm quyền quy định nên công tác thống kê đã cung cấp nguồn thôngtin số liệu có căn cứ khoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin kịpthời, đầy đủ, chính xác làm căn cứ đánh giá, phân tích thực trạng, có cơ sở đểxây dựng, điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội. Tuy vậy, bên cạnh những mặt tíchcực đã đạt được, việc chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê vẫn cònnhững hạn chế, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, hộ kinh doanh cáthể chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tin thống kê còn hạnchế, có lúc chưa phản ảnh kịp thời tình hình thực tế kinh tế - xã hội phátsinh, làm ảnh hưởng đến quá trình quản lý và chỉ đạo, điều hành của cấp ủy,chính quyền các cấp.

Ngày 19/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, có hiệulực thi hành từ ngày 05/9/2013, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhânthực hiện chế độ báo cáo và điều tra thống kê; tổ chức, cá nhân phổ biến và sửdụng thông tin thống kê; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấphành pháp luật về thống kê, bảo đảm thu thập tổng hợp thông tin thống kê trungthực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Để triển khai thực hiện cóhiệu quả các quy định của Luật Thống kê, Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ và khắc phục những tồn tại nêu trên Chủ tịch UBND tỉnhyêu cầu:

1- Cục Thống kê có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBNDtỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ đến Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố trong tỉnh.

- Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghịđịnh số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ cho cán bộ, công chức trongngành Thống kê, các doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương quản lý đóng trên địabàn tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực thống kê; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo vàđiều tra thống kê, uốn nắn những sai sót, kịp thời phát hiện những hành vi viphạm Luật Thống kê, xử lý nghiêm khắc theo quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thốngkê.

2- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quanthông tin đại chúng của tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đẩy mạnhcông tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cánhân có liên quan hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị định, cótrách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê; phổ biến và sử dụngthông tin thống kê.

3- Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan căn cứchức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụthể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kêđến Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban huyện, thànhphố, cán bộ làm công tác thống kê của các doanh nghiệp thuộc địa bàn huyện,thành phố quản lý; hàng năm phải chỉ đạo tổng kết đánh giá những ưu điểm, nhượcđiểm và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và Luật Thốngkê về Cục Thống kê tỉnh.

4- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền,phổ biến Luật Thống kê và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chínhphủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên các phươngtiện thông tin đại chúng, nhằm làm cho các đối tượng áp dụng của Nghị định nắmđược nguyên tắc và các hình thức xử phạt những hành vi vi phạm hành chính tronglĩnh vực thống kê, nâng cao ý thức chấp hành Luật Thống kê, đồng thời nêu gươngcác tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt Luật Thống kê và phê bìnhcác tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành tốt Luật Thống kê.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơnvị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cótrách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi, kiểm tra, tổng hợpkết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định./.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa